รวมขอบเขตสอบนิติกร

      การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของส่วนราชการต่างๆ จะกำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบไว้แตกต่างกันตามภารกิจและสมรรถนะที่จำเป็นของแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็ตามมักจะปรากฏขอบเขตการสอบโดยวัดความรู้จาก "กฎหมายกลาง" เกือบทุกหน่วยงาน บทความนี้ จึงเป็นการรวบรวมขอบเขตหรือเนื้อหาที่จะใช้อ่านสอบ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยรวบรวมจากประกาศรับสมัครสอบของหน่วยงานต่างๆ ให้มากที่สุด เพื่อความสะดวกในการเตรียมตัวสอบ (จะอัพเดตข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในบทความนี้)

1. กรมการปกครอง 
      รับสมัครนิติกรปฏิบัติการ 31พ.ค.-25มิ.ย.2561 จำนวน 10 อัตรา


2. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
      รับสมัครนิติกรปฏิบัติการ 28พ.ค.-19มิ.ย.2561 จำนวน 3 อัตรา

3. สำนักงบประมาณ
      รับสมัครนิติกรปฏิบัติการ 1-22พ.ค.2561 จำนวน 4 อัตรา


4. สำนักงาน ก.พ.
      รับสมัครนิติกรปฏิบัติการ 9-30มี.ค.2561 จำนวน 2 อัตรา


5. กรมโยธาธิการและผังเมือง
      รับสมัครนิติกรปฏิบัติการ 26ก.พ.-29มี.ค.2561 จำนวน 1 อัตรา

6. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
      รับสมัครนิติกรปฏิบัติการ 22ม.ค.-9ก.พ.2561 จำนวน 7 อัตรา
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 2)