อัตราค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ ของ สพฐ.   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือการรับรองสำเนาเอกสารของข้อมูลข่าวสารของ สพฐ. ไว้ดังนี้
   1. ค่าธรรมเนียมการทำสำเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสาร ตามอัตราดังต่อไปนี้
       1.1 ขนาดกระดาษ เอ 4 หน้าละ 1 บาท
       1.2 ขนาดกระดาษ เอฟ 14 หน้าละ 1.50 บาท
       1.3 ขนาดกระดาษ บี 4 หน้าละ 2 บาท
       1.4 ขนาดกระดาษ เอ 3 หน้าละ 3 บาท
       1.5 ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 2 หน้าละ 8 บาท
       1.6 ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 1 หน้าละ 15 บาท
       1.7 ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 0 หน้าละ 30 บาท
   2. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้คำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ให้คิดในอัตราคำรับรองละ 5 บาท
   3. ในกรณีที่ผู้ขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง เป็นผู้มีรายได้น้อย อยู่ในดุลพินิจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดอัตราค่าธรรมเนียมให้ตามควรแก่กรณีได้

ที่มา ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137/ตอนพิเศษ 148 ง/หน้า 12/24 มิถุนายน 2563) คลิกดาวน์โหลดไฟล์
#นักเรียนกฎหมาย
26 กรกฎาคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)