เว็บ นักเรียนกฎหมาย.com จัดหมวดหมู่ใหม่! สะดวกขึ้น!!


ผมได้ปรับปรุงการจัดหมวดหมู่เนื้อหาในเว็บใหม่ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 15 หมวด ดังนี้ครับ

  1.กฎหมายใหม่
  2.กฎหมายสูงสุด
  3.ศาลสถิตยุติธรรม
  4.อัยการของแผ่นดิน
  5.กฎหมายการศึกษา
  6.กฎหมายสี่มุมเมือง
     - กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
     - กฎหมายอาญา
     - กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
     - กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  7.กฎหมายปกครอง
  8.กฎหมายแรงงาน
  9.กฎหมายภาษีอากร
  10.กฎหมายคมนาคม
  11.กฎหมายการเงิน การคลัง
  12.กฎหมายราชทัณฑ์ คุมประพฤติ
  13.กฎหมายอื่นที่น่าสนใจ
  14.กฎหมายฉบับย่อ (รูปภาพกฎหมาย)
  15.แนวข้อสอบ

  หรือจะใช้ช่องค้นหาข้อมูล โดยกรอกคำที่ต้องการค้นก็ได้ครับ


ในอนาคต เมื่อมีเนื้อหามากขึ้น ก็อาจแยกกฎหมายแต่ละฉบับ เพื่อเพิ่มความสะดวกขึ้นอีกนะครับ ^^ ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ/แนะนำมากๆ ครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)