ความหมาย "การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย"

          คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ได้ให้ความหมายในเรื่อง "การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย" ไว้ว่า

          "กรณีที่จะถือว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายใด ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกฎหมายนั้นๆ หรือไม่?? พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องติดตามผลการดำเนินการต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นกระบวนการ"

          ตัวอย่างคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ เป็นเรื่องที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ออกคำสั่งให้โรงงานอุตสาหกรรมปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ระยะเวลาได้ล่วงเลยที่จะพึงบังคับใช้กฎหมายมานานแล้ว เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบว่ามีการแก้ไขตามคำสั่งหรือไม่ จึงเป็นกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตน

(ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ 1539/2555)


#นักเรียนกฎหมาย


ความคิดเห็น