กฎหมายใหม่ เดือนตุลาคม 2561


          รวมพระราชบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 1 ฉบับ (อัพเดตทุกวันในหน้านี้ครับ)

1. พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 / ตอน 80 ก / หน้า 1 / 10 ตุลาคม 2561)
          หมายเหตุ  โดยที่พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ทำให้ไม่อาจคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างได้เท่าที่ควร เช่น บทบัญญัติเกี่ยวกับขอบเขตของการใช้บังคับกฎหมาย ฐานะและความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการและผู้รับเหมาค่าแรง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ค่าทำศพ ค่าทดแทน และเงินเพิ่มกรณีนายจ้างไม่จ่ายเงินสมทบหรือจ่ายไม่ครบจำนวน รวมทั้งหลักเกณฑ์การยื่นแบบรายการขึ้นทะเบียนนายจ้าง การแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และการยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทน เป็นต้น กรณีสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 


#นักเรียนกฎหมาย
ตุลาคม 2561


ความคิดเห็น