นักเรียนกฎหมาย บน LINE

นักเรียนกฎหมาย ได้เปิดใช้งานบน LINE 
สำหรับผู้ที่สะดวกในการใช้งาน 
LINE Application 

โดยสามารถเพิ่มเพื่อน
ด้วยวิธีการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) นี้

ง่ายๆ เท่านี้ ทุกท่านก็จะได้รับข้อมูล 

ข่าวสาร และบทความที่น่าสนใจ

***ใช้งานฟรี ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น***

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

การชักธงชาติในสถานศึกษา

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)