ออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก่อนส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย


   การที่หน่วยงานของรัฐออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก่อนดำเนินการส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ คำสั่งดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังตัวอย่างคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.252/2557

   ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กองทัพบกหน่วยงานของรัฐผู้เสียหาย ได้มีคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก่อนส่งสำนวนการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ถือเป็นการข้ามขั้นตอนในสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในข้อ 17 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ส่งผลให้คำสั่งของกองทัพบกดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย

   แม้ต่อมาภายหลังกองทัพบกจะมีการส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงให้กระทรวงการคลังตรวจสอบและแก้คำสั่งเดิมเฉพาะจำนวนเงินตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขเพียงบางส่วนของคำสั่ง ไม่มีผลทำให้คำสั่งเดิมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กลับมาเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายได้

   หมายเหตุ คดีนี้สำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดอยู่ในข่ายที่จะต้องส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ แต่หากปรากฏว่าสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดใด เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ หน่วยงานของรัฐสามารถออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ทันที (คลิกดูรายละเอียดสำนวนที่ไม่ต้องส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ)
#นักเรียนกฎหมาย
16 มกราคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

กฎกระทรวงกำหนดกรณีอื่นที่เจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ พ.ศ. 2566

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)