โครงสร้าง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561


พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ตราขึ้นเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ และมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดำเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การกำหนดวินัยทางการคลัง ด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง และการบริหารหนี้สาธารณะ

กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ประกอบด้วยบทบัญญัติทั้งสิ้น 87 มาตรา โดยมีโครงสร้างทางกฎหมายดังนี้
บทบัญญัติทั่วไป
หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 นโยบายการเงินการคลัง
    ส่วนที่ 1 คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
    ส่วนที่ 2 การดำเนินการทางการคลังและงบประมาณ
หมวด 3 วินัยการเงินการคลัง
    ส่วนที่ 1 รายได้
    ส่วนที่ 2 รายจ่าย
    ส่วนที่ 3 การจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐ
    ส่วนที่ 4 การก่อหนี้และการบริหารหนี้
    ส่วนที่ 5 เงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน
    ส่วนที่ 6 การคลังท้องถิ่น
หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ
หมวด 5 การตรวจเงินแผ่นดิน
บทเฉพาะกาล
#นักเรียนกฎหมาย
16 สิงหาคม 2563

ความคิดเห็น