กฎหมายแรงงาน


1. พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2. เหตุผลที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
3. ลูกจ้าง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
4. พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม และไฮไลท์สำคัญ
5. การประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งเกี่ยวกับหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
6. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ชุดที่ 1)
7. โครงสร้าง พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
9. ค่าทำศพที่นายจ้างต้องจ่าย11. มาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง

ความคิดเห็น