อัตราค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ ของ สพฐ.   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือการรับรองสำเนาเอกสารของข้อมูลข่าวสารของ สพฐ. ไว้ดังนี้
   1. ค่าธรรมเนียมการทำสำเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสาร ตามอัตราดังต่อไปนี้
       1.1 ขนาดกระดาษ เอ 4 หน้าละ 1 บาท
       1.2 ขนาดกระดาษ เอฟ 14 หน้าละ 1.50 บาท
       1.3 ขนาดกระดาษ บี 4 หน้าละ 2 บาท
       1.4 ขนาดกระดาษ เอ 3 หน้าละ 3 บาท
       1.5 ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 2 หน้าละ 8 บาท
       1.6 ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 1 หน้าละ 15 บาท
       1.7 ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 0 หน้าละ 30 บาท
   2. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้คำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ให้คิดในอัตราคำรับรองละ 5 บาท
   3. ในกรณีที่ผู้ขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง เป็นผู้มีรายได้น้อย อยู่ในดุลพินิจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดอัตราค่าธรรมเนียมให้ตามควรแก่กรณีได้

ที่มา ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137/ตอนพิเศษ 148 ง/หน้า 12/24 มิถุนายน 2563) คลิกดาวน์โหลดไฟล์
#นักเรียนกฎหมาย
26 กรกฎาคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 6)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)