ค่าทำศพที่นายจ้างต้องจ่าย


พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 16 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 บัญญัติให้นายจ้างจ่ายค่าทำศพ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพของลูกจ้างตามประเพณีทางศาสนาของลูกจ้างหรือตามประเพณีแห่งท้องถิ่น ในกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหาย ให้แก่ผู้จัดการศพของลูกจ้าง ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ออก กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137/ตอนที่ 28 ก/หน้า 10/9 เมษายน 2563) กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้างในอัตรา 40,000 บาท

ที่มา กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563 คลิกดาวน์โหลดไฟล์
#นักเรียนกฎหมาย
18 สิงหาคม 2563

ความคิดเห็น