โครงสร้าง ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544


ะเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เป็นระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีความสำคัญต่อความมั่นคงของรัฐ และมักจะนำมาใช้ออกข้อสอบแข่งขันเข้ารับราชการอยู่เสมอ ซึ่งโครงสร้างของระเบียบมีดังนี้ 

หมวด 1 บททั่วไป
    ส่วนที่ 1 องค์การรักษาความปลอดภัย
    ส่วนที่ 2 ประเภทชั้นความลับ

หมวด 2 การกำหนดชั้นความลับ
    ส่วนที่ 1 ผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับ
    ส่วนที่ 2 การแสดงชั้นความลับ
    ส่วนที่ 3 การปรับชั้นความลับ

หมวด 3 การทะเบียน
    ส่วนที่ 1 นายทะเบียน
    ส่วนที่ 2 การตรวจสอบ

หมวด 4 การดำเนินการ
    ส่วนที่ 1 การจัดทำ
    ส่วนที่ 2 การสำเนาและการแปล
    ส่วนที่ 3 การโอน
    ส่วนที่ 4 การส่งและการรับ
    ส่วนที่ 5 การเก็บรักษา
    ส่วนที่ 6 การยืม
    ส่วนที่ 7 การทำลาย
    ส่วนที่ 8 การปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน
    ส่วนที่ 9 การสูญหาย
    ส่วนที่ 10 การเปิดเผย

บทเฉพาะกาล

ที่มา
#นักเรียนกฎหมาย
30 กันยายน 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)