แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 3)


ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 21 ถึงข้อ 25
ก. คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข. คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
ค. พนักงานเจ้าหน้าที่
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข้อ 21 ผู้มีหน้าที่และอำนาจพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ข้อ 22 ผู้มีหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 23 ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง

ข้อ 24 ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษปรับทางปกครอง

ข้อ 25 ผู้มีอำนาจสั่งให้บุคคลใดส่งเอกสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 26 ผู้มีอำนาจหน้าที่ออกหนังสือแจ้งให้ผู้ใดส่งเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ข้อ 27 จากข้อ 25 และข้อ 26 ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับทางปกครองตามข้อใด
ก. ไม่เกิน 1 แสนบาท
ข. ไม่เกิน 5 แสนบาท
ค. ไม่เกิน 7 แสนบาท
ง. กฎหมายไม่ได้กำหนดโทษปรับทางปกครองไว้

ข้อ 28 โดยทั่วไปผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย ต้องระวางโทษทางอาญาตามข้อใด
ก. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ 29 จากข้อ 28 หากเป็นการกระทำเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษตามข้อใด
ก. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ 30 ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นำไปเปิดเผยแก่ผู้อื่น ต้องรับผิดทางอาญาตามข้อใด
ก. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เฉลย
ข้อ 21 ตอบ ข. มาตรา 72 (1) คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีหน้าที่และอำนาจพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามกฎหมายนี้
ข้อ 22 ตอบ ข. มาตรา 72 (3) คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีหน้าที่และอำนาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 23 ตอบ ก. มาตรา 71 วรรคหนึ่ง คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง
ข้อ 24 ตอบ ข. มาตรา 90 วรรคหนึ่ง คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอำนาจสั่งลงโทษปรับทางปกครอง... ในกรณีที่เห็นสมควร จะสั่งให้แก้ไขหรือตักเตือนก่อนก็ได้
ข้อ 25 ตอบ ข. มาตรา 75 คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอำนาจสั่งให้บุคคลใดส่งเอกสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่มีผู้ร้องเรียน หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสั่งให้บุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยก็ได้
ข้อ 26 ตอบ ค. มาตรา 76 (1) พนักงานเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ออกหนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ใด มาให้ข้อมูล ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินการหรือการกระทำความผิดตามกฎหมายนี้
ข้อ 27 ตอบ ข. มาตรา 89 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 5 แสนบาท
ข้อ 28 ตอบ ก. มาตรา 79 วรรคหนึ่ง จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อ 29 ตอบ ข. มาตรา 79 วรรคสอง จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อ 30 ตอบ ก. มาตรา 80 วรรคหนึ่ง จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

***ลิ้งก์แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562***
***อ่านเพิ่มเติม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (คลิกลิงก์)*** 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)