การแต่งกายเป็นพระภิกษุโดยมิชอบ


   ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 208 กำหนดว่า ผู้ใดแต่งกาย หรือใช้เครื่องหมาย ที่แสดงว่าเป็นภิกษุโดยมิชอบ (หรือไม่มีสิทธิ) เพื่อให้คนอื่นเชื่อว่า ตนเป็นภิกษุ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
   กฎหมายมาตรานี้ ยังรวมถึงการแต่งกายเป็น สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาอื่นด้วย

   เรื่องนี้มีตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1798/2542 ศาลวินิจฉัยว่า จำเลยยินยอมสึกจากการเป็นพระภิกษุ โดยเปลื้องจีวรออกแล้วแต่งกายด้วยชุดขาว ถือว่าจำเลยได้สละสมณเพศแล้ว
   ดังนั้น เมื่อจำเลยกลับมาแต่งกายเป็นพระภิกษุเพื่อให้คนอื่นเชื่อว่าตนเป็นพระภิกษุ จึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 208

#นักเรียนกฎหมาย
22 พฤศจิกายน 2562

ความคิดเห็น