แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557


ข้อ 1 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมีอำนาจหน้าที่ต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. จัดให้มีที่พักอาศัยให้แก่คนไร้ที่พึ่ง
ข. หาอาชีพให้แก่คนไร้ที่พึ่ง
ค. รวบรวมข้อมูล ศึกษา และพัฒนางานเกี่ยวกับการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ง. ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งด้านกฎหมาย

ข้อ 2 ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 ให้อำนาจหน้าที่หน่วยงานใดในการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งไว้อย่างชัดแจ้ง
ก. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ข. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ค. กรมการพัฒนาชุมชน
ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อ 3 คนไร้ที่พึ่งซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง มีสิทธิร้องเรียนต่อผู้ใด
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข. ปลัดกระทรวงการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ค. อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ง. คณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

ตอบคำถามข้อ 4 - 8 โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข. คณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ค. พนักงานเจ้าหน้าที่
ง. อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ข้อ 4 ผู้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

ข้อ 5 เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

ข้อ 6 ออกประกาศกำหนดประเภทหรือลักษณะของบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก และไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้ เพื่อให้การคุ้มครองตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

ข้อ 7 ออกประกาศกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

ข้อ 8 จัดส่งคนไร้ที่พึ่งไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

ข้อ 9 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก. คนไร้ที่พึ่งซึ่งจะเข้าพักอาศัยในสถานที่ซึ่งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจัดให้ ต้องจัดทำข้อตกลงเข้าร่วมการอบรมเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
ข. เจ้าหน้าที่อาจระงับการดำเนินคดีกับคนไร้ที่พึ่งซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดเกี่ยวกับการพักอาศัยในที่สาธารณะ เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ค. คนไร้ที่พึ่งอาจได้รับเงินช่วยเหลือในการยังชีพ ในระหว่างการเข้าร่วมการฝึกอาชีพและการเริ่มต้นการประกอบอาชีพ
ง. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีการเข้าถึงการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเต็มเวลาราชการ

ข้อ 10 เกี่ยวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
ข. ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้งไม่เกิน 9 คน
ง. แต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน 2 คน ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ค. หน้าที่ดังกล่าวเป็นของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยตรง ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ตามมาตรา 12 (1) ส่วนตัวเลือกอื่นเป็นหน้าที่ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ตามมาตรา 14
ข้อ 2 ตอบ ก. มาตรา 16 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอาจจัดให้มีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อดำเนินการให้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และทำหน้าที่เป็นเครือข่ายให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในเขตพื้นที่หรือสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอื่น
ข้อ 3 ตอบ ง. มาตรา 27 รับรองสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งได้ในกรณีที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ข้อ 4 ตอบ ก. ตามมาตรา 4 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
ข้อ 5 ตอบ ง. ตามมาตรา 5 วรรคสอง บัญญัติให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 6 ตอบ ข. คณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมีอำนาจหน้าที่ออกประกาศดังกล่าว ตามมาตรา 9 (3)
ข้อ 7 ตอบ ข. คณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมีอำนาจหน้าที่ออกประกาศดังกล่าว ตามมาตรา 9 (5) 
ข้อ 8 ตอบ ค. มาตรา 20 บัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแจ้งหรือพบเห็นคนไร้ที่พึ่ง ให้มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ และจัดส่งคนไร้ที่พึ่งไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ข้อ 9 ตอบ ง. มาตรา 16 วรรคท้าย บัญญัติให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเข้าถึงการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (เต็มเวลาราชการ หมายถึง ในวันและเวลาราชการ)
ข้อ 10 ตอบ ค. มาตรา 5 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 11 คน
#นักเรียนกฎหมาย
 22 มกราคม 2564

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

ความเข้าใจผิดของโรงเรียน เกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน 5 สถาน

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

ลักษณะของสัญญาจำนอง