ข้อสอบเก่า สพฐ. (25 มิถุนายน 2565)


- ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน
- แผนปฏิรูปประเทศ มีกี่แผน
- การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ต้องจัดทำภายในกี่วัน
- บุคคลใดเป็นผู้ประเมินความคุ้มค่า
- ใครเป็นผู้จัดตั้งศูนย์บริการร่วม 
- การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ 
- ข้อใดเป็นข้าราชการประเภทวิชาการ
- ใครเป็น ประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- ใครแต่งตั้งอธิบดีกรม
- เมื่อส่วนราชการได้รับการติดต่อจากประชาชน ต้องแจ้งผลให้ทราบภายในกี่วัน
- การลาติดตามสามี 
- วันลาพักผ่อน สะสมได้ไม่เกินกี่วัน
- ผู้ที่รับราชการเกิน 10 ปี สะสมวันลาพักผ่อนได้ไม่เกินกี่วัน
- หากลาคลอดบุตรแล้ว ถ้าจะลากิจส่วนตัวเลี้ยงดูบุตรได้ไม่เกินกี่วัน
- ผู้ที่ประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ต้องส่งใบลาไม่น้อยกว่ากี่วัน
- บุคคลตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร คือใคร
- ข้อมูลข่าวสารถ้ามีบางส่วนที่ห้ามเปิดเผย ต้องทำอย่างไร
- ถ้าหน่วยงานไม่ประสงค์เก็บรักษาข้อมูลหรือมีอายุครบ ต้องส่งมอบให้หน่วยงานใด
- ข้อมูลที่ห้ามเปิดเผยคือข้อใด
- Confidential เป็นชั้นความลับใด
- ถ้าจะเปลี่ยนแปลงชั้นความลับ ต้องทำอย่างไร
- เมื่อมีการร้องเรียนว่าหน่วยงานไม่จัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร้จภายในกี่วัน
- คำสั่งทางปกครองกระทำโดยใคร
- วิธีปฏิบัติราชการปกครอง หมายถึงอะไร
- ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ความคิดเห็น

  1. ไม่ระบุชื่อ22 มีนาคม 2567 เวลา 22:02

    ขอข้อสอบเก่า ภาค ก. ภาค ข ปี 2565 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ของ สพฐ. หน่อยครับ

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

กฎกระทรวงกำหนดกรณีอื่นที่เจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ พ.ศ. 2566

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)