ดูหมิ่นศพ โทษหนักกว่า ดูหมิ่นคนทั่วไป


   การดูหมิ่น คือ การแสดงกิริยา วาจา ดูถูกเหยียดหยาม เช่น ด่าด้วยคำหยาบคาย หรือการถ่มน้ำลาย ไม่ว่าจะเป็นการดูหมิ่นศพ หรือดูหมิ่นคนทั่วไป กฎหมายกำหนดว่าเป็นความผิด เพียงแต่ระดับโทษแตกต่างกัน

   การดูหมิ่นคนทั่วไป ไม่ว่าซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา โทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน เป็นความผิดลหุโทษ เปรียบเทียบปรับได้

   ส่วนการดูหมิ่นศพ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน เป็นความผิดต่อแผ่นดิน ยอมความไม่ได้ เปรียบเทียบปรับไม่ได้ เป็นกฎหมายบัญญัติขึ้นใหม่เมื่อต้นปี 2558

   ในเรื่องนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การดูหมิ่นคนตายกลายเป็นความผิดสำคัญ และมีโทษหนักกว่าดูหมิ่นคนมีชีวิต
   เป็นตัวอย่าง...ของการแก้ไขกฎหมายที่ทำเฉพาะเรื่อง โดยไม่ได้ดูให้สอดคล้องกันทั้งหมด ทำให้กฎหมายไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ควรจะเป็น

อ้างอิง
ประมวลกฎหมายอาญา
   มาตรา 393 บัญญัติว่า "ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"
   มาตรา 366/4 บัญญัติว่า "ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามศพ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-366/4


#นักเรียนกฎหมาย
20 พฤศจิกายน 2562

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)