แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 (39 ข้อ)


          เมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กรมศุลกากร ได้รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2561 
          ล่าสุดได้ประกาศวันสอบข้อเขียนและจำนวนผู้สมัครออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดวันสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ มียอดผู้สมัครสูงถึง 15,052 คน เปรียบเทียบอัตราการแข่งขัน 1 : 500 คน จึงเป็นสนามการแข่งขันที่ดุเดือดอีกสนามหนึ่ง
          ผู้เขียนเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าสอบทุกท่าน อย่าเพิ่งท้อ จนถอดใจครับ ลองดูแนวข้อสอบชุดนี้ก่อนครับ เป็นแนวข้อสอบ ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 จำนวน 39 ข้อ พร้อมเฉลยด้านล่าง เพื่อทดสอบ และเรียกความพร้อม ก่อนถึงวันลงสนามสอบจริงกันครับ

          1. พนักงานศุลกากร คือผู้ใด
              . ปลัดอำเภอซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้ง
              . ปลัดอำเภอซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้ง
              . ปลัดอำเภอซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรแต่งตั้ง
              . ถูกทุกข้อ

          2.
พระราชบัญญัติศุลกากร .. 2560 ถือเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติจำนวนมาก โดยมีจำนวนทั้งสิ้นกี่มาตรา
              . 260 มาตรา
              . 261 มาตรา
              . 262 มาตรา
              . 263 มาตรา

          3.
การกำหนดเขตควบคุมศุลกากร มีจุดประสงค์ในข้อใด
              . เพื่อเพิ่มอำนาจให้แก่พนักงานศุลกากรในการจัดเก็บอากร
              . เพื่อขยายขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
              . เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับศุลกากร
              . เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายทั่วไป

          4.
ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากร
              . มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี 
              . เมื่อครบวาระ อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
              . พ้นจากตำแหน่งเมื่อได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
              . ถูกทุกข้อ

          5.
ค่าธรรมเนียมการยื่นใบขนสินค้าเท่าใด
              . ฉบับละ 100 บาท
              . รายละ 100 บาท
              . ฉบับละ 200 บาท
              . รายละ 200 บาท

          6.
ข้อใดไม่ถูกต้อง
              . การดำเนินการทางศุลกากรสามารถกระทำในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้
              . การดำเนินการทางศุลกากรในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
              . การดำเนินการทางศุลกากรในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มีผลเช่นเดียวกับการดำเนินการทางศุลกากรโดยเอกสาร
              . การดำเนินการทางศุลกากรในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเมื่ออธิบดีกรมศุลกากรรับรองรายการแล้ว

          7.
พระราชบัญญัติศุลกากร .. 2560 กำหนดอัตราโทษปรับสูงสุดไว้จำนวนเท่าใด
              . 5 หมื่นบาท
              . 1 แสนบาท
              . 5 แสนบาท
              . 1 ล้านบาท

          8.
ผู้ใดมีหน้าที่ทำรายงานเรือเข้าในราชอาณาจักรและยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือและแสดงใบทะเบียนเรือ
              . ผู้นำของเข้า
              . ผู้ส่งของออก
              . นายเรือ
              . พนักงานศุลกากร

          9.
ข้อใดถูกต้อง
              . ผู้ที่ยื่นเอกสารเกี่ยวกับการเสียอากรไม่ถูกต้องโดยไม่มีเจตนา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในรายการใดๆ ต่อพนักงานศุลกากร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท
              . ผู้ที่ยื่นเอกสารเกี่ยวกับการเสียอากรไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในรายการใดๆ ต่อพนักงานศุลกากร จะต้องรับผิดต่อเมื่อกระทำโดยเจตนาเท่านั้น  
              . นายเรือที่ไม่ตอบคำถามของพนักงานศุลกากร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท
              . นายเรือที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานศุลกากร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท

          10.
กรณีนำของเข้า ราคาศุลกากร หมายถึงราคาในข้อใด
              . ราคาย้อนกลับ
              . ราคาขายส่งเงินสด
              . ราคาซื้อขายของที่นำเข้า
              . ถูกทั้งข้อ . และ .

          11. สนามบินที่ใช้สำหรับการผ่านแดน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร คือความหมายในข้อใด 
              . การถ่ายลำ
              . ด่านศุลกากร
              . การผ่านแดน
              . ทางอนุมัติ

          12.
กรณีเสียอากรไม่ครบถ้วน มีอายุความในการเรียกร้องเท่าไร
              . 2 ปี นับแต่วันที่รู้เหตุ
              . 2 ปี นับแต่วันที่ยื่นใบขนสินค้า
              . 10 ปี นับแต่วันที่รู้เหตุ
              . 10 ปี นับแต่วันที่ยื่นใบขนสินค้า

          13.
ผู้นำของเข้ามาในราชอาณาจักรและเสียอากรแล้ว หากส่งของนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร มีสิทธิขอคืนอากรขาเข้าสำหรับของนั้นได้ ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
              . ต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นของรายเดียวกัน
              . ต้องไม่นำของนั้นไปใช้ประโยชน์ในระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักร
              . ได้ส่งของนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่นำของนั้นเข้ามาในราชอาณาจักร
              . ต้องขอคืนอากรภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ส่งของนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

          14.
การขนส่งของทางทะเล จากท่าหนึ่งในราชอาณาจักรไปยังอีกท่าหนึ่งในราชอาณาจักร เพื่อรับค่าตอบแทนในการขนส่งของ รวมทั้งการซื้อขายของที่ขนมานั้น คือความหมายในข้อใด
              . การค้าขาย
              . การค้าชายฝั่ง
              . การขนของ
              . การถ่ายลำ

          15.
กรณีไม่ได้เสียอากร กรมศุลกากรมีอายุความใช้สิทธิเรียกร้องเท่าไร
              . 1 ปี
              . 2 ปี
              .10 ปี
              . ผิดทุกข้อ

          16.
พื้นที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมร่วมกันตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน คือความหมายในข้อใด
              . พื้นที่ีควบคุม
              . พื้นที่ควบคุมร่วมกัน
              . พื้นที่ควบคุมร่วมกันพิเศษ
              . พื้นที่ควบคุมร่วมกันเฉพาะกิจ

          17.
ข้อใดต่อไปนี้เป็นการดำเนินการที่ถูกต้องเกี่ยวกับของ ที่มีการขนถ่ายของในเขตต่อเนื่องโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร
              . ริบ
              . อายัด
              . ทำลาย
              . ไม่มีข้อใดถูก

          18.
จากข้อ 17 ผู้ฝ่าฝืนกรณีดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับในอัตราใด
              . ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
              . ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
              . ปรับไม่เกินสองเท่าของราคาของ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
              . ปรับไม่เกินสามเท่าของราคาของ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

          19.
ข้อใดไม่ถูกต้อง
              . พระราชบัญญัติศุลกากร .. 2560 ใช้บังคับกับเรือประมงด้วย
              . เรือคือยานพาหนะทางน้ำที่ใช้ในการขนส่งของหรือคน
              . นายเรือคือผู้ควบคุมเรือ
              . พระราชบัญญัติศุลกากร .. 2560 ไม่ใช้บังคับกับเรือประมง

          20.
พื้นที่พัฒนาร่วมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วมระหว่างประเทศใด
              . ไทย-มาเลเซีย
              . ไทย-เมียนมา
              . ไทย-ลาว
              . ไทย-กัมพูชา

          21.
ราคาศุลกากรต่อไปนี้ เป็นกรณีนำของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรือจำหน่ายในราชอาณาจักร ยกเว้นข้อใด
              . ราคาหักทอน
              . ราคาคำนวณ
              . ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน
              . ราคาขายส่งเงินสด

          22.
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กำหนดหลักเกณฑ์กรณีบุคคลมีความประสงค์ขอทราบราคาศุลกากร อย่างไร
              . ยื่นคำแถลงต่ออธิบดี เพื่อขอทราบราคาศุลกากรแห่งของที่จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
              . ยื่นคำแถลงต่ออธิบดี เพื่อขอทราบราคาศุลกากรแห่งของที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร
              . ยื่นคำร้องขอต่ออธิบดี เพื่อขอทราบราคาศุลกากรแห่งของที่จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
              . ยื่นคำร้องขอต่ออธิบดี เพื่อขอทราบราคาศุลกากรแห่งของที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร

          23.
การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี จำนวนเท่าใด
              . 40,000 บาท
              . 45,000 บาท
              . 400,000 บาท
              . 450,000 บาท 

          24.
ในข้อใด ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
              . รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ
              . ผู้แทนกรมสรรพากรเป็นกรรมการ
              . ผู้แทนกรมสรรพสามิตเป็นกรรมการ
              . ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นกรรมการ

          25.
กรณีที่ไม่ได้ส่งของออกนอกราชอาณาจักร ผู้ส่งของออกมีิสิทธิยื่นคำร้องขอคืนอากรภายในระยะเวลาเท่าใด
              . ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
              . ภายในเก้าสิบวัน
              . ภายในหกสิบวัน
              . ภายในสามสิบวัน

          26.
กรณีการเสียอากรไม่ครบถ้วนอันเกิดจากการคำนวณผิด มีอายุความใช้สิทธิเรียกร้องเท่าไร
              . 1 ปี
              . 2 ปี
              . 3 ปี
              . 4 ปี

          27.
ค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติศุลกากร .. 2560 แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
              . 10
              . 11
              . 12
              . 13

          28.
ผู้ใดรักษาการตามพระราชบัญญัติศุลกากร .. 2560
              . อธิบดีกรมศุลกากร
              . ปลัดกระทรวงการคลัง
              . รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
              . นายกรัฐมนตรี

          29.
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติศุลกากร .. 2560 จะต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
              . 90 วัน
              . 120 วัน
              . 150 วัน
              . 180 วัน

          30.
อธิบดีกรมศุลกากรมีอำนาจสั่งให้งดการเรียกเก็บอากรที่เสียไม่ครบถ้วนได้ในกรณีใด
              . ไม่เกินสี่ร้อยบาทต่อใบขนสินค้าหนึ่งฉบับ
              . ไม่เกินสามร้อยบาทต่อใบขนสินค้าหนึ่งฉบับ
              . ไม่เกินสองร้อยบาทต่อใบขนสินค้าหนึ่งฉบับ
              . ไม่เกินหนึ่งร้อยบาทต่อใบขนสินค้าหนึ่งฉบับ

          31.
นายเรือมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ยกเว้นข้อใด
              . ทอดสมอเรือ
              . รายงานอาวุธปืน
              . จัดที่พักให้พนักงานศุลกากร
              . รับรองรายงานเรือออก

          32.
ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
              . ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะแก่รัฐมนตรีในการจัดเก็บอากร
              . กำหนดขอบเขตการใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร
              . กำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบและประเมินอากร
              . พิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติศุลกากร .. 2560

          33.
ข้อใดไม่ถูกต้อง
              . พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ถือเป็นราชอาณาจักรไทย
              . การนำเข้า ส่งออกของในพื้นที่พัฒนาร่วม ให้ใช้แบบศุลกรกรที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
              . คณะกรรมการศุลกากรร่วม ประกอบด้วย พนักงานศุลกากรและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานศุลกากรและสรรพสามิตของมาเลเซียที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการประสานงานตามกฎหมายศุลกากรและสรรพสามิตในพื้นที่พัฒนาร่วม
              . การเคลื่อนย้ายของที่นำเข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วม ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

          34.
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับวันประกาศราชกิจจานุเบกษา
              . เล่ม 134 ตอนที่ 53 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
              . เล่ม 135 ตอนที่ 54 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
              . เล่ม 134 ตอนที่ 53 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
              . เล่ม 135 ตอนที่ 54 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

          35.
ตามตัวเลือกต่อไปนี้หมายความถึง ผู้นำของเข้า ยกเว้นข้อใด
              . เจ้าของ
              . ผู้ครอบครอง
              . ผู้พิทักษ์
              . ผู้มีส่วนได้เสีย

          36.
เรือที่อยู่ในเขตต่อเนื่องสามารถขนถ่ายของได้หรือไม่ อย่างไร 
              . ได้ เพราะอยู่ภายในเขตต่อเนื่อง
              . ได้ เพราะมิใช่การค้าชายฝั่ง
              . ไม่ได้ เพราะไม่มีเหตุอันสมควร
              . ไม่ได้ เพราะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเรือในเขตต่อเนื่อง

          37.
ศาลที่ไม่มีอำนาจพิจารณาพิพาษาคดีศุลกากรเกี่ยวกับพื้นที่พัฒนาร่วม คือศาลใด
              . ศาลภาษีอากรกลาง
              . ศาลแพ่ง
              . ศาลอาญา
              . ศาลจังหวัดสงขลา

          38.
กฎหมายศุลกากรกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการคืนเงินประกันค่าอากรเพราะเหตุที่ได้เรียกไว้เกินจำนวนไว้ เป็นจำนวนเท่าใด
              . ศูนย์จุดห้าต่อเดือน
              . ศูนย์จุดหกสองห้าต่อเดือน
              . หนึ่งจุดห้าต่อเดือน
              . หนึ่งจุดสองห้าต่อเดือน

          39.
ของที่กฎหมายกำหนดห้ามมิให้นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนำผ่านราชอาณาจักร คือความหมายตามข้อใด
              . ของต้องกำจัด
              . ของต้องจำกัด
              . ของต้องห้าม
              . ของผิดกฎหมาย

------------------------------


เฉลยแนวข้อสอบ
          1. . ดูมาตรา 4 นิยาม "พนักงานศุลกากร"
          2. .
          3. . ดูมาตรา 175 วรรคหนึ่ง ปัจจุบันมีการตราพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตควบคุมศุลกากร .. 2560 เพื่อกำหนดเขตควบคุมศุลกากรในบางท้องที่ของ 11 จังหวัด
          4. . ดูมาตรา 33
          5. . ดูอัตราค่าธรรมเนียมท้าย ...
          6. . ดูมาตรา 11
          7. . ดูบทกำหนดโทษ
          8. . ดูมาตรา 64
          9. . ดูมาตรา 252 + มาตรา 202
          10. . ดูมาตรา 16 (1) () ()
          11. . ดูมาตรา 4 นิยาม "ด่านศุลกากร"
          12. . ดูมาตรา 21 วรรคหนึ่ง
          13. . ดูมาตรา 28 (4)
          14. . ดูมาตรา 184
          15. . ดูมาตรา 21 วรรคหนึ่ง
          16. . ดูมาตรา 178
          17. . ดูมาตรา 189 วรรคท้าย
          18. . ดูมาตรา 252
          19. . ดูมาตรา 4 นิยาม "เรือ"
          20. . ดูมาตรา 192
          21. . ดูมาตรา 16 (2)
          22. . ดูมาตรา 18
          23. . ดูอัตราค่าธรรมเนียมท้าย ...
          24. . ดูมาตรา 39
          25. . ดูมาตรา 26 วรรคหนึ่ง
          26. . ดูมาตรา 21 วรรคหนึ่ง
          27. . ดูอัตราค่าธรรมเนียมท้าย ...
          28. . ดูมาตรา 5
          29. . ดูมาตรา 41
          30. . ดูมาตรา 21 วรรคสอง
          31. . ดูมาตรา 71 วรรคสอง 72 วรรคสอง และมาตรา 67
          32. . ดูมาตรา 36
          33. . ดูมาตรา 197
          34. .
          35. . ดูมาตรา 4 นิยาม "ผู้นำของเข้า"
          36. . ดูมาตรา 189 วรรคหนึ่ง
          37. . ดูมาตรา 201
          38. . ดูมาตรา 27
          39. . ดูมาตรา 4 นิยาม "ของต้องห้าม"


ลิ้งค์เพิ่มเติม

#นักเรียนกฎหมาย
30 กันยายน 2561ความคิดเห็น