แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 (39 ข้อ)


1. พนักงานศุลกากร คือผู้ใด
. ปลัดอำเภอซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้ง
. ปลัดอำเภอซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้ง
. ปลัดอำเภอซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรแต่งตั้ง
. ถูกทุกข้อ

2.
พระราชบัญญัติศุลกากร .. 2560 ถือเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติจำนวนมาก โดยมีจำนวนทั้งสิ้นกี่มาตรา
. 260 มาตรา
. 261 มาตรา
. 262 มาตรา
. 263 มาตรา

3.
การกำหนดเขตควบคุมศุลกากร มีจุดประสงค์ในข้อใด
. เพื่อเพิ่มอำนาจให้แก่พนักงานศุลกากรในการจัดเก็บอากร
. เพื่อขยายขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
. เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับศุลกากร
. เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายทั่วไป

4.
ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากร
. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี 
. เมื่อครบวาระ อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
. พ้นจากตำแหน่งเมื่อได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
. ถูกทุกข้อ

5.
ค่าธรรมเนียมการยื่นใบขนสินค้าเท่าใด
. ฉบับละ 100 บาท
. รายละ 100 บาท
. ฉบับละ 200 บาท
. รายละ 200 บาท

6.
ข้อใดไม่ถูกต้อง
. การดำเนินการทางศุลกากรสามารถกระทำในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้
. การดำเนินการทางศุลกากรในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
. การดำเนินการทางศุลกากรในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มีผลเช่นเดียวกับการดำเนินการทางศุลกากรโดยเอกสาร
. การดำเนินการทางศุลกากรในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเมื่ออธิบดีกรมศุลกากรรับรองรายการแล้ว

7.
พระราชบัญญัติศุลกากร .. 2560 กำหนดอัตราโทษปรับสูงสุดไว้จำนวนเท่าใด
. 5 หมื่นบาท
. 1 แสนบาท
. 5 แสนบาท
. 1 ล้านบาท

8.
ผู้ใดมีหน้าที่ทำรายงานเรือเข้าในราชอาณาจักรและยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือและแสดงใบทะเบียนเรือ
. ผู้นำของเข้า
. ผู้ส่งของออก
. นายเรือ
. พนักงานศุลกากร

9.
ข้อใดถูกต้อง
. ผู้ที่ยื่นเอกสารเกี่ยวกับการเสียอากรไม่ถูกต้องโดยไม่มีเจตนา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในรายการใดๆ ต่อพนักงานศุลกากร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท
. ผู้ที่ยื่นเอกสารเกี่ยวกับการเสียอากรไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในรายการใดๆ ต่อพนักงานศุลกากร จะต้องรับผิดต่อเมื่อกระทำโดยเจตนาเท่านั้น  
. นายเรือที่ไม่ตอบคำถามของพนักงานศุลกากร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท
. นายเรือที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานศุลกากร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท

10.
กรณีนำของเข้า ราคาศุลกากร หมายถึงราคาในข้อใด
. ราคาย้อนกลับ
. ราคาขายส่งเงินสด
. ราคาซื้อขายของที่นำเข้า
. ถูกทั้งข้อ . และ .

11. สนามบินที่ใช้สำหรับการผ่านแดน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร คือความหมายในข้อใด 
. การถ่ายลำ
. ด่านศุลกากร
. การผ่านแดน
. ทางอนุมัติ

12.
กรณีเสียอากรไม่ครบถ้วน มีอายุความในการเรียกร้องเท่าไร
. 2 ปี นับแต่วันที่รู้เหตุ
. 2 ปี นับแต่วันที่ยื่นใบขนสินค้า
. 10 ปี นับแต่วันที่รู้เหตุ
. 10 ปี นับแต่วันที่ยื่นใบขนสินค้า

13.
ผู้นำของเข้ามาในราชอาณาจักรและเสียอากรแล้ว หากส่งของนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร มีสิทธิขอคืนอากรขาเข้าสำหรับของนั้นได้ ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
. ต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นของรายเดียวกัน
. ต้องไม่นำของนั้นไปใช้ประโยชน์ในระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักร
. ได้ส่งของนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่นำของนั้นเข้ามาในราชอาณาจักร
. ต้องขอคืนอากรภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ส่งของนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

14.
การขนส่งของทางทะเล จากท่าหนึ่งในราชอาณาจักรไปยังอีกท่าหนึ่งในราชอาณาจักร เพื่อรับค่าตอบแทนในการขนส่งของ รวมทั้งการซื้อขายของที่ขนมานั้น คือความหมายในข้อใด
. การค้าขาย
. การค้าชายฝั่ง
. การขนของ
. การถ่ายลำ

15.
กรณีไม่ได้เสียอากร กรมศุลกากรมีอายุความใช้สิทธิเรียกร้องเท่าไร
. 1 ปี
. 2 ปี
.10 ปี
. ผิดทุกข้อ

16.
พื้นที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมร่วมกันตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน คือความหมายในข้อใด
. พื้นที่ีควบคุม
. พื้นที่ควบคุมร่วมกัน
. พื้นที่ควบคุมร่วมกันพิเศษ
. พื้นที่ควบคุมร่วมกันเฉพาะกิจ

17.
ข้อใดต่อไปนี้เป็นการดำเนินการที่ถูกต้องเกี่ยวกับของ ที่มีการขนถ่ายของในเขตต่อเนื่องโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร
. ริบ
. อายัด
. ทำลาย
. ไม่มีข้อใดถูก

18.
จากข้อ 17 ผู้ฝ่าฝืนกรณีดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับในอัตราใด
. ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
. ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
. ปรับไม่เกินสองเท่าของราคาของ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
. ปรับไม่เกินสามเท่าของราคาของ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

19.
ข้อใดไม่ถูกต้อง
. พระราชบัญญัติศุลกากร .. 2560 ใช้บังคับกับเรือประมงด้วย
. เรือคือยานพาหนะทางน้ำที่ใช้ในการขนส่งของหรือคน
. นายเรือคือผู้ควบคุมเรือ
. พระราชบัญญัติศุลกากร .. 2560 ไม่ใช้บังคับกับเรือประมง

20.
พื้นที่พัฒนาร่วมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วมระหว่างประเทศใด
. ไทย-มาเลเซีย
. ไทย-เมียนมา
. ไทย-ลาว
. ไทย-กัมพูชา

21.
ราคาศุลกากรต่อไปนี้ เป็นกรณีนำของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรือจำหน่ายในราชอาณาจักร ยกเว้นข้อใด
. ราคาหักทอน
. ราคาคำนวณ
. ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน
. ราคาขายส่งเงินสด

22.
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กำหนดหลักเกณฑ์กรณีบุคคลมีความประสงค์ขอทราบราคาศุลกากร อย่างไร
. ยื่นคำแถลงต่ออธิบดี เพื่อขอทราบราคาศุลกากรแห่งของที่จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
. ยื่นคำแถลงต่ออธิบดี เพื่อขอทราบราคาศุลกากรแห่งของที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร
. ยื่นคำร้องขอต่ออธิบดี เพื่อขอทราบราคาศุลกากรแห่งของที่จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
. ยื่นคำร้องขอต่ออธิบดี เพื่อขอทราบราคาศุลกากรแห่งของที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร

23. การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี จำนวนเท่าใด
. 40,000 บาท
. 45,000 บาท
. 400,000 บาท
. 450,000 บาท 

24.
ในข้อใด ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ
. ผู้แทนกรมสรรพากรเป็นกรรมการ
. ผู้แทนกรมสรรพสามิตเป็นกรรมการ
. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นกรรมการ

25.
กรณีที่ไม่ได้ส่งของออกนอกราชอาณาจักร ผู้ส่งของออกมีิสิทธิยื่นคำร้องขอคืนอากรภายในระยะเวลาเท่าใด
. ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
. ภายในเก้าสิบวัน
. ภายในหกสิบวัน
. ภายในสามสิบวัน

26.
กรณีการเสียอากรไม่ครบถ้วนอันเกิดจากการคำนวณผิด มีอายุความใช้สิทธิเรียกร้องเท่าไร
. 1 ปี
. 2 ปี
. 3 ปี
. 4 ปี

27.
ค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติศุลกากร .. 2560 แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
. 10
. 11
. 12
. 13

28.
ผู้ใดรักษาการตามพระราชบัญญัติศุลกากร .. 2560
. อธิบดีกรมศุลกากร
. ปลัดกระทรวงการคลัง
. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
. นายกรัฐมนตรี

29.
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติศุลกากร .. 2560 จะต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
. 90 วัน
. 120 วัน
. 150 วัน
. 180 วัน

30. อธิบดีกรมศุลกากรมีอำนาจสั่งให้งดการเรียกเก็บอากรที่เสียไม่ครบถ้วนได้ในกรณีใด
. ไม่เกินสี่ร้อยบาทต่อใบขนสินค้าหนึ่งฉบับ
. ไม่เกินสามร้อยบาทต่อใบขนสินค้าหนึ่งฉบับ
. ไม่เกินสองร้อยบาทต่อใบขนสินค้าหนึ่งฉบับ
. ไม่เกินหนึ่งร้อยบาทต่อใบขนสินค้าหนึ่งฉบับ

31.
นายเรือมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ยกเว้นข้อใด
. ทอดสมอเรือ
. รายงานอาวุธปืน
. จัดที่พักให้พนักงานศุลกากร
. รับรองรายงานเรือออก

32.
ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
. ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะแก่รัฐมนตรีในการจัดเก็บอากร
. กำหนดขอบเขตการใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร
. กำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบและประเมินอากร
. พิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติศุลกากร .. 2560

33.
ข้อใดไม่ถูกต้อง
. พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ถือเป็นราชอาณาจักรไทย
. การนำเข้า ส่งออกของในพื้นที่พัฒนาร่วม ให้ใช้แบบศุลกรกรที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
. คณะกรรมการศุลกากรร่วม ประกอบด้วย พนักงานศุลกากรและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานศุลกากรและสรรพสามิตของมาเลเซียที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการประสานงานตามกฎหมายศุลกากรและสรรพสามิตในพื้นที่พัฒนาร่วม
. การเคลื่อนย้ายของที่นำเข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วม ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

34.
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับวันประกาศราชกิจจานุเบกษา
. เล่ม 134 ตอนที่ 53 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
. เล่ม 135 ตอนที่ 54 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
. เล่ม 134 ตอนที่ 53 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
. เล่ม 135 ตอนที่ 54 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

35.
ตามตัวเลือกต่อไปนี้หมายความถึง ผู้นำของเข้า ยกเว้นข้อใด
. เจ้าของ
. ผู้ครอบครอง
. ผู้พิทักษ์
. ผู้มีส่วนได้เสีย

36.
เรือที่อยู่ในเขตต่อเนื่องสามารถขนถ่ายของได้หรือไม่ อย่างไร 
. ได้ เพราะอยู่ภายในเขตต่อเนื่อง
. ได้ เพราะมิใช่การค้าชายฝั่ง
. ไม่ได้ เพราะไม่มีเหตุอันสมควร
. ไม่ได้ เพราะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเรือในเขตต่อเนื่อง

37.
ศาลที่ไม่มีอำนาจพิจารณาพิพาษาคดีศุลกากรเกี่ยวกับพื้นที่พัฒนาร่วม คือศาลใด
. ศาลภาษีอากรกลาง
. ศาลแพ่ง
. ศาลอาญา
. ศาลจังหวัดสงขลา

38.
กฎหมายศุลกากรกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการคืนเงินประกันค่าอากรเพราะเหตุที่ได้เรียกไว้เกินจำนวนไว้ เป็นจำนวนเท่าใด
. ศูนย์จุดห้าต่อเดือน
. ศูนย์จุดหกสองห้าต่อเดือน
. หนึ่งจุดห้าต่อเดือน
. หนึ่งจุดสองห้าต่อเดือน

39.
ของที่กฎหมายกำหนดห้ามมิให้นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนำผ่านราชอาณาจักร คือความหมายตามข้อใด
. ของต้องกำจัด
. ของต้องจำกัด
. ของต้องห้าม
. ของผิดกฎหมาย

------------------------------

เฉลย
1. . ดูมาตรา 4 นิยาม "พนักงานศุลกากร"
2. .
3. . ดูมาตรา 175 วรรคหนึ่ง ปัจจุบันมีการตราพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตควบคุมศุลกากร .. 2560 เพื่อกำหนดเขตควบคุมศุลกากรในบางท้องที่ของ 11 จังหวัด
4. . ดูมาตรา 33
5. . ดูอัตราค่าธรรมเนียมท้าย ...
6. . ดูมาตรา 11
7. . ดูบทกำหนดโทษ
8. . ดูมาตรา 64
9. . ดูมาตรา 252 + มาตรา 202
10. . ดูมาตรา 16 (1) () ()
11. . ดูมาตรา 4 นิยาม "ด่านศุลกากร"
12. . ดูมาตรา 21 วรรคหนึ่ง
13. . ดูมาตรา 28 (4)
14. . ดูมาตรา 184
15. . ดูมาตรา 21 วรรคหนึ่ง
16. . ดูมาตรา 178
17. . ดูมาตรา 189 วรรคท้าย
18. . ดูมาตรา 252
19. . ดูมาตรา 4 นิยาม "เรือ"
20. . ดูมาตรา 192
21. . ดูมาตรา 16 (2)
22. . ดูมาตรา 18
23. . ดูอัตราค่าธรรมเนียมท้าย ...
24. . ดูมาตรา 39
25. . ดูมาตรา 26 วรรคหนึ่ง
26. . ดูมาตรา 21 วรรคหนึ่ง
27. . ดูอัตราค่าธรรมเนียมท้าย ...
28. . ดูมาตรา 5
29. . ดูมาตรา 41
30. . ดูมาตรา 21 วรรคสอง
31. . ดูมาตรา 71 วรรคสอง 72 วรรคสอง และมาตรา 67
32. . ดูมาตรา 36
33. . ดูมาตรา 197
34. .
35. . ดูมาตรา 4 นิยาม "ผู้นำของเข้า"
36. . ดูมาตรา 189 วรรคหนึ่ง
37. . ดูมาตรา 201
38. . ดูมาตรา 27
39. . ดูมาตรา 4 นิยาม "ของต้องห้าม"

***ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบครับ***

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 1)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับเตรียมสอบ)