การแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจตามหลักอาวุโส

          เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้ออกได้กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามหลักอาวุโส เพื่อใช้ในระหว่างรอการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการตำรวจ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 181 ง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจไม่แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา 260 ซึ่งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามหลักอาวุโส โดยให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ดังนี้


          โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
          1. เป็นการกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในแต่ละระดับและคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น หากจะได้รับเลือกในตำแหน่งสูงขึ้น จะต้องดำรงตำแหน่งก่อนหน้านั้นให้ครบระยะเวลาที่กำหนด
          2. ไม่ให้นำระยะเวลาในการรักษาราชการแทนมาใช้กับการนับระยะเวลาตามหลักอาวุโสนี้
          3. ถ้าข้าราชการตำรวจที่อยู่ในหลักอาวุโสเดียวกัน ให้พิจารณาจากที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เรียงลำดับอาวุโสไว้แล้ว ได้รับการพิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโสร้อยละ 33 ของจำนวนตำแหน่งว่างในระดับเดียวกัน 
          4. ข้าราชการตำรวจที่มีระดับตำแหน่ง ระยะเวลา และคุณสมบัติไม่ครบตามตารางดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นข้าราชการตำรวจที่ไม่อยู่ในหลักอาวุโส
          5. ข้าราชการตำรวจที่เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้มีสิทธิร้องทุกข์หรือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาได้ตามกฎหมาย
          6. ผู้ใดพบหรือทราบว่ามีการเรียก รับ หรือกระทำด้วยประการใดอันมีการเรียกร้องผลประโยชน์แลกเปลี่ยนตอบแทนในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้แจ้งเบาะแส พฤติการณ์และตัวบุคคลอันสามารถนำไปสู่การสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไป โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อและที่อยู่ ต่อศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) กระทรวงยุติธรรม เพื่อตรวจสอบและนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย โดยจะรักษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งไว้เป็นความลับ
          7. กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาการตีความ ตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ ก.ตร. เป็นผู้วินิจฉัย และคำวินิจฉัยของ ก.ตร. ถือเป็นที่สุด แล้วรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ

#นักเรียนกฎหมาย
1 สิงหาคม 2561

อ้างอิง 
ความคิดเห็น