ความระงับของสัญญายืมใช้คงรูป และอายุความ


ความระงับของสัญญายืมใช้คงรูป
1. เหตุที่ผู้ยืมตาย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 648 บัญญัติว่า "อันการยืมใช้คงรูป ย่อมระงับสิ้นไปด้วยมรณะแห่งผู้ยืม"
- ผู้ยืมตาย สัญญายืมระงับ
- ผู้ให้ยืมตาย สัญญายืมไม่ระงับ

2. เหตุอื่น 
สัญญาระงับตามหลักทั่วไปของสัญญา ประกอบด้วย
- เมื่อส่งคืนทรัพย์สินที่ยืม
- เมื่อทรัพย์สินที่ยืมสูญหายหรือบุบสลายจนหมดสิ้นไป
- เมื่อมีการบอกเลิกสัญญา ตามมาตรา 645 ที่บัญญัติว่า "ในกรณีทั้งหลายดังกล่าวไว้ในมาตรา 643 นั้นก็ดี หรือถ้าผู้ยืมประพฤติฝ่าฝืนต่อความในมาตรา 644 ก็ดี ผู้ให้ยืมจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้"

อายุความ
1. อายุความเรียกค่าทดแทน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 649 บัญญัติว่า "ในข้อความรับผิดเพื่อเสียค่าทดแทนอันเกี่ยวกับการยืมใช้คงรูปนั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นเวลาหกเดือนนับแต่วันสิ้นสัญญา"
- อายุความมาตรานี้ ใช้เฉพาะการเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหาย อันเนื่องมาจากการผิดสัญญาหรือหน้าที่ ตามมาตรา 642 , มาตรา 643 , มาตรา 644 และมาตรา 647 เช่น ค่าเสียหายเกี่ยวกับการชำรุดหรือเสื่อมราคาเนื่องจากการใช้สอยทรัพย์สินที่ยืม
- ถ้าการผิดหน้าที่ดังกล่าว ถึงขนาดเป็นการละเมิดต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ก็ต้องนำอายุความละเมิดมาใช้บังคับเมื่อมีการฟ้องให้รับผิดฐานละเมิด

2. อายุความเรียกคืนทรัพย์สินที่ยืม
การฟ้องเรียกคืนทรัพย์สินที่ยืม หรือให้ใช้ราคาทรัพย์สินที่ยืม ผู้ให้ยืมมีสิทธิฟ้องภายในอายุความ 10 ปี ตามมาตรา 193/30 ซึ่งบัญญัติว่า "อายุความนั้น ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้มีกำหนดสิบปี"
- กรณีผู้ให้ยืมเป็นเจ้าของทรัพย์สิน นอกจากมีสิทธิในฐานะคู่สัญญาฟ้องเรียกทรัพย์สินที่ยืมคืนภายใน 10 ปี แล้ว ยังมีสิทธิตามมาตรา 1336 ซึ่งบัญญัติว่า "ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย" ที่จะติดตามเอาทรัพย์สินของตนได้โดยไม่มีอายุความ ตราบใดที่ยังไม่มีการครอบครองปรปักษ์โดยผู้อื่น เจ้าของมีสิทธิเรียกคืนได้เสมอ

ที่มา
อาจารย์ปัญญา ถนอมรอด. คำบรรยายเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 เล่มที่ 1 วิชายืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 2)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)