กฎหมายใหม่ เดือนพฤษภาคม 2562

กฎหมายใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเดือนพฤษภาคม 2562 รวม 44 ฉบับ

1. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 (ประกาศ 1 พฤษภาคม 2562)

2. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 (ประกาศ 1 พฤษภาคม 2562)

3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ประกาศ 1 พฤษภาคม 2562)

4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (ประกาศ 1 พฤษภาคม 2562)

5. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 (ประกาศ 1 พฤษภาคม 2562)

6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 (ประกาศ 1 พฤษภาคม 2562)

7. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ประกาศ 1 พฤษภาคม 2562)

8. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ประกาศ 1 พฤษภาคม 2562)

9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 (ประกาศ 1 พฤษภาคม 2562)

10. พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (ประกาศ 22 พฤษภาคม 2562)

11. พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 (ประกาศ 22 พฤษภาคม 2562)

12. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 (ประกาศ 22 พฤษภาคม 2562)

13. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (ประกาศ 22 พฤษภาคม 2562)

14. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 (ประกาศ 22 พฤษภาคม 2562)

15. พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 (ประกาศ 22 พฤษภาคม 2562)

16. พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ประกาศ 22 พฤษภาคม 2562)

17. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 (ประกาศ 22 พฤษภาคม 2562)

18. พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ประกาศ 22 พฤษภาคม 2562)

19. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 (ประกาศ 22 พฤษภาคม 2562)

20. พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ประกาศ 22 พฤษภาคม 2562)

21. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 (ประกาศ 22 พฤษภาคม 2562)

22. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 (ประกาศ 22 พฤษภาคม 2562)

23. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 (ประกาศ 22 พฤษภาคม 2562)

24. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (ประกาศ 22 พฤษภาคม 2562)

25. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ประกาศ 22 พฤษภาคม 2562)

26. พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 (ประกาศ 22 พฤษภาคม 2562)

27. พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 (ประกาศ 25 พฤษภาคม 2562)

28. พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 (ประกาศ 25 พฤษภาคม 2562)

29. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2562 (ประกาศ 25 พฤษภาคม 2562)

30. พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (ประกาศ 25 พฤษภาคม 2562)

31. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (ประกาศ 25 พฤษภาคม 2562)

32. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 (ประกาศ 25 พฤษภาคม 2562)

33. พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 (ประกาศ 27 พฤษภาคม 2562)

34. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 (ประกาศ 27 พฤษภาคม 2562)

35. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ประกาศ 27 พฤษภาคม 2562)

36. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (ประกาศ 27 พฤษภาคม 2562)

37. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ประกาศ 27 พฤษภาคม 2562)

38. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562 (ประกาศ 27 พฤษภาคม 2562)

39. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 (ประกาศ 29 พฤษภาคม 2562)

40. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 (ประกาศ 29 พฤษภาคม 2562)

41. พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 (ประกาศ 29 พฤษภาคม 2562)

42. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 (ประกาศ 29 พฤษภาคม 2562)

43. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 (ประกาศ 29 พฤษภาคม 2562)

44. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 (ประกาศ 31 พฤษภาคม 2562)#นักเรียนกฎหมาย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 6)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)