วันทำงานและวันหยุดงาน ของสำนักงาน กกต.

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สำนักงาน กกต.) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันนี้ เล่ม 135/ตอนที่ 94 ก/หน้า 39/16 พฤศจิกายน 2561 มีสาระสำคัญดังนี้

1. สำนักงาน กกต. ส่วนกลาง (ยกเว้นศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 2 ถึงที่ 8 และสำนักงาน กกต. ประจำกรุงเทพมหานคร) กำหนดเวลาทำงาน 3 ช่วงเวลา
       1) ช่วงที่ 1 เวลา 7.30-15.30 น.  หยุดกลางวัน เวลา 11.00-12.00 น.
       2) ช่วงที่ 2 เวลา 8.30-16.30 น.  หยุดกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.
       3) ช่วงที่ 3 เวลา 9.00-17.00 น.  หยุดกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

2. สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด และ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 2 ถึงที่ 8 กำหนดเวลาทำงาน ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.  หยุดกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

3. วันหยุดงานประจำสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์ หยุดงานเต็มวัน ทั้ง 2 วัน

4. วันหยุดงานประจำปี เป็นไปตามประกาศที่สำนักงาน กกต. กำหนด

อ้างอิง  ดาว์นโหลดไฟล์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดงาน พ.ศ. 2561


#นักเรียนกฎหมาย
16 พฤศจิกายน 2561

ความคิดเห็น