กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ


2. บทนิยาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ความคิดเห็น