แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 1)


ข้อ 1 โดยหลักการลาป่วย ต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาเมื่อใด
ก. ก่อนวันที่ลา
ข. วันที่ลา
ค. วันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูกต้อง

ข้อ 2 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 กำหนดวัตถุประสงค์ของการลาป่วยไว้ในข้อใด
ก. วันลาพักผ่อนไม่เพียงพอ
ข. ไม่สามารถลาประเภทอื่นได้ทัน
ค. รักษาตัว
ง. วันลาป่วยคงเหลือเพียงพอ

ข้อ 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 มีที่มาตามกฎหมายใด
ก. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ข. กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
ค. กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ง. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ข้อ 4 ผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
ก. ปลัดกระทรวง
ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อ 5 ข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่น หากประสงค์จะลาป่วย จะต้องขออนุญาตต่อผู้ใด
ก. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ไปช่วยราชการ
ข. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัด
ค. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ไปช่วยราชการหรือต้นสังกัดก็ได้
ง. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ทำข้อตกลงการลาไว้

ข้อ 6 วันที่เริ่มใช้บังคับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ก. 1 มกราคม 2555
ข. 1 มกราคม 2565
ค. 24 มกราคม 2555
ง. 25 มกราคม 2555

ข้อ 7 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 เลขานุการรัฐมนตรี ในฐานะผู้บังคับบัญชาสำนักงานรัฐมนตรี ถือเป็นหัวหน้าส่วนราชการ หรือไม่
ก. ไม่เป็น เพราะสำนักงานรัฐมนตรีไม่มีฐานะเป็นกรม
ข. ไม่เป็น เพราะเลขานุการรัฐมนตรีไม่มีฐานะเป็นอธิบดี
ค. เป็น เพราะกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการบัญญัติให้มีฐานะเทียบเท่าอธิบดี
ง. เป็น เพราะระเบียบกำหนดให้เป็นหัวหน้าส่วนราชการ

ข้อ 8 นาย ก. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้ลาป่วยติดต่อกัน 15 วันทำการในเดือนมกราคม 2565 นาย ก. จะมีสิทธิได้รับเงินเดือนในเดือนดังกล่าวหรือไม่ต้องเป็นไปตามกฎหมายใด
ก. กฎหมายวิธีการงบประมาณ
ข. กฎหมายการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
ค. กฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ง. กฎหมายเงินคงคลัง

ข้อ 9 การลา แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. 7 ประเภท
ข. 9 ประเภท
ค. 11 ประเภท
ง. 13 ประเภท

ข้อ 10 วันลาคลอดบุตรรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินกี่วัน
ก. 45 วัน
ข. 60 วัน
ค. 90 วัน
ง. 120 วัน

เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ง. ดูข้อ 18 วรรคหนึ่ง โดยหลักจะต้องเสนอใบลาป่วยก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่กรณีจำเป็น จะเสนอใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
ข้อ 2 ตอบ ค. ดูข้อ 18 วรรคหนึ่ง การลาป่วยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาตัว
ข้อ 3 ตอบ ง. นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้วางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
ข้อ 4 ตอบ ข. ดูข้อ 4 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบ และมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ 5 ตอบ ก. ดูข้อ 9 วรรคหนึ่ง ข้าราชการที่ไปช่วยราชการ ต้องขออนุญาตลาป่วย ต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ไปช่วยราชการ แล้วให้หน่วยงานนั้น รายงานจำนวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการผู้นั้นทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ข้อ 6 ตอบ ง. ระเบียบฯ ข้อ 2 กำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2555 (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 129/ตอนพิเศษ 22 ง/หน้า 1/24 มกราคม 2555
ข้อ 7 ตอบ ง. ข้อ 5 "หัวหน้าส่วนราชการ" รวมถึง เลขานุการรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสำนักงานรัฐมนตรีด้วย
ข้อ 8 ตอบ ข. ดูข้อ 16 กำหนดให้การได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
ข้อ 9 ตอบ ค. ดูข้อ 17 กำหนดให้การลาแบ่งออกเป็น 11 ประเภท 
ข้อ 10 ตอบ ค. ดูข้อ 19 วรรคสอง การลาคลอดบุตร จะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน

***ลิ้งก์แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ***

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 1)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับเตรียมสอบ)