แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 4)


ข้อ 31 หลักการสำคัญของสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม คือข้อใด
ก. เพิกถอนความยินยอมภายใน 1 ปี นับแต่ให้ความยินยอม
ข. เพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้
ค. เพิกถอนความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
ง. เพิกถอนความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 32 เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้รับคำขอการเพิกถอนจากเจ้าของข้อมูลแล้ว ต้องทำอย่างไร
ก. แจ้งให้ทราบผลกระทบจากการถอนความยินยอม
ข. หยุดประมวลผล
ค. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ง. ถูกข้อ ก. และ ข.

ข้อ 33 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่แจ้งผลกระทบจากการถอนความยินยอม มีโทษตามข้อใด
ก. โทษปรับทางปกครองไม่เกิน 1 ล้านบาท
ข. โทษปรับทางปกครองไม่เกิน 3 ล้านบาท
ค. โทษปรับทางปกครองไม่เกิน 5 ล้านบาท
ง. โทษปรับทางปกครองไม่เกิน 5 แสนบาท

ข้อ 34 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครองสิทธิในเรื่องใดโดยไม่ต้องมีการร้องขอ
ก. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ข. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
ค. สิทธิได้รับแจ้งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ง. สิทธิห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 35 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล มีโทษในข้อใด
ก. โทษปรับทางปกครองไม่เกิน 1 ล้านบาท
ข. โทษปรับทางปกครองไม่เกิน 3 ล้านบาท
ค. โทษปรับทางปกครองไม่เกิน 5 ล้านบาท
ง. โทษปรับทางปกครองไม่เกิน 5 แสนบาท

ข้อ 36 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นเรื่องใด
ก. ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน
ข. ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
ค. ขอให้ส่งข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
ง. ขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม

ข้อ 37 หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องทำอย่างไร
ก. ต้องปฏิบัติตามคำขอ
ข. ปฏิเสธคำขอเมื่อกฎหมายบัญญัติไว้หรือตามคำสั่งศาล
ค. ปฏิเสธคำขอหากจะเกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 38 หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม และผู้ควบคุมข้อมุลส่วนบุคคลไม่อาจปฏิเสธได้ เช่นนี้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการตามคำขออย่างไร
ก. ไม่ชักช้า
ข. โดยด่วนที่สุด
ค. ตามความเหมาะสม
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 39 จากข้อ 38 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการตามสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ภายในกี่วัน
ก. 15 วัน นับแต่วันที่ยื่นคำขอ
ข. 15 วัน นับแต่วันที่รับคำขอ
ค. 30 วัน นับแต่วันที่ยื่นคำขอ
ง. 30 วัน นับแต่วันที่รับคำขอ

ข้อ 40 จากข้อ 39 หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ดำเนินการไม่ทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มีโทษตามข้อใด
ก. โทษปรับทางปกครองไม่เกิน 1 ล้านบาท
ข. โทษปรับทางปกครองไม่เกิน 3 ล้านบาท
ค. โทษปรับทางปกครองไม่เกิน 5 ล้านบาท
ง. โทษปรับทางปกครองไม่เกิน 5 แสนบาท

เฉลย
ข้อ 31 ตอบ ข. มาตรา 19 วรรคห้า เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ถือเป็นหลักการสำคัญ เป็นการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูล
ข้อ 32 ตอบ ง. มาตรา 19 วรรคหก หากการถอนความยินยอมจะส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้นด้วย
ข้อ 33 ตอบ ก. มาตรา 82 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่แจ้งผลกระทบจากการถอนความยินยอม มีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 1 ล้านบาท
ข้อ 34 ตอบ ค. มาตรา 23 กฎหมายกำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือขณะเก็บรวบรมข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต้องร้องขอแต่อย่างใด รายละเอียดที่ต้องแจ้งให้ทราบ เช่น เก็บข้อมูลอะไรบ้าง วัตถุประสงค์ของการเก็บ ระยะเวลาการเก็บ การส่งต่อข้อมูลให้ใคร และช่องทางติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล ซึ่งหากผู้ควบคุมฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามสิทธิในการแจ้งรายละเอียดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ มีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 1 ล้านบาท ตามมาตรา 82
ข้อ 35 ตอบ ก. มาตา 82 ดูเหตุผลจากคำตอบข้อ 34
ข้อ 36 ตอบ ค. มาตรา 30 วรรคหนึ่ง สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ 1. ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 2. ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และ 3. ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม (ส่วนตัวเลือก ค. เป็นสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 31 จึงไม่เกี่ยวข้องกับคำถาม)
ข้อ 37 ตอบ ง. มาตรา 30 วรรคสอง เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว โดยหลักผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องปฏิบัติตามคำขอนั้น เว้นแต่เป็นการปฏิเสธตามกฎหมายหรือคำสั่งของศาล หรือจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
ข้อ 38 ตอบ ก. มาตรา 30 วรรคสี่ เมื่อเป็นกรณีที่ไม่อาจปฏิเสธคำขอได้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการตามคำขอโดยไม่ชักช้า (แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ)
ข้อ 39 ตอบ ง. มาตรา 30 วรรคสี่ ต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้า แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
ข้อ 40 ตอบ ก. มาตรา 82 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 30 วรรคสี่ มีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 1 ล้านบาท 
* กรณีคำถามข้อนี้ เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีคำขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นกรณีที่ไม่อาจปฏิเสธคำขอได้ มาตรา 30 วรรคสี่ บัญญัติให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามคำขอโดยไม่ชักช้า แต่ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ ดังนั้น การไม่ปฏิบัติตามมาตรา 30 วรรคสี่ จึงเกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือ ไม่ดำเนินการเลย หรือดำเนินการแต่ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ซึ่งมาตรา 82 บัญญัติให้รับโทษทางปกครองไม่เกิน 1 ล้านบาท

***ลิ้งก์แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562***
***อ่านเพิ่มเติม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (คลิกลิงก์)*** 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 6)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)