แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)


ข้อ 21 การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการที่ได้รับในระบบอีเมลของส่วนราชการ จะต้องตรวจสอบตามข้อใด
ก. อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 
ข. อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์
ค. ไม่น้อยกว่าวันละ 1 ครั้ง ในเวลาราชการ
ง. ไม่น้อยกว่าวันละ 2 ครั้ง ในเวลาราชการ

ข้อ 22 กรณีส่วนราชการได้รับอีเมลภายหลังเวลา 16.30 นาฬิกา จะต้องแจ้งยืนยันการได้รับอีเมลโดยการตอบกลับ (reply) ตามเวลาในข้อใด
ก. ภายใน 1 ชั่วโมง นับแต่ได้รับอีเมล
ข. ภายใน 3 ชั่วโมง นับแต่ได้รับอีเมล 
ค. ไม่เกิน 10.00 นาฬิกา ของวันทำการถัดไป
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อ 23 ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการเพื่อส่งทางอีเมล
ก. ชื่อไฟล์ให้ใช้เลขอารบิก
ข. ต้องแปลงหนังสือให้เป็นไฟล์ PDF
ค. ไฟล์ต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 150 dpi
ง. ชื่อไฟล์ให้ใช้เครื่องหมายขีดล่าง (_) แทนการเว้นวรรค

ข้อ 24 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกำหนดใช้บังคับเมื่อใด
ก. ตั้งแต่ 26 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
ข. ตั้งแต่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
ค. ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
ง. ตั้งแต่ 26 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 25 โดยปกติหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีอายุการเก็บหนังสือในข้อใด
ก. 5 ปี
ข. 10 ปี
ค. 20 ปี
ง. ไม่มีอายุการเก็บหนังสือ

ข้อ 26 ข้อใดคือความหมายของ "ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" 
ก. การรับส่งข้อมูลข่าวสาร หรือหนังสือ ผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข. การรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือหนังสือ ผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมถึงการรับส่งโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ หรือที่ส่วนราชการจัดให้แก่เจ้าหน้าที่ และระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่หัวหน้าส่วนราชการกำหนด
ค. หนังสือราชการที่จัดทำ และได้รับ ส่ง หรือเก็บรักษาตามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ง. การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น

ข้อ 27 หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลาง ตรวจพบ Spam mail ต้องดำเนินการอย่างไร
ก. เปิดเอกสารโดยเร็ว
ข. คลิกลิงก์ที่แนบมากับอีเมลทันที
ค. ย้ายไปยังกล่องจดหมายเข้า (inbox)
ง. ลบอีเมลทิ้งทันที

ข้อ 28 "2565_OPM0913_56.pdf" จากชื่อไฟล์หนังสือราชการที่ใช้ส่งอีเมลดังกล่าว OPM มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. อักษรโรมันประจำส่วนราชการ
ข. รูปแบบเนื้อหาอีเมล
ค. Subject
ง. digital signature

ข้อ 29 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องส่งให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ต้องมีความละเอียดตามข้อใด
ก. 50 dpi
ข. 75 dpi
ค. 120 dpi
ง. 150 dpi

ข้อ 30 รหัสตัวอักษรโรมันประจำกระทรวงมหาดไทย ตรงกับข้อใด
ก. MOI
ข. MOE
ค. MOC
ง. MOT

เฉลย
ข้อ 21 ตอบ ง. ดูข้อ 89/1 และภาคผนวก 7 (ข้อ 2.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ต้องตรวจสอบอีเมลไม่น้อยกว่าวันละ 2 ครั้งในเวลาราชการ อย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงเช้า และอย่างน้อยอีก 1 ครั้งในช่วงบ่าย 
ข้อ 22 ตอบ ค. ดูข้อ 89/1 และภาคผนวก 7 (ข้อ 3.2) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ให้ตอบกลับอย่างช้าไม่เกิน 10.00 นาฬิกา ของวันทำการถัดไป
ข้อ 23 ตอบ ค. ดูข้อ 89/1 และภาคผนวก 7 (ข้อ 4.3) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ความละเอียดต้องไม่น้อยกว่า 300 dpi
ข้อ 24 ตอบ ค. ดูระเบียบฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564) ข้อ 8 ได้เพิ่มเติมความในข้อ 29/1 แห่งระเบียบฯ สารบรรณ พ.ศ. 2526 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 2 กำหนดให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 
ข้อ 25 ตอบ ง. ดูข้อ 89/5 วรรคหนึ่ง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีอายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ตลอดไป...
ข้อ 26 ตอบ ข. ดูข้อ 6 "ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 
ข้อ 27 ตอบ ง. ดูข้อ 89/1 และภาคผนวก 7 (ข้อ 2. วรรคสอง) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 
ข้อ 28 ตอบ ก. ดูข้อ 89/1 และภาคผนวก 7 (ข้อ 4.3.2) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 เป็นรหัสอักษรโรมันประจำส่วนราชการ
ข้อ 29 ตอบ ง. ข้อ 89/4 วรรคสอง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 150 dpi
ข้อ 30 ตอบ ก. MOI ดูข้อ 89/1 และรหัสตัวอักษรโรมันประจำส่วนราชการ แนบท้ายภาคผนวก 7 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 

***ลิ้งก์ แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ*** 

ความคิดเห็น

 1. ไม่ระบุชื่อ10 ตุลาคม 2564 เวลา 16:24

  ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ19 ธันวาคม 2564 เวลา 10:16

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 3. มีประโยชน์สำหรับคนเตรียมสอบมากๆครับ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:41

  ขอบคุณมาก ๆ นะค่ะ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ21 สิงหาคม 2565 เวลา 21:45

  ขอบคุณสำหรับแนวข้อสอบ มากนะคะ มีประโยชน์มากๆค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ยินดีครับผม ขอให้ประสบความสำเร็จในการสอบนะครับ

   ลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ11 ธันวาคม 2565 เวลา 19:30

  ขอบคุณมากครับ อัพเดททันสถานการณ์มาก

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ11 ธันวาคม 2565 เวลา 19:32

  ขอบคุณมากๆครับใช้ในการสอบได้เลย

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ11 ธันวาคม 2565 เวลา 19:33

  ขอบคุณมากครับกำลังใช้สอบเลยครับ

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ16 พฤษภาคม 2566 เวลา 00:37

  ขอบคุณมากค่ะ ได้ทบทวนไปในตัว

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ1 เมษายน 2567 เวลา 16:45

  🙏ขอบคุณมากเลยนะคะที่แบ่งปัน

  ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)