ออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก่อนส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย


   การที่หน่วยงานของรัฐออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก่อนดำเนินการส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ คำสั่งดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังตัวอย่างคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.252/2557

   ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กองทัพบกหน่วยงานของรัฐผู้เสียหาย ได้มีคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก่อนส่งสำนวนการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ถือเป็นการข้ามขั้นตอนในสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในข้อ 17 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ส่งผลให้คำสั่งของกองทัพบกดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย

   แม้ต่อมาภายหลังกองทัพบกจะมีการส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงให้กระทรวงการคลังตรวจสอบและแก้คำสั่งเดิมเฉพาะจำนวนเงินตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขเพียงบางส่วนของคำสั่ง ไม่มีผลทำให้คำสั่งเดิมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กลับมาเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายได้

   หมายเหตุ คดีนี้สำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดอยู่ในข่ายที่จะต้องส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ แต่หากปรากฏว่าสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดใด เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ หน่วยงานของรัฐสามารถออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ทันที (คลิกดูรายละเอียดสำนวนที่ไม่ต้องส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ)
#นักเรียนกฎหมาย
16 มกราคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562