การแต่งกายเป็นพระภิกษุโดยมิชอบ


   ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 208 กำหนดว่า ผู้ใดแต่งกาย หรือใช้เครื่องหมาย ที่แสดงว่าเป็นภิกษุโดยมิชอบ (หรือไม่มีสิทธิ) เพื่อให้คนอื่นเชื่อว่า ตนเป็นภิกษุ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
   กฎหมายมาตรานี้ ยังรวมถึงการแต่งกายเป็น สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาอื่นด้วย

   เรื่องนี้มีตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1798/2542 ศาลวินิจฉัยว่า จำเลยยินยอมสึกจากการเป็นพระภิกษุ โดยเปลื้องจีวรออกแล้วแต่งกายด้วยชุดขาว ถือว่าจำเลยได้สละสมณเพศแล้ว
   ดังนั้น เมื่อจำเลยกลับมาแต่งกายเป็นพระภิกษุเพื่อให้คนอื่นเชื่อว่าตนเป็นพระภิกษุ จึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 208

#นักเรียนกฎหมาย
22 พฤศจิกายน 2562

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)

แก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย (คำพิพากษาฎีกาที่ 1411/2564)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

ลักษณะของสัญญาจำนอง