การแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจตามหลักอาวุโส

          เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้ออกได้กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามหลักอาวุโส เพื่อใช้ในระหว่างรอการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการตำรวจ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 181 ง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจไม่แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา 260 ซึ่งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามหลักอาวุโส โดยให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ดังนี้


          โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
          1. เป็นการกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในแต่ละระดับและคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น หากจะได้รับเลือกในตำแหน่งสูงขึ้น จะต้องดำรงตำแหน่งก่อนหน้านั้นให้ครบระยะเวลาที่กำหนด
          2. ไม่ให้นำระยะเวลาในการรักษาราชการแทนมาใช้กับการนับระยะเวลาตามหลักอาวุโสนี้
          3. ถ้าข้าราชการตำรวจที่อยู่ในหลักอาวุโสเดียวกัน ให้พิจารณาจากที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เรียงลำดับอาวุโสไว้แล้ว ได้รับการพิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโสร้อยละ 33 ของจำนวนตำแหน่งว่างในระดับเดียวกัน 
          4. ข้าราชการตำรวจที่มีระดับตำแหน่ง ระยะเวลา และคุณสมบัติไม่ครบตามตารางดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นข้าราชการตำรวจที่ไม่อยู่ในหลักอาวุโส
          5. ข้าราชการตำรวจที่เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้มีสิทธิร้องทุกข์หรือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาได้ตามกฎหมาย
          6. ผู้ใดพบหรือทราบว่ามีการเรียก รับ หรือกระทำด้วยประการใดอันมีการเรียกร้องผลประโยชน์แลกเปลี่ยนตอบแทนในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้แจ้งเบาะแส พฤติการณ์และตัวบุคคลอันสามารถนำไปสู่การสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไป โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อและที่อยู่ ต่อศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) กระทรวงยุติธรรม เพื่อตรวจสอบและนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย โดยจะรักษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งไว้เป็นความลับ
          7. กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาการตีความ ตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ ก.ตร. เป็นผู้วินิจฉัย และคำวินิจฉัยของ ก.ตร. ถือเป็นที่สุด แล้วรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ

#นักเรียนกฎหมาย
1 สิงหาคม 2561

อ้างอิง 
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)