ข้อสอบเก่า สพฐ. (25 มิถุนายน 2565)


- ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน
- แผนปฏิรูปประเทศ มีกี่แผน
- การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ต้องจัดทำภายในกี่วัน
- บุคคลใดเป็นผู้ประเมินความคุ้มค่า
- ใครเป็นผู้จัดตั้งศูนย์บริการร่วม 
- การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ 
- ข้อใดเป็นข้าราชการประเภทวิชาการ
- ใครเป็น ประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- ใครแต่งตั้งอธิบดีกรม
- เมื่อส่วนราชการได้รับการติดต่อจากประชาชน ต้องแจ้งผลให้ทราบภายในกี่วัน
- การลาติดตามสามี 
- วันลาพักผ่อน สะสมได้ไม่เกินกี่วัน
- ผู้ที่รับราชการเกิน 10 ปี สะสมวันลาพักผ่อนได้ไม่เกินกี่วัน
- หากลาคลอดบุตรแล้ว ถ้าจะลากิจส่วนตัวเลี้ยงดูบุตรได้ไม่เกินกี่วัน
- ผู้ที่ประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ต้องส่งใบลาไม่น้อยกว่ากี่วัน
- บุคคลตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร คือใคร
- ข้อมูลข่าวสารถ้ามีบางส่วนที่ห้ามเปิดเผย ต้องทำอย่างไร
- ถ้าหน่วยงานไม่ประสงค์เก็บรักษาข้อมูลหรือมีอายุครบ ต้องส่งมอบให้หน่วยงานใด
- ข้อมูลที่ห้ามเปิดเผยคือข้อใด
- Confidential เป็นชั้นความลับใด
- ถ้าจะเปลี่ยนแปลงชั้นความลับ ต้องทำอย่างไร
- เมื่อมีการร้องเรียนว่าหน่วยงานไม่จัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร้จภายในกี่วัน
- คำสั่งทางปกครองกระทำโดยใคร
- วิธีปฏิบัติราชการปกครอง หมายถึงอะไร
- ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ความคิดเห็น