กฎหมายอาญา


6. ความผิดฐานเคลื่อนย้ายศพ
7. ดูหมิ่นศพ โทษหนักกว่า ดูหมิ่นคนทั่วไป
8. กระทำชำเรา ตามกฎหมายใหม่!?
9. การแต่งกายเป็นพระภิกษุโดยมิชอบ
10. พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเพื่อการอนาจาร
11. สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปโดยความตายของผู้กระทำผิด
12. ความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล
13. เด็กยินยอมให้กระทำชำเรา จะเรียกร้องค่าเสียหายได้หรือไม่
14. การรอการลงโทษจำคุก
15. ความผิดฐานลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นภายหลังแยกต่างหากจากความผิดฐานชิงทรัพย์
16. วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมแก่อายุจำเลย
17. ผู้ต้องหาขัดขืนไม่มาให้การตามหมายเรียก ไม่ใช่การขัดขืนคำบังคับ แต่ต้องออกหมายจับ
19. การสร้างความพึงพอใจในทางเพศ เป็นอาการส่อไปในทางที่ไม่สมควรทางเพศ เป็นการกระทำอนาจาร

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

การชักธงชาติในสถานศึกษา

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)