แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)


ข้อ 1 ข้อใดมิใช่หลักการของรัฐในการดำเนินนโยบายการคลัง ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
ก. หลักเศรษฐกิจฐานราก
ข. หลักการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ค. หลักการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ง. หลักความเป็นธรรมในสังคม

ข้อ 2 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปตามข้อใด
ก. ไม่เกินร้อยละ 5
ข. ไม่เกินร้อยละ 10
ค. ไม่เกินร้อยละ 35
ง. ไม่เกินร้อยละ 60

ข้อ 3 กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐกำหนดหลักการห้ามเสนอกฎหมายที่ให้จัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายเพื่อการนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะเจาะจง ยกเว้นข้อใด
ก. เป็นไปตามความต้องการของชุมชน
ข. เพื่อป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. มีเหตุจำเป็นหรือเหตุฉุกเฉินที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้
ง. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ข้อ 4 หน่วยงานของรัฐจะต้องนำแผนการคลังระยะปานกลางที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วไปใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. การจัดเก็บหรือหารายได้
ข. การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ค. การจัดทำงบประมาณ
ง. การก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ 5 การสั่งลงโทษทางปกครองกรณีกระทำผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จะต้องดำเนินการตามกฎหมายใด
ก. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
ข. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ค. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ง. กฎหมายวิธีการงบประมาณ

ข้อ 6 หน่วยงานใดมีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ก. กระทรวงการคลัง
ข. กรมบัญชีกลาง
ค. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ง. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อ 7 กระทรวงการคลังต้องจัดทำรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณและจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในระยะเวลาตามข้อใด
ก. 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ข. 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ค. 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ง. 180 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ข้อ 8 จากข้อ 7 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาใด
ก. 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ข. 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ค. 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ง. 180 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ข้อ 9 หน่วยงานใดปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
ก. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ข. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ค. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ง. กรมบัญชีกลาง

ข้อ 10 แผนการคลังระยะปานกลางมีระยะเวลาเท่าใด
ก. ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ข. ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ค. ไม่น้อยกว่า 4 ปี
ง. ไม่น้อยกว่า 5 ปี

เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ก. ดูมาตรา 6 รัฐต้องดำเนินนโยบายการคลังฯ ตามหลักการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และหลักความเป็นธรรมในสังคม
ข้อ 2 ตอบ ง. มาตรา 50 (1) กำหนดให้คณะกรรมการประกาศกำหนดสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งคณะกรรมการได้มีประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561 กำหนดสัดส่วนดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 60 
ข้อ 3 ตอบ ข. ดูมาตรา 26 กำหนดข้อยกเว้นให้มีการเสนอกฎหมายที่เป็นการจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ข้อ 4 ตอบ ข. ดูมาตรา 16 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐนำแผนการคลังระยะปานกลางที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว มาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได้ การจัดทำงบประมาณ และการก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐ
ข้อ 5 ตอบ ก. ดูมาตรา 80 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อ 6 ตอบ ก. ดูมาตรา 68 กำหนดให้กระทรวงการคลังกำหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ข้อ 7 ตอบ ข. ดูมาตรา 75 วรรคหนึ่ง ต้องจัดส่งให้ตรวจสอบภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ข้อ 8 ตอบ ง. ดูมาตรา 75 วรรคสอง ภายใน 180 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ข้อ 9 ตอบ ค. ดูมาตรา 10 วรรคท้าย กำหนดให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
ข้อ 10 ตอบ ข. ดูมาตรา 13 วรรคท้าย ให้แผนการคลังระยะปานกลางมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
#นักเรียนกฎหมาย
3 สิงหาคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 6)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)