แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)


ข้อ 11 กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการตามคำขอภายในกี่วัน
ก. ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
ข. ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
ค. ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
ง. ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ

ข้อ 12 โดยทั่วไปหากมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่แจ้งเหตุการละเมิดดังกล่าวแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภายในกำหนดเวลาใด
ก. 24 ชั่วโมง
ข. 48 ชั่วโมง
ค. 72 ชั่วโมง
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ ตอบคำถามในข้อ 13 ถึงข้อ 16
ก. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ข. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ค. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ง. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 13 ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ข้อ 14 ผู้มีหน้าที่จัดให้มีระบบการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อพ้นกำหนดเวลาการเก็บรักษา

ข้อ 15 ผู้มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ข้อ 16 เป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ข้อ 17 เกี่ยวกับเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ต้องมีสัญชาติไทย และอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี
ข. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี
ค. รับผิดชอบในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ง. เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 18 ข้อใดมิใช่ความรับผิดทางแพ่ง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ก. ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ข. ค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นในการป้องกันความเสียหายที่กำลังจะเกิดขึ้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ค. ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษตามที่ศาลกำหนด แต่ไม่เกิน 3 เท่า ของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริง
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 19 อายุความในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะต้องไม่เกินระยะเวลาตามข้อใด
ก. 1 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องรับผิด
ข. 2 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องรับผิด
ค. 3 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องรับผิด
ง. 4 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องรับผิด

ข้อ 20 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้บัญญัติโทษทางปกครองไว้ โดยกำหนดอัตราโทษปรับทางปกครองสูงสุดตามข้อใด
ก. ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ข. ไม่เกิน 3 ล้านบาท
ค. ไม่เกิน 5 ล้านบาท
ง. ไม่เกิน 10 ล้านบาท

เฉลย
ข้อ 11 ตอบ ค. มาตรา 30 วรรคสี่ ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
ข้อ 12 ตอบ ค. มาตรา 37 (4) ต้องแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถกระทำได้
ข้อ 13 ตอบ ค. มาตรา 42 (2) หน้าที่ของ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 14 ตอบ ก. มาตรา 37 (3) หน้าที่ของ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 15 ตอบ ง. มาตรา 44 (6) หน้าที่ของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 16 ตอบ ง. มาตรา 43 วรรคสี่ บัญญัติให้สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ข้อ 17 ตอบ ก. มาตรา 58 (2) ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
ข้อ 18 ตอบ ค. มาตรา 78 วรรคหนึ่ง ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงตามที่ศาลเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 2 เท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริง
ข้อ 19 ตอบ ค. มาตรา 78 วรรคสอง อายุความไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องรับผิด หรือ 10 ปี นับแต่วันที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 20 ตอบ ค. มาตรา 84 และมาตรา 87 กำหนดอัตราโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 5 ล้านบาท

***ลิ้งก์แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562***
***อ่านเพิ่มเติม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (คลิกลิงก์)*** 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)