กฎหมายอาษีอากร


1. การหลบหลีกภาษี ไม่เป็นความผิดฐานหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 (39 ข้อ)
4. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
5. พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
6. ค่าใช้สอยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายไม่ได้
7. ข้อสอบเก่า นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ (วันนี้ 7ต.ค.2561)
8. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (ว่าด้วยสุรา)

ความคิดเห็น