ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ


ข้อ 1 ข้อใดเป็นกลไกรองรับการจ้างงานตาม Government Employee System
ก. ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ข. ระบบการบริหารกำลังคง
ค. ระบบสัญญาจ้าง
ง. ระบบการบริหารงบประมาณ

ข้อ 2 กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการมีกำหนดระยะเวลาในข้อใด
ก. 1 ปี
ข. 4 ปี
ค. 5 ปี
ง. 10 ปี

ข้อ 3 พนักงานราชการแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ตามข้อใด
ก. พนักงานราชการทั่วไป กับ พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ข. พนักงานบริการ กับ พนักงานราชการพิเศษ
ค. พนักงานราชการทั่วไป กับ พนักงานราชการพิเศษ
ง. พนักงานราชการบริหารทั่วไป กับ พนักงานราชการวิชาชีพเฉพาะ

ข้อ 4 ข้อใดมิใช่ปรัชญาของระบบพนักงานราชการ
ก. เป็นทางเลือกการจ้างงานภาครัฐที่ยืดหยุ่น คล่องตัว
ข. เป็นการจ้างตามหลักสมรรถนะ และผลสัมฤทธิ์ของงาน
ค. ไม่เป็นการจ้างงานตลอดชีพ
ง. เน้นงานบริการทั่วไป 

ข้อ 5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 เริ่มใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
ก. 1 มกราคม 2547
ข. 16 มกราคม 2547
ค. 17 มกราคม 2547
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 6 ผู้ใดรักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ก. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ข. เลขาธิการคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ค. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ง. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ข้อ 7 เมื่อปี 2558 นาย ก. ออกจากเรือนจำเนื่องจากพ้นโทษจำคุกฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนา เป็นเหตุให้ผู้นั้นได้รับอันตรายสาหัส หากนาย ก. ประสงค์จะสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานราชการ ที่กำลังจะเปิดสอบในปี 2566 เช่นนี้ นาย ก. มีสิทธิสอบแข่งขันและได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการหรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. มีสิทธิ เนื่องจากโทษจำคุกที่ได้รับเกิดจากการกระทำโดยประมาท
ข. ไม่มีสิทธิ เนื่องจากเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
ค. มีสิทธิ เนื่องจากได้พ้นโทษมาแล้วเกิน 5 ปี
ง. ไม่มีสิทธิ เนื่องจากโทษจำคุกที่ได้รับเกิดจากการกระทำโดยเจตนา

ข้อ 8 พนักงานราชการกระทำความผิดในข้อใดต่อไปนี้ ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ก. ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานเป็นเวลาติดต่อกัน 7 วัน
ข. ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย
ค. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
ง. จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย

ข้อ 9 โทษสำหรับความผิดวินัยอย่างร้ายแรงคือข้อใด
ก. ปลดออก
ข. ไล่ออก
ค. ลดเงินค่าตอบแทน
ง. ถูกต้องทั้ง ก. และ ข.

ข้อ 10 ผู้เชี่ยวชาญในสาขาแรงงานสัมพันธ์ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี
ก. 2 ปี
ข. 3 ปี
ค. 4 ปี
ง. 5 ปี

ข้อ 11 วันลาพักผ่อนสะสมของพนักงานราชการสูงสุดต้องไม่เกินกี่วัน
ก. 10 วันทำการ
ข. 15 วันทำการ
ค. 20 วันทำการ
ง. 30 วันทำการ

ข้อ 12 พนักงานราชการมีสิทธิลาคลอดบุตรได้กี่วัน
ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 90 วัน
ง. 120 วัน

ข้อ 13 ข้อใดมิใช่โทษสำหรับความผิดวินัยอยางไม่ร้ายแรงของพนักงานราชการ
ก. ภาคทัณฑ์
ข. ทัณฑ์บน
ค. ลดเงินค่าตอบแทน
ง. ตัดเงินค่าตอบแทน

ข้อ 14 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องแบบปฏิบัติงาน เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ
ก. ใช้อินธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินธนูของข้าราชการฝ่ายพลเรือนกับเครื่องแบบปกติในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการได้
ข. ใช้อินธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินธนูของลูกจ้างประจำกับเครื่องแบบปกติในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการได้
ค. เครื่องแบบพิธีการให้ใช้ในลักษณะอย่างเดียวกันกับลูกจ้างประจำ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 15 นาง ข. ถูกส่วนราชการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบกำหนดเวลาจ้าง โดยนาง ข. ไม่มีความผิดหลังจากปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้ว 9 ปี เช่นนี้ นาง ข. มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิดในข้อใด
ก. 3 เท่า ของอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ
ข. 6 เท่า ของอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ
ค. 8 เท่า ของอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ
ง. ไม่มีสิทธิได้รับ

เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ค. ระบบพนักงานราชการ (Government Employee System) ใช้ระบบสัญญาจ้างเป็นกลไกรองรับการจ้างงาน ถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารพนักงานราชการ
ข้อ 2 ตอบ ข. ดูระเบียบฯ ข้อ 9 วรรคหนึ่ง ส่วนราชการต้องจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเป็นระยะเวลา 4 ปี ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ์ ตามแนวทางการจัดกรอบอัตราอัตรากำลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) กำหนด (ปัจจุบัน คพร. ได้อนุมัติการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการให้ส่วนราชการต่างๆ เป็นรอบที่ 5 (ปีงบประมาณ 2564 - 2567)) 
ข้อ 3 ตอบ ค. ดูระเบียบฯ ข้อ 6 พนักงานราชการมี 2 ประเภท ได้แก่ พนักงานราชการทั่วไป กับ พนักงานราชการพิเศษ
ข้อ 4 ตอบ ง. ข้อ ก. ข. และ ค. เป็นปรัชญาของระบบพนักงานราชการ ดูคู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. (พ.ศ. 2563)
ข้อ 5 ตอบ ก. ดูระเบียบฯ ข้อ 2 กำหนดวันเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป
ข้อ 6 ตอบ ง. ดูระเบียบฯ ข้อ 5 กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบ
ข้อ 7 ตอบ ค. ดูระเบียบฯ ข้อ 8 วรรคหนึ่ง (6) โดยหลักผู้ที่ได้ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ จะต้องไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา แต่มีข้อยกเว้นคือ เป็นความผิดจากการประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วเกิน 5 ปี
ข้อ 8 ตอบ ค. ดูระเบียบฯ ข้อ 24 (8) การกระทำความผิดอาญาโดยมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือหนักกว่าโทษจำคุก ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ 9 ตอบ ข. ดูระเบียบฯ ข้อ 25 วรรคหนึ่ง ถ้าผลการสอบสวนปรากฏว่าพนักงานราชการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้หัวหน้าส่วนราชการมีคำสั่งไล่ออก (พนักงานราชการไม่มีโทษปลดออก)
ข้อ 10 ตอบ ก. ดูระเบียบฯ ข้อ 35 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
ข้อ 11 ตอบ ข. ดูประกาศ คพร. เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 วันลาพักผ่อนสะสมสูงสุดไม่เกิน 15 วันทำการ
ข้อ 12 ตอบ ค. ดูประกาศ คพร. เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลาคลอดบุตรได้ 90 วัน (ได้ค่าตอบแทนระหว่างลาไม่เกิน 45 วัน)
ข้อ 13 ตอบ ข. ดูระเบียบฯ ข้อ 26 โทษทางวินัยไม่ร้ายแรงได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน และลดเงินค่าตอบแทน
ข้อ 14 ตอบ ค. ดูระเบียบฯ ข้อ 12 และประกาศ คพร. เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 เครื่องแบบพิธีการให้ใช้ในลักษณะอย่างเดียวกันกับลูกจ้างประจำ (หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/2137 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2555 ตอบข้อหารือว่า พนักงานราชการไม่ใช่ข้าราชการฝ่ายพลเรือนและไม่ใช่ลูกจ้างประจำ จึงไม่สามารถนำอินธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินธนูของเครื่องแบบปฏิบัติราชการของข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือเครื่องแบบปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ไปใช้กับเครื่องแบบปกติในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ)
ข้อ 15 ตอบ ค. ดูประกาศ คพร. เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 พนักงานราชการที่ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ให้จ่ายค่าตอบแทนจำนวน 8 เท่า ของอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันที่ออกจากราชการโดยไม่มีความผิด

***ด้วยความปรารถนาดี www.นักเรียนกฎหมาย.com***

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

ข้อ 1 นาย เอ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลบี ปฏิบัติหน้าที่ขับรถเก็บขยะมูลฝอยด้วยความประมาทชนท้ายรถยนต์ของนาย ซี ทำให้รถยนต์ของนาย ซี เสียหาย จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ ถูกต้อง ก. นาย เอ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข. การกระทำของนาย เอ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ค.  เทศบาลบี เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่ นาย เอ ได้กระทำไปในการปฏิบัติหน้าที่ ง.   นายซี มีอำนาจฟ้องเทศบาลบี ต่อศาลปกครอง ข้อ 2 การกำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ต้องออกเป็นกฎหมายใด ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา ค. พระราชกำหนด ง. กฎกระทรวง ข้อ 3 ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. การกระทำโดยจงใจ คือ รู้สำนึกถึงการกระทำว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ข. การกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คือ ไม่มีเจตนา แต่พึงคาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น และหากใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อย ก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้ แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเลย

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

***ปล. ในเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยังมีหลักกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก หากมีโอกาสผมจะเพิ่มเติมแนวข้อสอบในโพสต์นี้นะครับ*** ข้อ 1. ส่วนราชการต่างๆ จะต้องจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในเรื่องใด    ก. เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ    ข. เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ    ค. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน    ง. เพื่อปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ข้อ 2. ในวาระเริ่มแรก แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการมีระยะเวลากี่ปี ตามกฎหมายใหม่    ก. 2 ปี    ข. 3 ปี    ค. 5 ปี    ง. 6 ปี ข้อ 3. แผนปฏิบัติราชการตามข้อ 2. มีห้วงระยะเวลาตามข้อใด    ก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    ข. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    ค.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    ง.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อ 4. การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ เป็นความหมายต

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

การศึกษาโครงสร้างของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายอื่นๆ มีความสำคัญมาก ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของกฎหมายนั้น สามารถศึกษาและทำความเข้าใจเนื้อหาบทบัญญัติต่างๆ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน (2560) มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 279 มาตรา แบ่งออกเป็น 16 หมวด และบทเฉพาะกาลอีก 18 มาตรา ดังนี้ หมวด 1 บททั่วไป  (มาตรา 1-5) หมวด 2 พระมหากษัตริย์  (มาตรา 6-24)   หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  (มาตรา 25-49) หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย  (มาตรา 50) หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ  (มาตรา 51-63) หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ  (มาตรา 64-78) หมวด 7 รัฐสภา  (มาตรา 79-157)     ส่วนที่ 1 บททั่วไป  (มาตรา  79-82)     ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร  (มาตรา  83-106)     ส่วนที่ 3 วุฒิสภา  (มาตรา  107-113)     ส่วนที่ 4 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง  (มาตรา  114-155)     ส่วนที่ 5 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา   (มาตรา  156-157)  หมวด 8 คณะรัฐมนตรี  (มาตรา 158-183)  หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์  (มาตรา 184-187)  หมวด 10 ศาล  (มาตรา 188-199)     ส่วนที่ 1 บททั่วไป  (มาตรา  188-