เรียนปริญญาโทกฎหมายออนไลน์


   ปัจจุบันการเรียนการสอนด้านกฎหมายในประเทศไทย มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption มากขึ้น สถาบันการศึกษาหลายแห่งนำระบบเครือข่ายทางไกลมาใช้ในการศึกษา ตอบโจทย์สังคมแห่งการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และที่น่าจับตามองคือ การศึกษาขั้นสูง ระดับปริญญาโททางกฎหมาย

   มหาวิทยาลัยในบ้านเราที่เปิดสอน หลักสูตรปริญญาโททางกฎหมายแบบออนไลน์ ที่เห็นเป็นรูปธรรมที่สุด ก็คือ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยหลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 168,000 บาท ซึ่งก็ไม่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นมากนัก เมื่อบวกลบคูณหารกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งค่าเดินทาง ค่าเอกสาร หรือแม้กระทั่ง ค่าเวลา (ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น)

   ในอนาคต การศึกษาด้วยระบบเครือข่ายทางไกลทั้งออนไลน์และออฟไลน์ จะไม่ใช่การศึกษาทางเลือกอีกต่อไป แต่จะเป็นไฟต์บังคับให้มหาวิทยาลัยต่างๆ เปิดการเรียนการสอนรูปแบบนี้มากยิ่งขึ้น 

#นักเรียนกฎหมาย
17 พฤศจิกายน 2562

ความคิดเห็น