หลักสูตรการอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยความเห็นชอบของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข ได้ออก ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดหลักสูตรการอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัตินักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหัวข้อวิชา ต่อไปนี้

1) หมวดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
    ก. ความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็ก
    ข. กระบวนการสืบสวนสอบสวน
    ค. การดำเนินคดีอาญาและการสืบพยานสำหรับเด็ก
    ง. ความรู้ว่าด้วยพยานหลักฐานในคดีที่มีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้อง
    จ. กฎหมายเกี่ยวกับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
    ฉ. แนวคิดและหลักการสืบพยานเด็ก
    ช. ความผิดที่เด็กและเยาวชนมักกระทำผิดหรือตกเป็นผู้เสียหาย

2) หมวดความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาและการสังคมสงเคราะห์
    ก. จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก วัยรุ่น และความรู้ด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
    ข. พยาธิสภาพและผลกระทบของเด็กที่ถูกกระทำทารุณกรรมและถูกทอดทิ้ง
    ค. เทคนิคในการสัมภาษณ์ การสังเกต และการช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ
    ง. เทคนิคการให้การปรึกษา
    จ. การทำงานแบบสหวิชาชีพ
    ฉ. บทบาทหน้าที่และการเตรียมความพร้อมของนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
    ช. หลักการ วิธีการทางสังคมสงเคราะห์และจรรยาบรรณในการทำงานกับเด็กในกระบวนการยุติธรรม

3) หมวดความรู้ว่าด้วยการกระทำทารุณกรรมและทอดทิ้งเด็ก
    ก. การกระทำทารุณกรรมและการทอดทิ้งเด็ก
    ข. การพิสูจน์ทราบการกระทำทารุณกรรมและการทอดทิ้งเด็ก
    ค. กระบวนการช่วยเหลือ เยียวยาทางจิตใจ และบำบัดฟื้นฟูเด็กที่ถูกทารุณกรรม

4) หมวดความรู้เสริมและอื่นๆ
    ก. การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (สำหรับการปฏิบัติงานสืบพยานเด็ก)

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมตามหัวข้อวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สำหรับการประเมินผลการฝึกอบรมและการทดสอบความู้ ประกอบด้วย
    1. การทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรมรายวิชา ร้อยละ 5
    2. การมีส่วนร่วมในการประชุมและเข้ารับการอบรม ร้อยละ 15
    3. การมีส่วนร่วมในการประชุมกลุ่มย่อยรูปแบบต่างๆ ร้อยละ 30
    4. การประเมินเจตคติ และการสอบรวมก่อนสิ้นสุดการอบรม ร้อยละ 50
โดยผู้เข้ารับการอบรม จะต้องสอบผ่านในคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

ที่มา ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดหลักสูตรการอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2563 (คลิกดูประกาศและเนื้อหาหลักสูตร)
#นักเรียนกฎหมาย
9 ตุลาคม 2563

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)