ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 (39 ข้อ)


          เมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กรมศุลกากร ได้รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2561 
          ล่าสุดได้ประกาศวันสอบข้อเขียนและจำนวนผู้สมัครออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดวันสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ มียอดผู้สมัครสูงถึง 15,052 คน เปรียบเทียบอัตราการแข่งขัน 1 : 500 คน จึงเป็นสนามการแข่งขันที่ดุเดือดอีกสนามหนึ่ง
          ผู้เขียนเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าสอบทุกท่าน อย่าเพิ่งท้อ จนถอดใจครับ ลองดูแนวข้อสอบชุดนี้ก่อนครับ เป็นแนวข้อสอบ ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 จำนวน 39 ข้อ พร้อมเฉลยด้านล่าง เพื่อทดสอบ และเรียกความพร้อม ก่อนถึงวันลงสนามสอบจริงกันครับ

          1. พนักงานศุลกากร คือผู้ใด
              . ปลัดอำเภอซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้ง
              . ปลัดอำเภอซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้ง
              . ปลัดอำเภอซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรแต่งตั้ง
              . ถูกทุกข้อ

          2.
พระราชบัญญัติศุลกากร .. 2560 ถือเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติจำนวนมาก โดยมีจำนวนทั้งสิ้นกี่มาตรา
              . 260 มาตรา
              . 261 มาตรา
              . 262 มาตรา
              . 263 มาตรา

          3.
การกำหนดเขตควบคุมศุลกากร มีจุดประสงค์ในข้อใด
              . เพื่อเพิ่มอำนาจให้แก่พนักงานศุลกากรในการจัดเก็บอากร
              . เพื่อขยายขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
              . เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับศุลกากร
              . เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายทั่วไป

          4.
ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากร
              . มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี 
              . เมื่อครบวาระ อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
              . พ้นจากตำแหน่งเมื่อได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
              . ถูกทุกข้อ

          5.
ค่าธรรมเนียมการยื่นใบขนสินค้าเท่าใด
              . ฉบับละ 100 บาท
              . รายละ 100 บาท
              . ฉบับละ 200 บาท
              . รายละ 200 บาท

          6.
ข้อใดไม่ถูกต้อง
              . การดำเนินการทางศุลกากรสามารถกระทำในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้
              . การดำเนินการทางศุลกากรในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
              . การดำเนินการทางศุลกากรในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มีผลเช่นเดียวกับการดำเนินการทางศุลกากรโดยเอกสาร
              . การดำเนินการทางศุลกากรในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเมื่ออธิบดีกรมศุลกากรรับรองรายการแล้ว

          7.
พระราชบัญญัติศุลกากร .. 2560 กำหนดอัตราโทษปรับสูงสุดไว้จำนวนเท่าใด
              . 5 หมื่นบาท
              . 1 แสนบาท
              . 5 แสนบาท
              . 1 ล้านบาท

          8.
ผู้ใดมีหน้าที่ทำรายงานเรือเข้าในราชอาณาจักรและยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือและแสดงใบทะเบียนเรือ
              . ผู้นำของเข้า
              . ผู้ส่งของออก
              . นายเรือ
              . พนักงานศุลกากร

          9.
ข้อใดถูกต้อง
              . ผู้ที่ยื่นเอกสารเกี่ยวกับการเสียอากรไม่ถูกต้องโดยไม่มีเจตนา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในรายการใดๆ ต่อพนักงานศุลกากร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท
              . ผู้ที่ยื่นเอกสารเกี่ยวกับการเสียอากรไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในรายการใดๆ ต่อพนักงานศุลกากร จะต้องรับผิดต่อเมื่อกระทำโดยเจตนาเท่านั้น  
              . นายเรือที่ไม่ตอบคำถามของพนักงานศุลกากร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท
              . นายเรือที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานศุลกากร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท

          10.
กรณีนำของเข้า ราคาศุลกากร หมายถึงราคาในข้อใด
              . ราคาย้อนกลับ
              . ราคาขายส่งเงินสด
              . ราคาซื้อขายของที่นำเข้า
              . ถูกทั้งข้อ . และ .

          11. สนามบินที่ใช้สำหรับการผ่านแดน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร คือความหมายในข้อใด 
              . การถ่ายลำ
              . ด่านศุลกากร
              . การผ่านแดน
              . ทางอนุมัติ

          12.
กรณีเสียอากรไม่ครบถ้วน มีอายุความในการเรียกร้องเท่าไร
              . 2 ปี นับแต่วันที่รู้เหตุ
              . 2 ปี นับแต่วันที่ยื่นใบขนสินค้า
              . 10 ปี นับแต่วันที่รู้เหตุ
              . 10 ปี นับแต่วันที่ยื่นใบขนสินค้า

          13.
ผู้นำของเข้ามาในราชอาณาจักรและเสียอากรแล้ว หากส่งของนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร มีสิทธิขอคืนอากรขาเข้าสำหรับของนั้นได้ ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
              . ต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นของรายเดียวกัน
              . ต้องไม่นำของนั้นไปใช้ประโยชน์ในระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักร
              . ได้ส่งของนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่นำของนั้นเข้ามาในราชอาณาจักร
              . ต้องขอคืนอากรภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ส่งของนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

          14.
การขนส่งของทางทะเล จากท่าหนึ่งในราชอาณาจักรไปยังอีกท่าหนึ่งในราชอาณาจักร เพื่อรับค่าตอบแทนในการขนส่งของ รวมทั้งการซื้อขายของที่ขนมานั้น คือความหมายในข้อใด
              . การค้าขาย
              . การค้าชายฝั่ง
              . การขนของ
              . การถ่ายลำ

          15.
กรณีไม่ได้เสียอากร กรมศุลกากรมีอายุความใช้สิทธิเรียกร้องเท่าไร
              . 1 ปี
              . 2 ปี
              .10 ปี
              . ผิดทุกข้อ

          16.
พื้นที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมร่วมกันตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน คือความหมายในข้อใด
              . พื้นที่ีควบคุม
              . พื้นที่ควบคุมร่วมกัน
              . พื้นที่ควบคุมร่วมกันพิเศษ
              . พื้นที่ควบคุมร่วมกันเฉพาะกิจ

          17.
ข้อใดต่อไปนี้เป็นการดำเนินการที่ถูกต้องเกี่ยวกับของ ที่มีการขนถ่ายของในเขตต่อเนื่องโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร
              . ริบ
              . อายัด
              . ทำลาย
              . ไม่มีข้อใดถูก

          18.
จากข้อ 17 ผู้ฝ่าฝืนกรณีดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับในอัตราใด
              . ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
              . ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
              . ปรับไม่เกินสองเท่าของราคาของ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
              . ปรับไม่เกินสามเท่าของราคาของ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

          19.
ข้อใดไม่ถูกต้อง
              . พระราชบัญญัติศุลกากร .. 2560 ใช้บังคับกับเรือประมงด้วย
              . เรือคือยานพาหนะทางน้ำที่ใช้ในการขนส่งของหรือคน
              . นายเรือคือผู้ควบคุมเรือ
              . พระราชบัญญัติศุลกากร .. 2560 ไม่ใช้บังคับกับเรือประมง

          20.
พื้นที่พัฒนาร่วมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วมระหว่างประเทศใด
              . ไทย-มาเลเซีย
              . ไทย-เมียนมา
              . ไทย-ลาว
              . ไทย-กัมพูชา

          21.
ราคาศุลกากรต่อไปนี้ เป็นกรณีนำของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรือจำหน่ายในราชอาณาจักร ยกเว้นข้อใด
              . ราคาหักทอน
              . ราคาคำนวณ
              . ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน
              . ราคาขายส่งเงินสด

          22.
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กำหนดหลักเกณฑ์กรณีบุคคลมีความประสงค์ขอทราบราคาศุลกากร อย่างไร
              . ยื่นคำแถลงต่ออธิบดี เพื่อขอทราบราคาศุลกากรแห่งของที่จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
              . ยื่นคำแถลงต่ออธิบดี เพื่อขอทราบราคาศุลกากรแห่งของที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร
              . ยื่นคำร้องขอต่ออธิบดี เพื่อขอทราบราคาศุลกากรแห่งของที่จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
              . ยื่นคำร้องขอต่ออธิบดี เพื่อขอทราบราคาศุลกากรแห่งของที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร

          23.
การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี จำนวนเท่าใด
              . 40,000 บาท
              . 45,000 บาท
              . 400,000 บาท
              . 450,000 บาท 

          24.
ในข้อใด ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
              . รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ
              . ผู้แทนกรมสรรพากรเป็นกรรมการ
              . ผู้แทนกรมสรรพสามิตเป็นกรรมการ
              . ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นกรรมการ

          25.
กรณีที่ไม่ได้ส่งของออกนอกราชอาณาจักร ผู้ส่งของออกมีิสิทธิยื่นคำร้องขอคืนอากรภายในระยะเวลาเท่าใด
              . ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
              . ภายในเก้าสิบวัน
              . ภายในหกสิบวัน
              . ภายในสามสิบวัน

          26.
กรณีการเสียอากรไม่ครบถ้วนอันเกิดจากการคำนวณผิด มีอายุความใช้สิทธิเรียกร้องเท่าไร
              . 1 ปี
              . 2 ปี
              . 3 ปี
              . 4 ปี

          27.
ค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติศุลกากร .. 2560 แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
              . 10
              . 11
              . 12
              . 13

          28.
ผู้ใดรักษาการตามพระราชบัญญัติศุลกากร .. 2560
              . อธิบดีกรมศุลกากร
              . ปลัดกระทรวงการคลัง
              . รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
              . นายกรัฐมนตรี

          29.
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติศุลกากร .. 2560 จะต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
              . 90 วัน
              . 120 วัน
              . 150 วัน
              . 180 วัน

          30.
อธิบดีกรมศุลกากรมีอำนาจสั่งให้งดการเรียกเก็บอากรที่เสียไม่ครบถ้วนได้ในกรณีใด
              . ไม่เกินสี่ร้อยบาทต่อใบขนสินค้าหนึ่งฉบับ
              . ไม่เกินสามร้อยบาทต่อใบขนสินค้าหนึ่งฉบับ
              . ไม่เกินสองร้อยบาทต่อใบขนสินค้าหนึ่งฉบับ
              . ไม่เกินหนึ่งร้อยบาทต่อใบขนสินค้าหนึ่งฉบับ

          31.
นายเรือมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ยกเว้นข้อใด
              . ทอดสมอเรือ
              . รายงานอาวุธปืน
              . จัดที่พักให้พนักงานศุลกากร
              . รับรองรายงานเรือออก

          32.
ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
              . ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะแก่รัฐมนตรีในการจัดเก็บอากร
              . กำหนดขอบเขตการใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร
              . กำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบและประเมินอากร
              . พิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติศุลกากร .. 2560

          33.
ข้อใดไม่ถูกต้อง
              . พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ถือเป็นราชอาณาจักรไทย
              . การนำเข้า ส่งออกของในพื้นที่พัฒนาร่วม ให้ใช้แบบศุลกรกรที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
              . คณะกรรมการศุลกากรร่วม ประกอบด้วย พนักงานศุลกากรและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานศุลกากรและสรรพสามิตของมาเลเซียที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการประสานงานตามกฎหมายศุลกากรและสรรพสามิตในพื้นที่พัฒนาร่วม
              . การเคลื่อนย้ายของที่นำเข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วม ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

          34.
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับวันประกาศราชกิจจานุเบกษา
              . เล่ม 134 ตอนที่ 53 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
              . เล่ม 135 ตอนที่ 54 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
              . เล่ม 134 ตอนที่ 53 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
              . เล่ม 135 ตอนที่ 54 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

          35.
ตามตัวเลือกต่อไปนี้หมายความถึง ผู้นำของเข้า ยกเว้นข้อใด
              . เจ้าของ
              . ผู้ครอบครอง
              . ผู้พิทักษ์
              . ผู้มีส่วนได้เสีย

          36.
เรือที่อยู่ในเขตต่อเนื่องสามารถขนถ่ายของได้หรือไม่ อย่างไร 
              . ได้ เพราะอยู่ภายในเขตต่อเนื่อง
              . ได้ เพราะมิใช่การค้าชายฝั่ง
              . ไม่ได้ เพราะไม่มีเหตุอันสมควร
              . ไม่ได้ เพราะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเรือในเขตต่อเนื่อง

          37.
ศาลที่ไม่มีอำนาจพิจารณาพิพาษาคดีศุลกากรเกี่ยวกับพื้นที่พัฒนาร่วม คือศาลใด
              . ศาลภาษีอากรกลาง
              . ศาลแพ่ง
              . ศาลอาญา
              . ศาลจังหวัดสงขลา

          38.
กฎหมายศุลกากรกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการคืนเงินประกันค่าอากรเพราะเหตุที่ได้เรียกไว้เกินจำนวนไว้ เป็นจำนวนเท่าใด
              . ศูนย์จุดห้าต่อเดือน
              . ศูนย์จุดหกสองห้าต่อเดือน
              . หนึ่งจุดห้าต่อเดือน
              . หนึ่งจุดสองห้าต่อเดือน

          39.
ของที่กฎหมายกำหนดห้ามมิให้นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนำผ่านราชอาณาจักร คือความหมายตามข้อใด
              . ของต้องกำจัด
              . ของต้องจำกัด
              . ของต้องห้าม
              . ของผิดกฎหมาย

------------------------------


เฉลยแนวข้อสอบ
          1. . ดูมาตรา 4 นิยาม "พนักงานศุลกากร"
          2. .
          3. . ดูมาตรา 175 วรรคหนึ่ง ปัจจุบันมีการตราพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตควบคุมศุลกากร .. 2560 เพื่อกำหนดเขตควบคุมศุลกากรในบางท้องที่ของ 11 จังหวัด
          4. . ดูมาตรา 33
          5. . ดูอัตราค่าธรรมเนียมท้าย ...
          6. . ดูมาตรา 11
          7. . ดูบทกำหนดโทษ
          8. . ดูมาตรา 64
          9. . ดูมาตรา 252 + มาตรา 202
          10. . ดูมาตรา 16 (1) () ()
          11. . ดูมาตรา 4 นิยาม "ด่านศุลกากร"
          12. . ดูมาตรา 21 วรรคหนึ่ง
          13. . ดูมาตรา 28 (4)
          14. . ดูมาตรา 184
          15. . ดูมาตรา 21 วรรคหนึ่ง
          16. . ดูมาตรา 178
          17. . ดูมาตรา 189 วรรคท้าย
          18. . ดูมาตรา 252
          19. . ดูมาตรา 4 นิยาม "เรือ"
          20. . ดูมาตรา 192
          21. . ดูมาตรา 16 (2)
          22. . ดูมาตรา 18
          23. . ดูอัตราค่าธรรมเนียมท้าย ...
          24. . ดูมาตรา 39
          25. . ดูมาตรา 26 วรรคหนึ่ง
          26. . ดูมาตรา 21 วรรคหนึ่ง
          27. . ดูอัตราค่าธรรมเนียมท้าย ...
          28. . ดูมาตรา 5
          29. . ดูมาตรา 41
          30. . ดูมาตรา 21 วรรคสอง
          31. . ดูมาตรา 71 วรรคสอง 72 วรรคสอง และมาตรา 67
          32. . ดูมาตรา 36
          33. . ดูมาตรา 197
          34. .
          35. . ดูมาตรา 4 นิยาม "ผู้นำของเข้า"
          36. . ดูมาตรา 189 วรรคหนึ่ง
          37. . ดูมาตรา 201
          38. . ดูมาตรา 27
          39. . ดูมาตรา 4 นิยาม "ของต้องห้าม"


ลิ้งค์เพิ่มเติม

#นักเรียนกฎหมาย
30 กันยายน 2561ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

ข้อ 1 นาย เอ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลบี ปฏิบัติหน้าที่ขับรถเก็บขยะมูลฝอยด้วยความประมาทชนท้ายรถยนต์ของนาย ซี ทำให้รถยนต์ของนาย ซี เสียหาย จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ ถูกต้อง ก. นาย เอ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข. การกระทำของนาย เอ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ค.  เทศบาลบี เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่ นาย เอ ได้กระทำไปในการปฏิบัติหน้าที่ ง.   นายซี มีอำนาจฟ้องเทศบาลบี ต่อศาลปกครอง ข้อ 2 การกำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ต้องออกเป็นกฎหมายใด ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา ค. พระราชกำหนด ง. กฎกระทรวง ข้อ 3 ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. การกระทำโดยจงใจ คือ รู้สำนึกถึงการกระทำว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ข. การกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คือ ไม่มีเจตนา แต่พึงคาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น และหากใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อย ก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้ แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเลย

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

***ปล. ในเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยังมีหลักกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก หากมีโอกาสผมจะเพิ่มเติมแนวข้อสอบในโพสต์นี้นะครับ*** ข้อ 1. ส่วนราชการต่างๆ จะต้องจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในเรื่องใด    ก. เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ    ข. เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ    ค. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน    ง. เพื่อปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ข้อ 2. ในวาระเริ่มแรก แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการมีระยะเวลากี่ปี ตามกฎหมายใหม่    ก. 2 ปี    ข. 3 ปี    ค. 5 ปี    ง. 6 ปี ข้อ 3. แผนปฏิบัติราชการตามข้อ 2. มีห้วงระยะเวลาตามข้อใด    ก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    ข. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    ค.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    ง.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ข้อ 4. การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ เป็นความหมายต

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

การศึกษาโครงสร้างของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายอื่นๆ มีความสำคัญมาก ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของกฎหมายนั้น สามารถศึกษาและทำความเข้าใจเนื้อหาบทบัญญัติต่างๆ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน (2560) มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 279 มาตรา แบ่งออกเป็น 16 หมวด และบทเฉพาะกาลอีก 18 มาตรา ดังนี้ หมวด 1 บททั่วไป  (มาตรา 1-5) หมวด 2 พระมหากษัตริย์  (มาตรา 6-24)   หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  (มาตรา 25-49) หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย  (มาตรา 50) หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ  (มาตรา 51-63) หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ  (มาตรา 64-78) หมวด 7 รัฐสภา  (มาตรา 79-157)     ส่วนที่ 1 บททั่วไป  (มาตรา  79-82)     ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร  (มาตรา  83-106)     ส่วนที่ 3 วุฒิสภา  (มาตรา  107-113)     ส่วนที่ 4 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง  (มาตรา  114-155)     ส่วนที่ 5 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา   (มาตรา  156-157)  หมวด 8 คณะรัฐมนตรี  (มาตรา 158-183)  หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์  (มาตรา 184-187)  หมวด 10 ศาล  (มาตรา 188-199)     ส่วนที่ 1 บททั่วไป  (มาตรา  188-