เว็บ นักเรียนกฎหมาย.com จัดหมวดหมู่ใหม่! สะดวกขึ้น!!


ผมได้ปรับปรุงการจัดหมวดหมู่เนื้อหาในเว็บใหม่ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 15 หมวด ดังนี้ครับ

  1.กฎหมายใหม่
  2.กฎหมายสูงสุด
  3.ศาลสถิตยุติธรรม
  4.อัยการของแผ่นดิน
  5.กฎหมายการศึกษา
  6.กฎหมายสี่มุมเมือง
     - กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
     - กฎหมายอาญา
     - กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
     - กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  7.กฎหมายปกครอง
  8.กฎหมายแรงงาน
  9.กฎหมายภาษีอากร
  10.กฎหมายคมนาคม
  11.กฎหมายการเงิน การคลัง
  12.กฎหมายราชทัณฑ์ คุมประพฤติ
  13.กฎหมายอื่นที่น่าสนใจ
  14.กฎหมายฉบับย่อ (รูปภาพกฎหมาย)
  15.แนวข้อสอบ

  หรือจะใช้ช่องค้นหาข้อมูล โดยกรอกคำที่ต้องการค้นก็ได้ครับ


ในอนาคต เมื่อมีเนื้อหามากขึ้น ก็อาจแยกกฎหมายแต่ละฉบับ เพื่อเพิ่มความสะดวกขึ้นอีกนะครับ ^^ ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ/แนะนำมากๆ ครับ

ความคิดเห็น