ดูหมิ่นศพ โทษหนักกว่า ดูหมิ่นคนทั่วไป


   การดูหมิ่น คือ การแสดงกิริยา วาจา ดูถูกเหยียดหยาม เช่น ด่าด้วยคำหยาบคาย หรือการถ่มน้ำลาย ไม่ว่าจะเป็นการดูหมิ่นศพ หรือดูหมิ่นคนทั่วไป กฎหมายกำหนดว่าเป็นความผิด เพียงแต่ระดับโทษแตกต่างกัน

   การดูหมิ่นคนทั่วไป ไม่ว่าซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา โทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน เป็นความผิดลหุโทษ เปรียบเทียบปรับได้

   ส่วนการดูหมิ่นศพ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน เป็นความผิดต่อแผ่นดิน ยอมความไม่ได้ เปรียบเทียบปรับไม่ได้ เป็นกฎหมายบัญญัติขึ้นใหม่เมื่อต้นปี 2558

   ในเรื่องนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การดูหมิ่นคนตายกลายเป็นความผิดสำคัญ และมีโทษหนักกว่าดูหมิ่นคนมีชีวิต
   เป็นตัวอย่าง...ของการแก้ไขกฎหมายที่ทำเฉพาะเรื่อง โดยไม่ได้ดูให้สอดคล้องกันทั้งหมด ทำให้กฎหมายไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ควรจะเป็น

อ้างอิง
ประมวลกฎหมายอาญา
   มาตรา 393 บัญญัติว่า "ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"
   มาตรา 366/4 บัญญัติว่า "ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามศพ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-366/4


#นักเรียนกฎหมาย
20 พฤศจิกายน 2562

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 2)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)