กฎหมายแพ่งและพาณิชย์


1. การคำนวณระยะเวลาในเดือนกุมภาพันธ์ตามกฎหมาย
2. ผู้ไร้ความสามารถ ก็เป็นตัวแทนได้
3. คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการถอนฟ้องคดีแพ่ง และความรับผิดทางละเมิด
4. สรุปสาระสำคัญ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (ครั้งที่ 1)
5. สรุปสาระสำคัญ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (ครั้งที่ 2)
6. กฎหมายทรัพย์อิงสิทธิ
7. การอุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ ตกเป็นของแผ่นดินทันที
8. ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โดยฝ่าฝืนกฎหมาย!?
9. การกู้ยืมที่กำหนดดอกเบี้ยไม่ชัดเจน
10. แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่อาจเกิดความเสียหายแก่ผู้รับสิทธิในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
11. กฎหมายกำหนดให้การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ต้องแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรมและโปร่งใส
12. ผู้ยืมต้องรับผิดเมื่อทำผิดหน้าที่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7416/2548)
13. ลักษณะของสัญญายืมใช้คงรูป
14. หน้าที่และความรับผิดของผู้ยืมใช้คงรูป
15. ความระงับของสัญญายืมใช้คงรูป และอายุความ
16. ลักษณะของสัญญาจำนอง
17. เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี้ร่วม
18. เจ้าของโครงการอาคารชุด ถือเป็นเจ้าของร่วมที่ต้องชำระค่าส่วนกลางด้วย
19. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6518/2562 : ชำระเงินตามสัญญาประกันโดยรู้ว่าไม่มีความผูกพัน
20. เด็กยินยอมให้กระทำชำเรา จะเรียกร้องค่าเสียหายได้หรือไม่ 22. เจตนารมณ์ พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 256225. การประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งของหน่วยงานของรัฐ

ความคิดเห็น