การลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา


แนวทางการลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2496 และเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 ซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่จนถึงปัจจุบัน โดยกระทรวง ทบวง กรม จะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

ก. เล่นการพนัน
    1. การพนันประเภทที่กฎหมายห้ามขาด ถ้าข้าราชการผู้ใดเล่น ควรวางโทษถึงปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ
    2. การพนันประเภทที่กฎหมายบัญญัติว่าจะเล่นได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากทางการ
        2.1) เล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ถ้าผู้เล่นเป็นเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามโดยตรง หรือเป็นครู หรือเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการวัฒนธรรม หรือเจ้าพนักงานอื่นใดซึ่งมีข้อห้ามของกระทรวง ทบวง กรม วางไว้เป็นพิเศษ ให้พิจารณาลงโทษตามเกณฑ์ในข้อ 1. ถ้าผู้เล่นเป็นข้าราชการอื่น ให้พิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
        2.2) เล่นโดยได้รับอนุญาตแล้ว ถ้าผู้เล่นเป็นเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่ปราบโดยตรง หรือเป็นครู หรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการวัฒนธรรมหรือเจ้าพนักงานอื่นใด ซึ่งมีข้อห้ามของกระทรวง ทบวง กรม วางไว้เป็นพิเศษ อาจพิจารณาลงโทษตามเกณฑ์ในข้อ 1. 
ก็ได้ ถ้าผู้เล่นนั้นเป็นข้าราชการอื่น จะเป็นผิดเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นหมกมุ่นต่อการพนัน เป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ราชการ และให้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี

ข. เสพสุรา
    ข้าราชการผู้ใดเสพสุรามึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ ซึ่งอาจทำให้เสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ ให้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ข้าราชการผู้ใดเสพสุราหรือเมาสุราในกรณีดังต่อไปนี้ อาจถูกลงโทษสถานหนักถึงปลดออกหรือไม่ออกจากราชการ เช่น
    1) เสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
    2) เมาสุราเสียราชการ
    3) เมาสุราในที่ชุมนุมชน จนเกิดเรื่องเสียหาย หรือเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ

ที่มา
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2496 แจ้งตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ น.ว.208/2496 ลงวันที่ 3 กันยายน 2496
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 123 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2546
#นักเรียนกฎหมาย
26 กันยายน 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับเตรียมสอบ)