แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 2)


ข้อ 11 การพิจารณาอนุญาตการลาในข้อใดต่อไปนี้ แตกต่างจากข้ออื่น
ก. การลาเข้ารับการตรวจเลือก
ข. การลาติดตามคู่สมรส
ค. การลาพักผ่อน
ง. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

ข้อ 12 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ก. ต้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ข. ลาได้เพียงครั้งเดียว
ค. ต้องลาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร
ง. ลาได้ครั้งหนึ่งติดต่อกันไม่เกิน 15 วันทำการ

ข้อ 13 สิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร เป็นไปตามข้อใด
ก. ลาได้ไม่เกิน 90 วัน
ข. ลาต่อเนื่องจากการคลอดบุตรได้ไม่เกิน 90 วันทำการ
ค. ลาได้ไม่เกิน 120 วัน
ง. ลาต่อเนื่องจากการคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันทำการ

ข้อ 14 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 กำหนดให้ข้าราชการที่รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี มีสิทธินำวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้กี่วัน
ก. ไม่เกิน 20 วัน
ข. ไม่เกิน 30 วัน
ค. ไม่เกิน 20 วันทำการ
ง. ไม่เกิน 30 วันทำการ

ข้อ 15 การลาติดตามคู่สมรส ต้องมีระยะเวลาไม่เกินกำหนดในข้อใดเพื่อมิให้มีผลเป็นการลาออกจากราชการ
ก. ไม่เกิน 2 ปี
ข. ไม่เกิน 3 ปี
ค. ไม่เกิน 4 ปี
ง. ไม่เกิน 5 ปี

ข้อ 16 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี
ก. ต้องแจ้งคณะรัฐมนตรีทราบ
ข. ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ค. เป็นดุลพินิจของนายกรัฐมนตรี
ง. ถูกต้องทั้งข้อ ก. และ ค.

ข้อ 17 การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ มีกำหนดระยะเวลาสูงสุดตามข้อใด
ก. 1 เดือน
ข. 6 เดือน
ค. 12 เดือน
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 18 โดยหลัก การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ จะต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนวันเดินทางกี่วัน
ก. ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ข. ไม่น้อยกว่า 60 วัน
ค. ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ
ง. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อ 19 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการนับวันลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ก. ให้นับตามปีปฏิทิน
ข. เริ่มนับวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป
ค. นับตามปีงบประมาณ
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.

ข้อ 20 โดยหลัก ข้าราชการที่พ้นจากการลาเข้ารับการเตรียมพล จะต้องรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติภายในเวลาใด
ก. 48 ชั่วโมง
ข. 72 ชั่วโมง
ค. 7 วัน
ง. 15 วัน

เฉลย
ข้อ 11 ตอบ ก. ในเรื่อง "การพิจารณาอนุญาต" เฉพาะการลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ระเบียบฯ จะใช้คำว่า "การรายงานลา" เมื่อรายงานแล้ว ให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลตามหมายเรียกโดยไม่ต้องรอรับคำสั่งอนุญาต ตามข้อ 31 วรรคหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากตัวเลือกในข้ออื่นที่จะต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาเพื่อให้ผู้มีอำนาจได้พิจารณาอนุญาตการลา
ข้อ 12 ตอบ ข. ข้อ 20 วรรคหนึ่ง การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร จะต้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย และมีสิทธิลาภายใน 90 วันนับแต่วันที่คลอดบุตร ลาครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ
ข้อ 13 ตอบ ง. ข้อ 22 ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรแล้ว มีสิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร โดยมีสิทธิลาต่อเนื่องจากการคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันทำการ
ข้อ 14 ตอบ ง. ข้อ 24 วรรคสอง ข้าราชการที่รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี มีสิทธินำวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันทำการ
ข้อ 15 ตอบ ค. ข้อ 36 วรรคหนึ่ง การลาติดตามคู่สมรส ถ้าเกิน 4 ปี ให้ลาออกจากราชการ
ข้อ 16 ตอบ ง. ข้อ 41 การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี เป็นดุลพินิจของนายกรัฐมนตรี และแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ
ข้อ 17 ตอบ ค. ข้อ 39 วรรคหนึ่ง มีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 12 เดือน
ข้อ 18 ตอบ ข. ข้อ 29 วรรคหนึ่ง ต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า 60 วัน
ข้อ 19 ตอบ ก. ข้อ 10 วรรคหนึ่ง การนับวันลาตามระเบียบนี้ ให้นับตามปีงบประมาณ ดังนั้น ข้อ ก. จึงไม่ถูกต้อง
ข้อ 20 ตอบ ค. ข้อ 32 โดยหลักจะต้องรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน 

***ลิ้งก์แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ***

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562