พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562


   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 โดยมีหน้าที่และอำนาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย
   1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      (1) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
      (2) ข้าราชการในสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ หรือปฏิบัติงาน

   2. กรมป่าไม้

      (1) อธิบดี
      (2) รองอธิบดี
      (3) ผู้ตรวจราชการกรม
      (4) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
      (5) ผู้อำนวยการสำนัก
      (6) ผู้อำนวยการกอง
      (7) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
      (8) ข้าราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ นิติกร นักวิชาการป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้ นายช่างสำรวจ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ หรือปฏิบัติงาน
      (9) ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานทั่วไป พนักงานเกษตรพื้นฐาน พนักงานธุรการ พนักงานสวนป่า พนักงานพิทักษ์ป่า
      (10) พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นิติกร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม นักวิชาการเผยแพร่
      (11) พนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร นายช่างสำรวจ พนักงานพิทักษ์ป่า ช่างเขียนแผนที่ ช่างสำรวจ
      (12) พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เผยแพร่ เจ้าหน้าที่การเกษตร เจ้าหน้าที่ตรวจป่า ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

   3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
      (1) อธิบดี
      (2) รองอธิบดี
      (3) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
      (4) ผู้อำนวยการสำนัก
      (5) ผู้อำนวยการสถาบัน
      (6) ผู้อำนวยการกอง
      (7) เลขานุการกรม
      (8) ข้าราชการในตำแหน่ง นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง นักวิชาการป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้ นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักประชาสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ นายสัตวแพทย์ นายช่างกลเรือ นายช่างเครื่องกล นักเดินเรือ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ หรือปฏิบัติงาน

   4. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
      (1) ผู้ว่าราชการจังหวัด
      (2) รองผู้ว่าราชการจังหวัด

   5. กรมการปกครอง
      (1) ปลัดจังหวัด
      (2) นายอำเภอ
      (3) ปลัดอำเภอ
      (4) กำนัน
      (5) ผู้ใหญ่บ้าน

   6. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
      6.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
            (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
            (2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
            (3) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
      6.2 เทศบาล
            (1) ปลัดเทศบาล
            (2) รองปลัดเทศบาล
            (3) พนักงานเทศบาลในตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
      6.3 องค์การบริหารส่วนตำบล
            (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
            (2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
            (3) พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ

   7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
      ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรชั้นยศร้องตำรวจตรีขึ้นไป

#นักเรียนกฎหมาย
18 กุมภาพันธ์ 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)