ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)


ข้อ 21 การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการที่ได้รับในระบบอีเมลของส่วนราชการ จะต้องตรวจสอบตามข้อใด
ก. อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 
ข. อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์
ค. ไม่น้อยกว่าวันละ 1 ครั้ง ในเวลาราชการ
ง. ไม่น้อยกว่าวันละ 2 ครั้ง ในเวลาราชการ

ข้อ 22 กรณีส่วนราชการได้รับอีเมลภายหลังเวลา 16.30 นาฬิกา จะต้องแจ้งยืนยันการได้รับอีเมลโดยการตอบกลับ (reply) ตามเวลาในข้อใด
ก. ภายใน 1 ชั่วโมง นับแต่ได้รับอีเมล
ข. ภายใน 3 ชั่วโมง นับแต่ได้รับอีเมล 
ค. ไม่เกิน 10.00 นาฬิกา ของวันทำการถัดไป
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 23 ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการเพื่อส่งทางอีเมล
ก. ชื่อไฟล์ให้ใช้เลขอารบิก
ข. ต้องแปลงหนังสือให้เป็นไฟล์ PDF
ค. ไฟล์ต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 150 dpi
ง. ชื่อไฟล์ให้ใช้เครื่องหมายขีดล่าง (_) แทนการเว้นวรรค

ข้อ 24 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกำหนดใช้บังคับเมื่อใด
ก. ตั้งแต่ 26 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
ข. ตั้งแต่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
ค. ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
ง. ตั้งแต่ 26 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 25 โดยปกติหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีอายุการเก็บหนังสือในข้อใด
ก. 5 ปี
ข. 10 ปี
ค. 20 ปี
ง. ไม่มีอายุการเก็บหนังสือ

ข้อ 26 ข้อใดคือความหมายของ "ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" 
ก. การรับส่งข้อมูลข่าวสาร หรือหนังสือ ผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข. การรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือหนังสือ ผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมถึงการรับส่งโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ หรือที่ส่วนราชการจัดให้แก่เจ้าหน้าที่ และระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่หัวหน้าส่วนราชการกำหนด
ค. หนังสือราชการที่จัดทำ และได้รับ ส่ง หรือเก็บรักษาตามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ง. การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น

ข้อ 27 หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลาง ตรวจพบ Spam mail ต้องดำเนินการอย่างไร
ก. เปิดเอกสารโดยเร็ว
ข. คลิกลิงก์ที่แนบมากับอีเมลทันที
ค. ย้ายไปยังกล่องจดหมายเข้า (inbox)
ง. ลบอีเมลทิ้งทันที

ข้อ 28 "2565_OPM0913_56.pdf" จากชื่อไฟล์หนังสือราชการที่ใช้ส่งอีเมลดังกล่าว OPM มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. อักษรโรมันประจำส่วนราชการ
ข. รูปแบบเนื้อหาอีเมล
ค. Subject
ง. digital signature

ข้อ 29 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องส่งให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ต้องมีความละเอียดตามข้อใด
ก. 50 dpi
ข. 75 dpi
ค. 120 dpi
ง. 150 dpi

ข้อ 30 รหัสตัวอักษรโรมันประจำกระทรวงมหาดไทย ตรงกับข้อใด
ก. MOI
ข. MOE
ค. MOC
ง. MOT

เฉลย
ข้อ 21 ตอบ ง. ดูข้อ 89/1 และภาคผนวก 7 (ข้อ 2.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ต้องตรวจสอบอีเมลไม่น้อยกว่าวันละ 2 ครั้งในเวลาราชการ อย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงเช้า และอย่างน้อยอีก 1 ครั้งในช่วงบ่าย 
ข้อ 22 ตอบ ค. ดูข้อ 89/1 และภาคผนวก 7 (ข้อ 3.2) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ให้ตอบกลับอย่างช้าไม่เกิน 10.00 นาฬิกา ของวันทำการถัดไป
ข้อ 23 ตอบ ค. ดูข้อ 89/1 และภาคผนวก 7 (ข้อ 4.3) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ความละเอียดต้องไม่น้อยกว่า 300 dpi
ข้อ 24 ตอบ ค. ดูระเบียบฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564) ข้อ 8 ได้เพิ่มเติมความในข้อ 29/1 แห่งระเบียบฯ สารบรรณ พ.ศ. 2526 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 2 กำหนดให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 
ข้อ 25 ตอบ ง. ดูข้อ 89/5 วรรคหนึ่ง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีอายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ตลอดไป...
ข้อ 26 ตอบ ข. ดูข้อ 6 "ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 
ข้อ 27 ตอบ ง. ดูข้อ 89/1 และภาคผนวก 7 (ข้อ 2. วรรคสอง) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 
ข้อ 28 ตอบ ก. ดูข้อ 89/1 และภาคผนวก 7 (ข้อ 4.3.2) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 เป็นรหัสอักษรโรมันประจำส่วนราชการ
ข้อ 29 ตอบ ง. ข้อ 89/4 วรรคสอง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 150 dpi
ข้อ 30 ตอบ ก. MOI ดูข้อ 89/1 และรหัสตัวอักษรโรมันประจำส่วนราชการ แนบท้ายภาคผนวก 7 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 

***ลิ้งก์ แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ*** 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

ข้อ 1 นาย เอ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลบี ปฏิบัติหน้าที่ขับรถเก็บขยะมูลฝอยด้วยความประมาทชนท้ายรถยนต์ของนาย ซี ทำให้รถยนต์ของนาย ซี เสียหาย จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ ถูกต้อง ก. นาย เอ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข. การกระทำของนาย เอ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ค.  เทศบาลบี เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่ นาย เอ ได้กระทำไปในการปฏิบัติหน้าที่ ง.   นายซี มีอำนาจฟ้องเทศบาลบี ต่อศาลปกครอง ข้อ 2 การกำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ต้องออกเป็นกฎหมายใด ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา ค. พระราชกำหนด ง. กฎกระทรวง ข้อ 3 ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. การกระทำโดยจงใจ คือ รู้สำนึกถึงการกระทำว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ข. การกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คือ ไม่มีเจตนา แต่พึงคาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น และหากใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อย ก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้ แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเลย

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

***ปล. ในเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยังมีหลักกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก หากมีโอกาสผมจะเพิ่มเติมแนวข้อสอบในโพสต์นี้นะครับ*** ข้อ 1. ส่วนราชการต่างๆ จะต้องจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในเรื่องใด    ก. เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ    ข. เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ    ค. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน    ง. เพื่อปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ข้อ 2. ในวาระเริ่มแรก แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการมีระยะเวลากี่ปี ตามกฎหมายใหม่    ก. 2 ปี    ข. 3 ปี    ค. 5 ปี    ง. 6 ปี ข้อ 3. แผนปฏิบัติราชการตามข้อ 2. มีห้วงระยะเวลาตามข้อใด    ก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    ข. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    ค.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    ง.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อ 4. การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ เป็นความหมายต

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

การศึกษาโครงสร้างของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายอื่นๆ มีความสำคัญมาก ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของกฎหมายนั้น สามารถศึกษาและทำความเข้าใจเนื้อหาบทบัญญัติต่างๆ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน (2560) มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 279 มาตรา แบ่งออกเป็น 16 หมวด และบทเฉพาะกาลอีก 18 มาตรา ดังนี้ หมวด 1 บททั่วไป  (มาตรา 1-5) หมวด 2 พระมหากษัตริย์  (มาตรา 6-24)   หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  (มาตรา 25-49) หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย  (มาตรา 50) หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ  (มาตรา 51-63) หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ  (มาตรา 64-78) หมวด 7 รัฐสภา  (มาตรา 79-157)     ส่วนที่ 1 บททั่วไป  (มาตรา  79-82)     ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร  (มาตรา  83-106)     ส่วนที่ 3 วุฒิสภา  (มาตรา  107-113)     ส่วนที่ 4 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง  (มาตรา  114-155)     ส่วนที่ 5 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา   (มาตรา  156-157)  หมวด 8 คณะรัฐมนตรี  (มาตรา 158-183)  หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์  (มาตรา 184-187)  หมวด 10 ศาล  (มาตรา 188-199)     ส่วนที่ 1 บททั่วไป  (มาตรา  188-