งานวันเด็กครั้งแรกในไทย


   การจัดงานวันเด็กครั้งแรกในไทย ปรากฏตามหลักฐานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 72 ตอนที่ 81 วันที่ 11 ตุลาคม 2498 คำตอบคำถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คำถามที่ ส.57/2498 ของนายน้อม อุปรมัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการฉลองวันเด็กสากล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามความตอนหนึ่งไว้ว่า
   รัฐบาลได้ตกลงจัดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติพร้อมกับวันเด็กสากล คือ ในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม การจัดฉลองวันเด็กประจำปี 2498 เนื่องจากเป็นปีแรก มีเวลาจัดเตรียมงานน้อย เห็นสมควรจัดทำเท่าที่สามารถจะเตรียมงานได้ภายในระยะเวลาอันสั้น กล่าวคือ
   1. ให้เด็กได้พักการเรียนในวันนั้น แต่ให้ไปโรงเรียนฟังสาส์นจากท่านนายกรัฐมนตรีในตอนเช้า และจัดให้มีการรื่นเริงภายในโรงเรียน
   2. ขอร้องให้สวนสัตว์ที่เขาดินเปิดสำหรับเด็กโดยไม่คิดมูลค่า และขอให้โรงภาพยนตร์บางโรงฉายภาพยนตร์สำหรับเด็กเป็นพิเศษ ขอให้เปิดพิพิธภัณฑ์สถาน เปิดวัดพระแก้วฯ เป็นพิเศษ สมาคม Y.M.C.A. ร่วมมือจัดงานเด็กและฉายภาพยนต์ ณ สมาคมที่วรจักร
   3. จัดรายการวิทยุสำหรับวันเด็กเป็นพิเศษ โดยมีสาส์นจากท่านนายกรัฐมนตรีถึงประธาน เกี่ยวกับความสำคัญของเด็ก และจัดโปรแกรมสำหรับเด็ก โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กต่างๆ เช่น ยุวสมาคม ยุวพุทธิกสมาคม Y.M.C.A. และ Y.W.C.A.
   4. ขอร้องให้หนังสือพิมพ์ร่วมมือโดยจัดฉบับพิเศษ และจัดหน้าพิเศษสำหรับเด็กในวันนั้น
   5. ขอร้องให้สถานสงเคราะห์เด็ก และสถานเลี้ยงเด็กต่างๆ เปิดบ้านเด็กให้ประชาชนในวันนั้น
   6. ขอร้องให้องค์การต่างๆ และประชาชนส่งเสริมร่วมมือในการปฏิบัติต่อเด็กเป็นพิเศษ หรือจัดกิจกรรมสำหรับเด็กขึ้นในวันนั้น


อ้างอิง คำตอบคำถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ (6 หน้า) คลิกดาวน์โหลดไฟล์
#นักเรียนกฎหมาย
1 มกราคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

ความเข้าใจผิดของโรงเรียน เกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน 5 สถาน

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

ลักษณะของสัญญาจำนอง