แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)


ข้อ 1 กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้ "แผนการศึกษาแห่งชาติ" ต้องมีการบูรณาการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเรื่องใด
ก. ศาสนา 
ข. วัฒนธรรม
ค. กีฬา
ง. เศรษฐกิจ

ข้อ 2 หน่วยงานใดมีหน้าที่โดยตรงในการเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ
ก. คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
ข. คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา
ค. สภาปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ
ง. สภาการศึกษา

ข้อ 3 ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ส่วนกลาง
ข. ส่วนภูมิภาค
ค. เขตพื้นที่การศึกษา
ง. สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอื่น

ข้อ 4 กระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ง. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข้อ 5 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล
ข. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีฐานะเป็นกรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. สำนักงานปลัดกระทรวงแบ่งส่วนราชการโดยออกเป็นกฎกระทรวง

ข้อ 6 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่ในการนำความเห็นหรือคำแนะนำของหน่วยงานในข้อต่อไปนี้ มาประกอบการพิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษาของชาติ ยกเว้นหน่วยงานใด
ก. สำนักงานปลัดกระทรวง
ข. สภาการศึกษา
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข้อ 7 ส่วนราชการใดที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ก. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ค. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ง. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข้อ 8 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ปัจจุบันมึ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ค. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นนิติบุคคลและเป็นกรม โดยมีเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชีมีฐานะเทียบเท่าอธิบดีกรม
ง. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเป็นกรม โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวง

ข้อ 9 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการนอกจากจะบัญญัติให้มีคณะกรรมการหลักด้านการศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการสภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้ว ยังได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการขึ้นเป็นพิเศษ ยกเว้นข้อใด
ก. คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ข. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ
ค. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ
ง. คณะกรรมการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ข้อ 10 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 11 ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกิจการของสถานศึกษา
ก. กำกับ
ข. บังคับ
ค. ส่งเสริม
ง. สนับสนุน

ข้อ 12 องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้ ยกเว้นในข้อใด
ก. ผู้แทนผู้ปกครอง
ข. ผู้แทนครู
ค. ผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
ง. ผู้แทนศิษย์เก่า

ข้อ 13 ผู้ใดมีอำนาจทำนิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษา
ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ค. ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อ 14 หลักการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ยกเว้นด้านใด 
ก. วิชาการ
ข. นโยบายการศึกษา
ค. การบริหารงานบุคคล
ง. การบริหารทั่วไป

ข้อ 15 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานศึกษา
ก. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะที่เป็นของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. พัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนหลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง.

ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 16 - 19
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อ 16 ผู้มีอำนาจหน้าที่ออกประกาศเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ข้อ 17 ผู้มีอำนาจหน้าที่อนุมัติประกาศนียบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

ข้อ 18 ผู้มีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อ 19 ผู้มีอำนาจหน้าที่ประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา

ข้อ 20 ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการฉบับใดที่บัญญัติยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ก. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ข. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
ง. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ง. มาตรา 14 (1) แผนการศึกษาแห่งชาติ ต้องบูรณาการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษาทุกระดับ
ข้อ 2 ตอบ ง. มาตรา 14 (1) สภาการศึกษา มีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ
ข้อ 3 ตอบ ข. มาตรา 6 กระทรวงศึกษาธิการจัดระเบียบราชการ ประกอบด้วย 1. ส่วนกลาง 2. เขตพื้นที่การศึกษา และ 3. สถานศึกษาของรัฐระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอื่น
ข้อ 4 ตอบ ค. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแยกออกจากกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ตามมาตรา 10 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกอบกับ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 
ข้อ 5 ตอบ ค. มาตรา 10 วรรคหนึ่ง (4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 6 ตอบ ก. มาตรา 13 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่รับฟังความเห็นหรือคำแนะนำด้านการศึกษาของชาติจากคณะกรรมการด้านการศึกษา คือ สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สำนักงานปลัดกระทรวงไม่ใช่คณะกรรมการด้านการศึกษา)
ข้อ 7 ตอบ ง. มาตรา 10 วรรคหนึ่ง (5) ส่วนข้อ ก. - ค. เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 8 ตอบ ค. มาตรา 10 วรรคหนึ่ง (3) และมาตรา 29 เลขาธิการมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวง
ข้อ 9 ตอบ ง. มาตรา 27 ให้มีคณะกรรมการตามข้อ ก. ในสำนักงานปลัดกระทรวง และมาตรา 32 ให้มีคณะกรรมการตามข้อ ข. และ ค. ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข้อ 10 ตอบ ง. มาตรา 10 วรรคหนึ่ง (4) มาตรา 29 และมาตรา 30
ข้อ 11 ตอบ ข. มาตรา 38 วรรคหนึ่ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา
ข้อ 12 ตอบ ค. มาตรา 38 วรรคหนึ่ง กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้นข้อ ค. ซึ่งผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง ตามมาตรา 38 วรรคสี่ (ไม่ใช่ผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษา)
ข้อ 13 ตอบ ง. มาตรา 39 วรรคหนึ่ง (3) บัญญัติให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้แทนของสถานศึกษาในการจัดทำนิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษา ตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับตามที่ได้รับมอบอำนาจ
ข้อ 14 ตอบ ข. มาตรา 44 กระจายอำนาจ 4 ด้าน คือ วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป (ส่วนนโยบายการศึกษาเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรหลัก)
ข้อ 15 ตอบ ค. มาตรา 37 วรรคหนึ่ง (2) การพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อ 16 ตอบ ก. มาตรา 8 และมาตรา 34 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (สำหรับตัวอย่างคำถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ปัจจุบันมี 10 กลุ่มงาน (คลิก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
ข้อ 17 ตอบ ง. มาตรา 39 วรรคหนึ่ง (5) บัญญัติให้ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา
ข้อ 18 ตอบ ก. มาตรา 51 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้แต่งตั้ง
ข้อ 19 ตอบ ก. มาตรา 33 วรรคสอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษามีอำนาจประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อ 20 ตอบ ข. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 136/ตอนที่ 57 ก/หน้า 42/1 พฤษภาคม 2562

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 2)