วันทำงานและวันหยุดงาน ของสำนักงาน กกต.

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สำนักงาน กกต.) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันนี้ เล่ม 135/ตอนที่ 94 ก/หน้า 39/16 พฤศจิกายน 2561 มีสาระสำคัญดังนี้

1. สำนักงาน กกต. ส่วนกลาง (ยกเว้นศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 2 ถึงที่ 8 และสำนักงาน กกต. ประจำกรุงเทพมหานคร) กำหนดเวลาทำงาน 3 ช่วงเวลา
       1) ช่วงที่ 1 เวลา 7.30-15.30 น.  หยุดกลางวัน เวลา 11.00-12.00 น.
       2) ช่วงที่ 2 เวลา 8.30-16.30 น.  หยุดกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.
       3) ช่วงที่ 3 เวลา 9.00-17.00 น.  หยุดกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

2. สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด และ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 2 ถึงที่ 8 กำหนดเวลาทำงาน ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.  หยุดกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

3. วันหยุดงานประจำสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์ หยุดงานเต็มวัน ทั้ง 2 วัน

4. วันหยุดงานประจำปี เป็นไปตามประกาศที่สำนักงาน กกต. กำหนด

อ้างอิง  ดาว์นโหลดไฟล์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดงาน พ.ศ. 2561


#นักเรียนกฎหมาย
16 พฤศจิกายน 2561

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)