งานวันเด็กครั้งแรกในไทย


   การจัดงานวันเด็กครั้งแรกในไทย ปรากฏตามหลักฐานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 72 ตอนที่ 81 วันที่ 11 ตุลาคม 2498 คำตอบคำถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คำถามที่ ส.57/2498 ของนายน้อม อุปรมัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการฉลองวันเด็กสากล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามความตอนหนึ่งไว้ว่า
   รัฐบาลได้ตกลงจัดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติพร้อมกับวันเด็กสากล คือ ในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม การจัดฉลองวันเด็กประจำปี 2498 เนื่องจากเป็นปีแรก มีเวลาจัดเตรียมงานน้อย เห็นสมควรจัดทำเท่าที่สามารถจะเตรียมงานได้ภายในระยะเวลาอันสั้น กล่าวคือ
   1. ให้เด็กได้พักการเรียนในวันนั้น แต่ให้ไปโรงเรียนฟังสาส์นจากท่านนายกรัฐมนตรีในตอนเช้า และจัดให้มีการรื่นเริงภายในโรงเรียน
   2. ขอร้องให้สวนสัตว์ที่เขาดินเปิดสำหรับเด็กโดยไม่คิดมูลค่า และขอให้โรงภาพยนตร์บางโรงฉายภาพยนตร์สำหรับเด็กเป็นพิเศษ ขอให้เปิดพิพิธภัณฑ์สถาน เปิดวัดพระแก้วฯ เป็นพิเศษ สมาคม Y.M.C.A. ร่วมมือจัดงานเด็กและฉายภาพยนต์ ณ สมาคมที่วรจักร
   3. จัดรายการวิทยุสำหรับวันเด็กเป็นพิเศษ โดยมีสาส์นจากท่านนายกรัฐมนตรีถึงประธาน เกี่ยวกับความสำคัญของเด็ก และจัดโปรแกรมสำหรับเด็ก โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กต่างๆ เช่น ยุวสมาคม ยุวพุทธิกสมาคม Y.M.C.A. และ Y.W.C.A.
   4. ขอร้องให้หนังสือพิมพ์ร่วมมือโดยจัดฉบับพิเศษ และจัดหน้าพิเศษสำหรับเด็กในวันนั้น
   5. ขอร้องให้สถานสงเคราะห์เด็ก และสถานเลี้ยงเด็กต่างๆ เปิดบ้านเด็กให้ประชาชนในวันนั้น
   6. ขอร้องให้องค์การต่างๆ และประชาชนส่งเสริมร่วมมือในการปฏิบัติต่อเด็กเป็นพิเศษ หรือจัดกิจกรรมสำหรับเด็กขึ้นในวันนั้น


อ้างอิง คำตอบคำถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ (6 หน้า) คลิกดาวน์โหลดไฟล์
#นักเรียนกฎหมาย
1 มกราคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)