พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ และพัสดุส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส


พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ คือ ผลิตผล ชิ้นงาน หรือบริการ ที่ผลิตหรือจัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจเริ่มต้นของประเทศไทย หรือพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม สินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ ร้านค้าสหกรณ์ ร้านค้า กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านและตำบล กลุ่มอาชีพที่อยู่ในกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ หรือที่หน่วยงานของรัฐรับรอง หรือกลุ่มอาชีพอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน

พัสดุส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส คือ ผลิตผล ชิ้นงาน หรือบริการ ที่ผลิตหรือจัดทำขึ้น โดยมูลนิธีหรือองค์การส่งเคราะห์ต่างๆ

พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากพัสดุทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านและตำบล ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
    1) เป็นบุคคลที่อยู่ในชุมชนพื้นที่นั้น รวมตัวกันเป็นกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้ และคุณภาพชีวิตในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลนั้น
    2) มีการบริหารจัดการกลุ่ม และมีการทำกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีทรัพย์สินหรือเงินทุนของกลุ่ม เพื่อดำเนินกิจการร่วมกัน
    3) สมาชิกของกลุ่ม ต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพ ในการผลิตงานที่รับมาทำ และงานที่รับมาทำนั้น ต้องดำเนินการโดยสมาชิกในกลุ่ม และ
    4) มีการรับรองการดำเนินงานของกลุ่ม หรือจดทะเบียนกลุ่ม โดยหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ

2. วัสดุสำนักงานของร้านค้าสหกรณ์ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง

3. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเอง หรืองานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์

4. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเอง ขององค์การและมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ ได้แก่ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงงานอุตสาหกรรมบำบัด สถานพยาบาลพระประแดง โรงเรียนสอนคนตาบอด ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด โรงเรียนสอนคนหูหนวก มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก หรือมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ

5. ผลิตภัณฑ์จากเรือนจำ สถานกักกัน หรือสถานกักขัง รวมถึงงานก่อสร้าง งานรับจ้าง งานบริการ หรืองานใดๆ ที่ใช้ฝีมือแรงงานของผู้ถูกคุมขัง และผลิตภัณฑ์จากร้านจำหน่ายของกรมราชทัณฑ์

6. ผลิตภัณฑ์หรือบริการ จากมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

ที่มา กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์)
#นักเรียนกฎหมาย
30 สิงหาคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)