แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)


ข้อ 1 บทบัญญัติลักษณะ 5 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ถูกยกเลิกโดยกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ข. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560
ง. พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

ข้อ 2 ข้าราชการคนใดถือเป็นข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ก. วิทยากร สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ข. ครู สังกัดโรงเรียนอนุบาลปัตตานี
ค. ทหาร สังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ
ง. นักวิชาการที่ดิน สังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดตาก

ข้อ 3 ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ก. เลขาธิการ ก.พ.
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ง. ไม่มีข้อถูก

ข้อ 4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตราขึ้นโดยความเห็นชอบของใคร
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. รัฐสภา
ค. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ง. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ข้อ 5 ปัจจุบันโครงสร้างกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ตามตัวเลือกในข้อใด
ก. ลักษณะ 1 ก.พ.  ลักษณะ 2 ก.พ.ค.  ลักษณะ 3 บททั่วไป  ลักษณะ 4 ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข. ลักษณะ 1 บททั่วไป  ลักษณะ 2 ก.พ.ค.  ลักษณะ 3 ก.พ.  ลักษณะ 4 ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ค. ลักษณะ 1 บททั่วไป  ลักษณะ 2 ก.พ.  ลักษณะ 3 ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ลักษณะ 4 ข้าราชการในพระองค์
ง. ลักษณะ 1 ก.พ.  ลักษณะ 2 ก.พ.ค.  ลักษณะ 3 ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ลักษณะ 4 ข้าราชการในพระองค์

ข้อ 6 บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท

ข้อ 7 วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ใช้บังคับ
ก. 1 มกราคม 2551
ข. 16 มกราคม 2551
ค. 26 มกราคม 2551
ง. 31 มกราคม 2551

ข้อ 8 ข้อใดถูกต้อง
ก. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นหน่วยงานอิสระ
ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเป็นกรม แต่มีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเท่าปลัดกระทรวง
ค. กรมการศาสนาสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ง. สำนักงานพระพุทธศาสนาเป็นส่วนราชการสังกัดกรมการศาสนา

ข้อ 9 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องสำคัญใด
ก. เรื่องทั่วไป
ข. ยกเลิกข้าราชการพลเรือนในพระองค์
ค. ปรับอัตราเงินเดือน
ง. การดำเนินการทางวินัย

ข้อ 10 ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและมีฐานะไม่ต่ำกว่ากรม เป็นนิยามความหมายตามข้อใด
ก. กระทรวง
ข. กรม
ค. ส่วนราชการ
ง. หน่วยงานของรัฐ

เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 6 (2) กำหนดให้ยกเลิกบทบัญญัติลักษณะ 5 ข้าราชการในพระองค์ และมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เมื่อพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 15 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทยใช้บังคับ
ข้อ 2 ตอบ ง. เป็นข้าราชการพลเรือนตามมาตรา 4 "ข้าราชการพลเรือน" ส่วนตัวเลือกข้อ ก. เป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา ข้อ ข. เป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้อ ค. เป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
ข้อ 3 ตอบ ข. มาตรา 5 บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามกฎหมายนี้
ข้อ 4 ตอบ ค. ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ข้อ 5 ตอบ ก. โครงสร้างกฎหมายฉบับนี้แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ประกอบด้วย ลักษณะ 1 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ลักษณะ 2 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ลักษณะ 3 บททั่วไป และลักษณะ 4 ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข้อ 6 ตอบ ค. แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามประเภทของข้าราชการพลเรือนสามัญ แนบท้ายพระราชบัญญัตินี้
ข้อ 7 ตอบ ค. มาตรา 2 บัญญัติให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551
ข้อ 8 ตอบ ข. โดยหลักทั่วไปส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมจะมีอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชา แต่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 บัญญัติให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเป็นกรม แต่มีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเท่าปลัดกระทรวง
ข้อ 9 ตอบ ง. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 เพื่อแก้ปัญหาการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทต่างๆ ให้สอดคล้อง เสมอภาคกัน
ข้อ 10 ตอบ ค. มาตรา 4 บัญญัติว่า ในพระราชบัญญัตินี้ "ส่วนราชการ" หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและมีฐานะไม่ต่ำกว่ากรม 

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
#นักเรียนกฎหมาย
19 ธันวาคม 2562

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)