ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

งานวันเด็กครั้งแรกในไทย


   การจัดงานวันเด็กครั้งแรกในไทย ปรากฏตามหลักฐานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 72 ตอนที่ 81 วันที่ 11 ตุลาคม 2498 คำตอบคำถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คำถามที่ ส.57/2498 ของนายน้อม อุปรมัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการฉลองวันเด็กสากล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามความตอนหนึ่งไว้ว่า
   รัฐบาลได้ตกลงจัดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติพร้อมกับวันเด็กสากล คือ ในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม การจัดฉลองวันเด็กประจำปี 2498 เนื่องจากเป็นปีแรก มีเวลาจัดเตรียมงานน้อย เห็นสมควรจัดทำเท่าที่สามารถจะเตรียมงานได้ภายในระยะเวลาอันสั้น กล่าวคือ
   1. ให้เด็กได้พักการเรียนในวันนั้น แต่ให้ไปโรงเรียนฟังสาส์นจากท่านนายกรัฐมนตรีในตอนเช้า และจัดให้มีการรื่นเริงภายในโรงเรียน
   2. ขอร้องให้สวนสัตว์ที่เขาดินเปิดสำหรับเด็กโดยไม่คิดมูลค่า และขอให้โรงภาพยนตร์บางโรงฉายภาพยนตร์สำหรับเด็กเป็นพิเศษ ขอให้เปิดพิพิธภัณฑ์สถาน เปิดวัดพระแก้วฯ เป็นพิเศษ สมาคม Y.M.C.A. ร่วมมือจัดงานเด็กและฉายภาพยนต์ ณ สมาคมที่วรจักร
   3. จัดรายการวิทยุสำหรับวันเด็กเป็นพิเศษ โดยมีสาส์นจากท่านนายกรัฐมนตรีถึงประธาน เกี่ยวกับความสำคัญของเด็ก และจัดโปรแกรมสำหรับเด็ก โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กต่างๆ เช่น ยุวสมาคม ยุวพุทธิกสมาคม Y.M.C.A. และ Y.W.C.A.
   4. ขอร้องให้หนังสือพิมพ์ร่วมมือโดยจัดฉบับพิเศษ และจัดหน้าพิเศษสำหรับเด็กในวันนั้น
   5. ขอร้องให้สถานสงเคราะห์เด็ก และสถานเลี้ยงเด็กต่างๆ เปิดบ้านเด็กให้ประชาชนในวันนั้น
   6. ขอร้องให้องค์การต่างๆ และประชาชนส่งเสริมร่วมมือในการปฏิบัติต่อเด็กเป็นพิเศษ หรือจัดกิจกรรมสำหรับเด็กขึ้นในวันนั้น


อ้างอิง คำตอบคำถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ (6 หน้า) คลิกดาวน์โหลดไฟล์
#นักเรียนกฎหมาย
1 มกราคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

ข้อ 1 นาย เอ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลบี ปฏิบัติหน้าที่ขับรถเก็บขยะมูลฝอยด้วยความประมาทชนท้ายรถยนต์ของนาย ซี ทำให้รถยนต์ของนาย ซี เสียหาย จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ ถูกต้อง ก. นาย เอ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข. การกระทำของนาย เอ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ค.  เทศบาลบี เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่ นาย เอ ได้กระทำไปในการปฏิบัติหน้าที่ ง.   นายซี มีอำนาจฟ้องเทศบาลบี ต่อศาลปกครอง ข้อ 2 การกำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ต้องออกเป็นกฎหมายใด ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา ค. พระราชกำหนด ง. กฎกระทรวง ข้อ 3 ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. การกระทำโดยจงใจ คือ รู้สำนึกถึงการกระทำว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ข. การกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คือ ไม่มีเจตนา แต่พึงคาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น และหากใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อย ก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้ แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเลย

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

***ปล. ในเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยังมีหลักกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก หากมีโอกาสผมจะเพิ่มเติมแนวข้อสอบในโพสต์นี้นะครับ*** ข้อ 1. ส่วนราชการต่างๆ จะต้องจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในเรื่องใด    ก. เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ    ข. เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ    ค. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน    ง. เพื่อปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ข้อ 2. ในวาระเริ่มแรก แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการมีระยะเวลากี่ปี ตามกฎหมายใหม่    ก. 2 ปี    ข. 3 ปี    ค. 5 ปี    ง. 6 ปี ข้อ 3. แผนปฏิบัติราชการตามข้อ 2. มีห้วงระยะเวลาตามข้อใด    ก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    ข. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    ค.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    ง.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อ 4. การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ เป็นความหมายต

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

การศึกษาโครงสร้างของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายอื่นๆ มีความสำคัญมาก ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของกฎหมายนั้น สามารถศึกษาและทำความเข้าใจเนื้อหาบทบัญญัติต่างๆ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน (2560) มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 279 มาตรา แบ่งออกเป็น 16 หมวด และบทเฉพาะกาลอีก 18 มาตรา ดังนี้ หมวด 1 บททั่วไป  (มาตรา 1-5) หมวด 2 พระมหากษัตริย์  (มาตรา 6-24)   หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  (มาตรา 25-49) หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย  (มาตรา 50) หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ  (มาตรา 51-63) หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ  (มาตรา 64-78) หมวด 7 รัฐสภา  (มาตรา 79-157)     ส่วนที่ 1 บททั่วไป  (มาตรา  79-82)     ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร  (มาตรา  83-106)     ส่วนที่ 3 วุฒิสภา  (มาตรา  107-113)     ส่วนที่ 4 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง  (มาตรา  114-155)     ส่วนที่ 5 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา   (มาตรา  156-157)  หมวด 8 คณะรัฐมนตรี  (มาตรา 158-183)  หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์  (มาตรา 184-187)  หมวด 10 ศาล  (มาตรา 188-199)     ส่วนที่ 1 บททั่วไป  (มาตรา  188-