แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 4)


ข้อ 31 หลักการสำคัญของสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม คือข้อใด
ก. เพิกถอนความยินยอมภายใน 1 ปี นับแต่ให้ความยินยอม
ข. เพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้
ค. เพิกถอนความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
ง. เพิกถอนความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 32 เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้รับคำขอการเพิกถอนจากเจ้าของข้อมูลแล้ว ต้องทำอย่างไร
ก. แจ้งให้ทราบผลกระทบจากการถอนความยินยอม
ข. หยุดประมวลผล
ค. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ง. ถูกข้อ ก. และ ข.

ข้อ 33 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่แจ้งผลกระทบจากการถอนความยินยอม มีโทษตามข้อใด
ก. โทษปรับทางปกครองไม่เกิน 1 ล้านบาท
ข. โทษปรับทางปกครองไม่เกิน 3 ล้านบาท
ค. โทษปรับทางปกครองไม่เกิน 5 ล้านบาท
ง. โทษปรับทางปกครองไม่เกิน 5 แสนบาท

ข้อ 34 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครองสิทธิในเรื่องใดโดยไม่ต้องมีการร้องขอ
ก. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ข. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
ค. สิทธิได้รับแจ้งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ง. สิทธิห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 35 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล มีโทษในข้อใด
ก. โทษปรับทางปกครองไม่เกิน 1 ล้านบาท
ข. โทษปรับทางปกครองไม่เกิน 3 ล้านบาท
ค. โทษปรับทางปกครองไม่เกิน 5 ล้านบาท
ง. โทษปรับทางปกครองไม่เกิน 5 แสนบาท

ข้อ 36 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นเรื่องใด
ก. ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน
ข. ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
ค. ขอให้ส่งข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
ง. ขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม

ข้อ 37 หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องทำอย่างไร
ก. ต้องปฏิบัติตามคำขอ
ข. ปฏิเสธคำขอเมื่อกฎหมายบัญญัติไว้หรือตามคำสั่งศาล
ค. ปฏิเสธคำขอหากจะเกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 38 หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม และผู้ควบคุมข้อมุลส่วนบุคคลไม่อาจปฏิเสธได้ เช่นนี้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการตามคำขออย่างไร
ก. ไม่ชักช้า
ข. โดยด่วนที่สุด
ค. ตามความเหมาะสม
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 39 จากข้อ 38 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการตามสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ภายในกี่วัน
ก. 15 วัน นับแต่วันที่ยื่นคำขอ
ข. 15 วัน นับแต่วันที่รับคำขอ
ค. 30 วัน นับแต่วันที่ยื่นคำขอ
ง. 30 วัน นับแต่วันที่รับคำขอ

ข้อ 40 จากข้อ 39 หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ดำเนินการไม่ทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มีโทษตามข้อใด
ก. โทษปรับทางปกครองไม่เกิน 1 ล้านบาท
ข. โทษปรับทางปกครองไม่เกิน 3 ล้านบาท
ค. โทษปรับทางปกครองไม่เกิน 5 ล้านบาท
ง. โทษปรับทางปกครองไม่เกิน 5 แสนบาท

เฉลย
ข้อ 31 ตอบ ข. มาตรา 19 วรรคห้า เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ถือเป็นหลักการสำคัญ เป็นการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูล
ข้อ 32 ตอบ ง. มาตรา 19 วรรคหก หากการถอนความยินยอมจะส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้นด้วย
ข้อ 33 ตอบ ก. มาตรา 82 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่แจ้งผลกระทบจากการถอนความยินยอม มีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 1 ล้านบาท
ข้อ 34 ตอบ ค. มาตรา 23 กฎหมายกำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือขณะเก็บรวบรมข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต้องร้องขอแต่อย่างใด รายละเอียดที่ต้องแจ้งให้ทราบ เช่น เก็บข้อมูลอะไรบ้าง วัตถุประสงค์ของการเก็บ ระยะเวลาการเก็บ การส่งต่อข้อมูลให้ใคร และช่องทางติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล ซึ่งหากผู้ควบคุมฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามสิทธิในการแจ้งรายละเอียดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ มีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 1 ล้านบาท ตามมาตรา 82
ข้อ 35 ตอบ ก. มาตา 82 ดูเหตุผลจากคำตอบข้อ 34
ข้อ 36 ตอบ ค. มาตรา 30 วรรคหนึ่ง สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ 1. ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 2. ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และ 3. ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม (ส่วนตัวเลือก ค. เป็นสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 31 จึงไม่เกี่ยวข้องกับคำถาม)
ข้อ 37 ตอบ ง. มาตรา 30 วรรคสอง เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว โดยหลักผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องปฏิบัติตามคำขอนั้น เว้นแต่เป็นการปฏิเสธตามกฎหมายหรือคำสั่งของศาล หรือจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
ข้อ 38 ตอบ ก. มาตรา 30 วรรคสี่ เมื่อเป็นกรณีที่ไม่อาจปฏิเสธคำขอได้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการตามคำขอโดยไม่ชักช้า (แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ)
ข้อ 39 ตอบ ง. มาตรา 30 วรรคสี่ ต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้า แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
ข้อ 40 ตอบ ก. มาตรา 82 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 30 วรรคสี่ มีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 1 ล้านบาท 
* กรณีคำถามข้อนี้ เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีคำขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นกรณีที่ไม่อาจปฏิเสธคำขอได้ มาตรา 30 วรรคสี่ บัญญัติให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามคำขอโดยไม่ชักช้า แต่ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ ดังนั้น การไม่ปฏิบัติตามมาตรา 30 วรรคสี่ จึงเกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือ ไม่ดำเนินการเลย หรือดำเนินการแต่ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ซึ่งมาตรา 82 บัญญัติให้รับโทษทางปกครองไม่เกิน 1 ล้านบาท

***ลิ้งก์แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562***
***อ่านเพิ่มเติม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (คลิกลิงก์)*** 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)