กฎหมายอาษีอากร


1. การหลบหลีกภาษี ไม่เป็นความผิดฐานหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 (39 ข้อ)
4. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
5. พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
6. ค่าใช้สอยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายไม่ได้
7. ข้อสอบเก่า นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ (วันนี้ 7ต.ค.2561)
8. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (ว่าด้วยสุรา)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)