แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)


ข้อ 1 ข้อใดมิใช่หลักการของรัฐในการดำเนินนโยบายการคลัง ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
ก. หลักเศรษฐกิจฐานราก
ข. หลักการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ค. หลักการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ง. หลักความเป็นธรรมในสังคม

ข้อ 2 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปตามข้อใด
ก. ไม่เกินร้อยละ 5
ข. ไม่เกินร้อยละ 10
ค. ไม่เกินร้อยละ 35
ง. ไม่เกินร้อยละ 60

ข้อ 3 กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐกำหนดหลักการห้ามเสนอกฎหมายที่ให้จัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายเพื่อการนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะเจาะจง ยกเว้นข้อใด
ก. เป็นไปตามความต้องการของชุมชน
ข. เพื่อป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. มีเหตุจำเป็นหรือเหตุฉุกเฉินที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้
ง. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ข้อ 4 หน่วยงานของรัฐจะต้องนำแผนการคลังระยะปานกลางที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วไปใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. การจัดเก็บหรือหารายได้
ข. การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ค. การจัดทำงบประมาณ
ง. การก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ 5 การสั่งลงโทษทางปกครองกรณีกระทำผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จะต้องดำเนินการตามกฎหมายใด
ก. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
ข. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ค. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ง. กฎหมายวิธีการงบประมาณ

ข้อ 6 หน่วยงานใดมีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ก. กระทรวงการคลัง
ข. กรมบัญชีกลาง
ค. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ง. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อ 7 กระทรวงการคลังต้องจัดทำรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณและจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในระยะเวลาตามข้อใด
ก. 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ข. 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ค. 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ง. 180 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ข้อ 8 จากข้อ 7 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาใด
ก. 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ข. 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ค. 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ง. 180 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ข้อ 9 หน่วยงานใดปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
ก. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ข. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ค. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ง. กรมบัญชีกลาง

ข้อ 10 แผนการคลังระยะปานกลางมีระยะเวลาเท่าใด
ก. ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ข. ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ค. ไม่น้อยกว่า 4 ปี
ง. ไม่น้อยกว่า 5 ปี

เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ก. ดูมาตรา 6 รัฐต้องดำเนินนโยบายการคลังฯ ตามหลักการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และหลักความเป็นธรรมในสังคม
ข้อ 2 ตอบ ง. มาตรา 50 (1) กำหนดให้คณะกรรมการประกาศกำหนดสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งคณะกรรมการได้มีประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561 กำหนดสัดส่วนดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 60 
ข้อ 3 ตอบ ข. ดูมาตรา 26 กำหนดข้อยกเว้นให้มีการเสนอกฎหมายที่เป็นการจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ข้อ 4 ตอบ ข. ดูมาตรา 16 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐนำแผนการคลังระยะปานกลางที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว มาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได้ การจัดทำงบประมาณ และการก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐ
ข้อ 5 ตอบ ก. ดูมาตรา 80 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อ 6 ตอบ ก. ดูมาตรา 68 กำหนดให้กระทรวงการคลังกำหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ข้อ 7 ตอบ ข. ดูมาตรา 75 วรรคหนึ่ง ต้องจัดส่งให้ตรวจสอบภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ข้อ 8 ตอบ ง. ดูมาตรา 75 วรรคสอง ภายใน 180 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ข้อ 9 ตอบ ค. ดูมาตรา 10 วรรคท้าย กำหนดให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
ข้อ 10 ตอบ ข. ดูมาตรา 13 วรรคท้าย ให้แผนการคลังระยะปานกลางมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
#นักเรียนกฎหมาย
3 สิงหาคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

แก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย (คำพิพากษาฎีกาที่ 1411/2564)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

ลักษณะของสัญญาจำนอง