รวมขอบเขตสอบนิติกร

      การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของส่วนราชการต่างๆ จะกำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบไว้แตกต่างกันตามภารกิจและสมรรถนะที่จำเป็นของแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็ตามมักจะปรากฏขอบเขตการสอบโดยวัดความรู้จาก "กฎหมายกลาง" เกือบทุกหน่วยงาน บทความนี้ จึงเป็นการรวบรวมขอบเขตหรือเนื้อหาที่จะใช้อ่านสอบ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยรวบรวมจากประกาศรับสมัครสอบของหน่วยงานต่างๆ ให้มากที่สุด เพื่อความสะดวกในการเตรียมตัวสอบ (จะอัพเดตข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในบทความนี้)

1. กรมการปกครอง 
      รับสมัครนิติกรปฏิบัติการ 31พ.ค.-25มิ.ย.2561 จำนวน 10 อัตรา


2. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
      รับสมัครนิติกรปฏิบัติการ 28พ.ค.-19มิ.ย.2561 จำนวน 3 อัตรา

3. สำนักงบประมาณ
      รับสมัครนิติกรปฏิบัติการ 1-22พ.ค.2561 จำนวน 4 อัตรา


4. สำนักงาน ก.พ.
      รับสมัครนิติกรปฏิบัติการ 9-30มี.ค.2561 จำนวน 2 อัตรา


5. กรมโยธาธิการและผังเมือง
      รับสมัครนิติกรปฏิบัติการ 26ก.พ.-29มี.ค.2561 จำนวน 1 อัตรา

6. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
      รับสมัครนิติกรปฏิบัติการ 22ม.ค.-9ก.พ.2561 จำนวน 7 อัตรา
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)