แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557


ข้อ 1 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมีอำนาจหน้าที่ต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. จัดให้มีที่พักอาศัยให้แก่คนไร้ที่พึ่ง
ข. หาอาชีพให้แก่คนไร้ที่พึ่ง
ค. รวบรวมข้อมูล ศึกษา และพัฒนางานเกี่ยวกับการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ง. ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งด้านกฎหมาย

ข้อ 2 ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 ให้อำนาจหน้าที่หน่วยงานใดในการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งไว้อย่างชัดแจ้ง
ก. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ข. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ค. กรมการพัฒนาชุมชน
ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อ 3 คนไร้ที่พึ่งซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง มีสิทธิร้องเรียนต่อผู้ใด
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข. ปลัดกระทรวงการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ค. อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ง. คณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

ตอบคำถามข้อ 4 - 8 โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข. คณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ค. พนักงานเจ้าหน้าที่
ง. อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ข้อ 4 ผู้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

ข้อ 5 เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

ข้อ 6 ออกประกาศกำหนดประเภทหรือลักษณะของบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก และไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้ เพื่อให้การคุ้มครองตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

ข้อ 7 ออกประกาศกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

ข้อ 8 จัดส่งคนไร้ที่พึ่งไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

ข้อ 9 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก. คนไร้ที่พึ่งซึ่งจะเข้าพักอาศัยในสถานที่ซึ่งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจัดให้ ต้องจัดทำข้อตกลงเข้าร่วมการอบรมเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
ข. เจ้าหน้าที่อาจระงับการดำเนินคดีกับคนไร้ที่พึ่งซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดเกี่ยวกับการพักอาศัยในที่สาธารณะ เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ค. คนไร้ที่พึ่งอาจได้รับเงินช่วยเหลือในการยังชีพ ในระหว่างการเข้าร่วมการฝึกอาชีพและการเริ่มต้นการประกอบอาชีพ
ง. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีการเข้าถึงการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเต็มเวลาราชการ

ข้อ 10 เกี่ยวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
ข. ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้งไม่เกิน 9 คน
ง. แต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน 2 คน ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เฉลย
ข้อ 1 ตอบ ค. หน้าที่ดังกล่าวเป็นของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยตรง ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ตามมาตรา 12 (1) ส่วนตัวเลือกอื่นเป็นหน้าที่ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ตามมาตรา 14
ข้อ 2 ตอบ ก. มาตรา 16 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอาจจัดให้มีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อดำเนินการให้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และทำหน้าที่เป็นเครือข่ายให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในเขตพื้นที่หรือสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอื่น
ข้อ 3 ตอบ ง. มาตรา 27 รับรองสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งได้ในกรณีที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ข้อ 4 ตอบ ก. ตามมาตรา 4 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
ข้อ 5 ตอบ ง. ตามมาตรา 5 วรรคสอง บัญญัติให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 6 ตอบ ข. คณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมีอำนาจหน้าที่ออกประกาศดังกล่าว ตามมาตรา 9 (3)
ข้อ 7 ตอบ ข. คณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมีอำนาจหน้าที่ออกประกาศดังกล่าว ตามมาตรา 9 (5) 
ข้อ 8 ตอบ ค. มาตรา 20 บัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแจ้งหรือพบเห็นคนไร้ที่พึ่ง ให้มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ และจัดส่งคนไร้ที่พึ่งไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ข้อ 9 ตอบ ง. มาตรา 16 วรรคท้าย บัญญัติให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเข้าถึงการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (เต็มเวลาราชการ หมายถึง ในวันและเวลาราชการ)
ข้อ 10 ตอบ ค. มาตรา 5 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 11 คน
#นักเรียนกฎหมาย
 22 มกราคม 2564

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การลาของข้าราชการ (ชุดที่ 2)