โทษทางวินัยพนักงานอัยการ


ข้าราชการอัยการ คือ ข้าราชการผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานอัยการ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ หากกระทำผิดวินัย ต้องถูกลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 ซึ่งกำหนดโทษผิดวินัยไว้ 5 สถาน ได้แก่
(1) ไล่ออก
(2) ปลดออก
(3) ให้ออก
(4) งดการเลื่อนตำแหน่ง หรืองดเลื่อนชั้นหรือขั้นเงินเดือน
(5) ภาคทัณฑ์

สำหรับการสั่งลงโทษฐานกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตาม (1) - (3) นั้น จะต้องดำเนินการสอบสวนเสียก่อน เว้นแต่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ตามที่คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) กำหนด หรือข้าราชการอัยการได้ให้ถ้อยคำรับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาหรือต่อคณะกรรมการสอบสวน เมื่อได้สอบสวนชั้นต้นแล้ว ประธาน ก.อ. โดยความเห็นชอบของ ก.อ. จะพิจารณาสั่งลงโทษโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้
#นักเรียนกฎหมาย
7 กันยายน 2563

ความคิดเห็น