กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนี้

1. การคำนวณระยะเวลาในเดือนกุมภาพันธ์ตามกฎหมาย

2. ผู้ไร้ความสามารถ ก็เป็นตัวแทนได้
3. คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการถอนฟ้องคดีแพ่ง และความรับผิดทางละเมิด
4. สรุปสาระสำคัญ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (ครั้งที่ 1)
5. สรุปสาระสำคัญ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (ครั้งที่ 2)
6. กฎหมายทรัพย์อิงสิทธิ
7. การอุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ ตกเป็นของแผ่นดินทันที
8. ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โดยฝ่าฝืนกฎหมาย!?
9. การกู้ยืมที่กำหนดดอกเบี้ยไม่ชัดเจน
10. แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่อาจเกิดความเสียหายแก่ผู้รับสิทธิในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
11. กฎหมายกำหนดให้การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ต้องแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรมและโปร่งใส
12. ผู้ยืมต้องรับผิดต่อเมื่อผิดหน้าที่
13. ลักษณะของสัญญายืมใช้คงรูป
14. หน้าที่และความรับผิดของผู้ยืมใช้คงรูป
15. ความระงับของสัญญายืมใช้คงรูป และอายุความ
16. ลักษณะของสัญญาจำนอง
17. เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี้ร่วม
18. เจ้าของโครงการอาคารชุด ถือเป็นเจ้าของร่วมที่ต้องชำระค่าส่วนกลางด้วย
19. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6518/2562 : ชำระเงินตามสัญญาประกันโดยรู้ว่าไม่มีความผูกพัน
20. เด็กยินยอมให้กระทำชำเรา จะเรียกร้องค่าเสียหายได้หรือไม่ 22. เจตนารมณ์ พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562

ความคิดเห็น