เรียนปริญญาโทกฎหมายออนไลน์


   ปัจจุบันการเรียนการสอนด้านกฎหมายในประเทศไทย มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption มากขึ้น สถาบันการศึกษาหลายแห่งนำระบบเครือข่ายทางไกลมาใช้ในการศึกษา ตอบโจทย์สังคมแห่งการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และที่น่าจับตามองคือ การศึกษาขั้นสูง ระดับปริญญาโททางกฎหมาย

   มหาวิทยาลัยในบ้านเราที่เปิดสอน หลักสูตรปริญญาโททางกฎหมายแบบออนไลน์ ที่เห็นเป็นรูปธรรมที่สุด ก็คือ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยหลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 168,000 บาท ซึ่งก็ไม่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นมากนัก เมื่อบวกลบคูณหารกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งค่าเดินทาง ค่าเอกสาร หรือแม้กระทั่ง ค่าเวลา (ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น)

   ในอนาคต การศึกษาด้วยระบบเครือข่ายทางไกลทั้งออนไลน์และออฟไลน์ จะไม่ใช่การศึกษาทางเลือกอีกต่อไป แต่จะเป็นไฟต์บังคับให้มหาวิทยาลัยต่างๆ เปิดการเรียนการสอนรูปแบบนี้มากยิ่งขึ้น 

#นักเรียนกฎหมาย
17 พฤศจิกายน 2562

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)