สวัสดีปีใหม่ 2564 ✨

วาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ผมขอให้คุณผู้อ่านทุกท่านประสบความสุข ความสำเร็จ และสมหวังทุกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันสามารถเอาชนะไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID-19) ซึ่งกำลังระบาดขณะนี้

สำหรับปีนี้ ผมตั้งใจจัดเตรียมเนื้อหากฎหมายหลากหลายแขนง (มากๆ) ที่จำเป็นต่อการเพิ่มพูนความรู้ การสอบแข่งขัน ตลอดจนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ทุกท่านคอยติดตาม เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ

เหนือสิ่งอื่นใด คำแนะนำ ติชม และการติดตามจากทุกท่านตลอดมา เป็นแรงผลักดันและกำลังใจชั้นเยี่ยม เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้..ไปด้วยกันนะครับ 😍😍😍

#นักเรียนกฎหมาย
4 มกราคม 2564

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับเตรียมสอบ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562