โครงสร้าง พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543


   กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฉบับปัจจุบันใช้บังคับมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2543 โดยยกเลิกกฎหมายเดิม (พระราชบัญญัติพนักงานรััฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534) เพื่อให้ฝ่ายบริหารกับพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในขอบเขตที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ และสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

   พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 97 มาตรา แบ่งออกเป็นบทบัญญัติทั่วไป บทบัญญัติเฉพาะ 6 หมวด และบทเฉพาะกาล  ดังนี้ 
   - บทบัญญัติทั่วไป (มาตรา 1 ถึงมาตรา 7)
   - หมวด 1 คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (มาตรา 8 ถึงมาตรา 18)
   - หมวด 2 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (มาตรา 19 ถึงมาตรา 24)
   - หมวด 3 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน (มาตรา 25 ถึงมาตรา 39)
   - หมวด 4 สหภาพแรงงาน (มาตรา 40 ถึงมาตรา 69)
   - หมวด 5 สหพันธ์แรงงาน (มาตรา 70 ถึงมาตรา 72)
   - หมวด 6 บทกำหนดโทษ (มาตรา 73 ถึงมาตรา 91)
   - บทเฉพาะกาล (มาตรา 92 ถึงมาตรา 97)

#นักเรียนกฎหมาย
5 มีนาคม 2563

ความคิดเห็น