การได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ และเงินค่ารับรองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป


คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ได้มีคำวินิจฉัยเรื่องเสร็จที่ 529/2561
          มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 กำหนดให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งและยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป มีสิทธิได้รับเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่ได้รับอยู่
          ดังนั้น ประธานกรรมการและกรรมการจึงมีสิทธิได้รับเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการกรรมการและอนุกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2545 อันเป็นสิทธิเดิมที่เคยมีอยู่
สำหรับค่ารับรอง
          เมื่อประธานกรรมการเท่านั้นที่เคยมีสิทธิได้รับเงินค่ารับรอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองในตำแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ดังนั้น ประธานกรรมการจึงยังคงมีสิทธิได้รับค่ารับรองตามสิทธิเดิม ที่เคยมีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 60 วรรคสอง 
          สำหรับกรรมการ เมื่อเดิมไม่เคยมีสิทธิได้รับค่ารับรอง จึงยังคงไม่มีสิทธิได้รับค่ารับรองอยู่เช่นเดิม แม้ว่ามาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดยกเลิกพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แต่มาตรา 60 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ ให้ประธานกรรมการและกรรมการที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปยังคงมีสิทธิได้รับเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวใช้บังคับ การยกเลิกพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึงไม่มีผลกระทบต่อสิทธิที่ได้มีบทบัญญัติรับรองไว้เป็นการเฉพาะดังกล่าว

ที่มา  เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

#นักเรียนกฎหมาย
10 พฤศจิกายน 2561

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)