การลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา


แนวทางการลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2496 และเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 ซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่จนถึงปัจจุบัน โดยกระทรวง ทบวง กรม จะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

ก. เล่นการพนัน
    1. การพนันประเภทที่กฎหมายห้ามขาด ถ้าข้าราชการผู้ใดเล่น ควรวางโทษถึงปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ
    2. การพนันประเภทที่กฎหมายบัญญัติว่าจะเล่นได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากทางการ
        2.1) เล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ถ้าผู้เล่นเป็นเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามโดยตรง หรือเป็นครู หรือเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการวัฒนธรรม หรือเจ้าพนักงานอื่นใดซึ่งมีข้อห้ามของกระทรวง ทบวง กรม วางไว้เป็นพิเศษ ให้พิจารณาลงโทษตามเกณฑ์ในข้อ 1. ถ้าผู้เล่นเป็นข้าราชการอื่น ให้พิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
        2.2) เล่นโดยได้รับอนุญาตแล้ว ถ้าผู้เล่นเป็นเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่ปราบโดยตรง หรือเป็นครู หรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการวัฒนธรรมหรือเจ้าพนักงานอื่นใด ซึ่งมีข้อห้ามของกระทรวง ทบวง กรม วางไว้เป็นพิเศษ อาจพิจารณาลงโทษตามเกณฑ์ในข้อ 1. 
ก็ได้ ถ้าผู้เล่นนั้นเป็นข้าราชการอื่น จะเป็นผิดเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นหมกมุ่นต่อการพนัน เป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ราชการ และให้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี

ข. เสพสุรา
    ข้าราชการผู้ใดเสพสุรามึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ ซึ่งอาจทำให้เสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ ให้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ข้าราชการผู้ใดเสพสุราหรือเมาสุราในกรณีดังต่อไปนี้ อาจถูกลงโทษสถานหนักถึงปลดออกหรือไม่ออกจากราชการ เช่น
    1) เสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
    2) เมาสุราเสียราชการ
    3) เมาสุราในที่ชุมนุมชน จนเกิดเรื่องเสียหาย หรือเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ

ที่มา
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2496 แจ้งตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ น.ว.208/2496 ลงวันที่ 3 กันยายน 2496
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 123 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2546
#นักเรียนกฎหมาย
26 กันยายน 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 2)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)