รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง : พรรคมติประชา

          ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 68 ง วันที่ 6 กันยายน 2561 ได้เผยแพร่ ประกาศการรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ คือ พรรคมติประชา (มปช.) PEOPLE VOTE PARTY : PVP          นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติในการประชุมครั้งที่ 33/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคมติประชา ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ 2/2561 ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง นโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง (คลิก)

#นักเรียนกฎหมาย
6 กันยายน 2561

ความคิดเห็น