โครงสร้าง ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544


ะเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เป็นระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีความสำคัญต่อความมั่นคงของรัฐ และมักจะนำมาใช้ออกข้อสอบแข่งขันเข้ารับราชการอยู่เสมอ ซึ่งโครงสร้างของระเบียบมีดังนี้ 

หมวด 1 บททั่วไป
    ส่วนที่ 1 องค์การรักษาความปลอดภัย
    ส่วนที่ 2 ประเภทชั้นความลับ

หมวด 2 การกำหนดชั้นความลับ
    ส่วนที่ 1 ผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับ
    ส่วนที่ 2 การแสดงชั้นความลับ
    ส่วนที่ 3 การปรับชั้นความลับ

หมวด 3 การทะเบียน
    ส่วนที่ 1 นายทะเบียน
    ส่วนที่ 2 การตรวจสอบ

หมวด 4 การดำเนินการ
    ส่วนที่ 1 การจัดทำ
    ส่วนที่ 2 การสำเนาและการแปล
    ส่วนที่ 3 การโอน
    ส่วนที่ 4 การส่งและการรับ
    ส่วนที่ 5 การเก็บรักษา
    ส่วนที่ 6 การยืม
    ส่วนที่ 7 การทำลาย
    ส่วนที่ 8 การปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน
    ส่วนที่ 9 การสูญหาย
    ส่วนที่ 10 การเปิดเผย

บทเฉพาะกาล

ที่มา
#นักเรียนกฎหมาย
30 กันยายน 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)

แก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย (คำพิพากษาฎีกาที่ 1411/2564)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

ลักษณะของสัญญาจำนอง