แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)


ข้อ 1 บทบัญญัติลักษณะ 5 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ถูกยกเลิกโดยกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ข. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560
ง. พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

ข้อ 2 ข้าราชการคนใดถือเป็นข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ก. วิทยากร สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ข. ครู สังกัดโรงเรียนอนุบาลปัตตานี
ค. ทหาร สังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ
ง. นักวิชาการที่ดิน สังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดตาก

ข้อ 3 ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ก. เลขาธิการ ก.พ.
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ง. ไม่มีข้อถูก

ข้อ 4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตราขึ้นโดยความเห็นชอบของใคร
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. รัฐสภา
ค. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ง. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ข้อ 5 ปัจจุบันโครงสร้างกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ตามตัวเลือกในข้อใด
ก. ลักษณะ 1 ก.พ.  ลักษณะ 2 ก.พ.ค.  ลักษณะ 3 บททั่วไป  ลักษณะ 4 ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข. ลักษณะ 1 บททั่วไป  ลักษณะ 2 ก.พ.ค.  ลักษณะ 3 ก.พ.  ลักษณะ 4 ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ค. ลักษณะ 1 บททั่วไป  ลักษณะ 2 ก.พ.  ลักษณะ 3 ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ลักษณะ 4 ข้าราชการในพระองค์
ง. ลักษณะ 1 ก.พ.  ลักษณะ 2 ก.พ.ค.  ลักษณะ 3 ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ลักษณะ 4 ข้าราชการในพระองค์

ข้อ 6 บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท

ข้อ 7 วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ใช้บังคับ
ก. 1 มกราคม 2551
ข. 16 มกราคม 2551
ค. 26 มกราคม 2551
ง. 31 มกราคม 2551

ข้อ 8 ข้อใดถูกต้อง
ก. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นหน่วยงานอิสระ
ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเป็นกรม แต่มีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเท่าปลัดกระทรวง
ค. กรมการศาสนาสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ง. สำนักงานพระพุทธศาสนาเป็นส่วนราชการสังกัดกรมการศาสนา

ข้อ 9 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องสำคัญใด
ก. เรื่องทั่วไป
ข. ยกเลิกข้าราชการพลเรือนในพระองค์
ค. ปรับอัตราเงินเดือน
ง. การดำเนินการทางวินัย

ข้อ 10 ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและมีฐานะไม่ต่ำกว่ากรม เป็นนิยามความหมายตามข้อใด
ก. กระทรวง
ข. กรม
ค. ส่วนราชการ
ง. หน่วยงานของรัฐ

เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 6 (2) กำหนดให้ยกเลิกบทบัญญัติลักษณะ 5 ข้าราชการในพระองค์ และมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เมื่อพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 15 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทยใช้บังคับ
ข้อ 2 ตอบ ง. เป็นข้าราชการพลเรือนตามมาตรา 4 "ข้าราชการพลเรือน" ส่วนตัวเลือกข้อ ก. เป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา ข้อ ข. เป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้อ ค. เป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
ข้อ 3 ตอบ ข. มาตรา 5 บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามกฎหมายนี้
ข้อ 4 ตอบ ค. ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ข้อ 5 ตอบ ก. โครงสร้างกฎหมายฉบับนี้แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ประกอบด้วย ลักษณะ 1 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ลักษณะ 2 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ลักษณะ 3 บททั่วไป และลักษณะ 4 ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข้อ 6 ตอบ ค. แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามประเภทของข้าราชการพลเรือนสามัญ แนบท้ายพระราชบัญญัตินี้
ข้อ 7 ตอบ ค. มาตรา 2 บัญญัติให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551
ข้อ 8 ตอบ ข. โดยหลักทั่วไปส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมจะมีอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชา แต่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 บัญญัติให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเป็นกรม แต่มีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเท่าปลัดกระทรวง
ข้อ 9 ตอบ ง. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 เพื่อแก้ปัญหาการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทต่างๆ ให้สอดคล้อง เสมอภาคกัน
ข้อ 10 ตอบ ค. มาตรา 4 บัญญัติว่า ในพระราชบัญญัตินี้ "ส่วนราชการ" หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและมีฐานะไม่ต่ำกว่ากรม 

ลิ้งก์ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
#นักเรียนกฎหมาย
19 ธันวาคม 2562

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562