กฎหมายอื่นที่น่าสนใจ


1. การบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม
2. การสิ้นผลของกฎหมายลำดับรอง
7. ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายอาหารที่มีไขมันทรานส์
12. 13 ชนิดกีฬาอาชีพตามกฎหมาย
20. อำนาจในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนของนายทะเบียนตามมาตรา 187 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
21. กฎหมายทรัพย์อิงสิทธิ
22. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580)
23. หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
24. หลักเกณฑ์การขนส่งสัตว์ นำสัตว์ไปใช้งาน หรือใช้ในการแสดง
25. การกำหนดให้ใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่
26. 4 คำศัพท์น่ารู้...ในกฎหมายอุทยานแห่งชาติ
27. งานวันเด็กครั้งแรกในไทย
28. พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562
45. คุณสมบัติพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ความคิดเห็น