อาวุธของเจ้าพนักงานเรือนจำ (นอกจากปืน)


พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 22 วรรคสอง บัญญัติให้ประเภทหรือชนิดของอาวุธอื่นนอกจากอาวุธปืน ที่เจ้าพนักงานเรือนจำจะพึงมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจึงออก กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือชนิดของอาวุธอื่นนอกจากอาวุธปืน ที่เจ้าพนักงานเรือนจำจะพึงมีไว้ในครอบครองหรือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 กำหนดประเภทหรือชนิดของอาวุธอื่นนอกจากปืนไว้ ดังนี้

1. ตะบองไม้กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3 เซนติเมตร มีความยาวไม่เกิน 70 เซนติเมตร มีลักษณะผิวเรียบ และมีขนาดเท่ากันตลอดจากด้ามจับถึงปลาย

2. ตะบองโลหะชนิดยืดหดได้ มีความยาวยืดสุดไม่เกิน 70 เซนติเมตร

3. ตะบองพลาสติก หรือไฟเบอร์ หรือทำจากวัสดุสังเคราะห์อื่นที่คล้ายกัน มีความยาวไม่เกิน 70 เซนติเมตร มีลักษณะกลมและมีผิวเรียบ จะมีกิ่งสำหรับจับหรือไม่ก็ได้

ที่มา กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือชนิดของอาวุธอื่นนอกจากอาวุธปืน ที่เจ้าพนักงานเรือนจำจะพึงมีไว้ในครอบครองหรือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2563 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์)
#นักเรียนกฎหมาย
13 ตุลาคม 2563

ความคิดเห็น