ความหมาย "การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย"

          คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ได้ให้ความหมายในเรื่อง "การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย" ไว้ว่า

          "กรณีที่จะถือว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายใด ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกฎหมายนั้นๆ หรือไม่?? พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องติดตามผลการดำเนินการต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นกระบวนการ"

          ตัวอย่างคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ เป็นเรื่องที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ออกคำสั่งให้โรงงานอุตสาหกรรมปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ระยะเวลาได้ล่วงเลยที่จะพึงบังคับใช้กฎหมายมานานแล้ว เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบว่ามีการแก้ไขตามคำสั่งหรือไม่ จึงเป็นกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตน

(ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ 1539/2555)


#นักเรียนกฎหมาย


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย