เว็บ นักเรียนกฎหมาย.com จัดหมวดหมู่ใหม่! สะดวกขึ้น!!


ผมได้ปรับปรุงการจัดหมวดหมู่เนื้อหาในเว็บใหม่ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 15 หมวด ดังนี้ครับ

  1.กฎหมายใหม่
  2.กฎหมายสูงสุด
  3.ศาลสถิตยุติธรรม
  4.อัยการของแผ่นดิน
  5.กฎหมายการศึกษา
  6.กฎหมายสี่มุมเมือง
     - กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
     - กฎหมายอาญา
     - กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
     - กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  7.กฎหมายปกครอง
  8.กฎหมายแรงงาน
  9.กฎหมายภาษีอากร
  10.กฎหมายคมนาคม
  11.กฎหมายการเงิน การคลัง
  12.กฎหมายราชทัณฑ์ คุมประพฤติ
  13.กฎหมายอื่นที่น่าสนใจ
  14.กฎหมายฉบับย่อ (รูปภาพกฎหมาย)
  15.แนวข้อสอบ

  หรือจะใช้ช่องค้นหาข้อมูล โดยกรอกคำที่ต้องการค้นก็ได้ครับ


ในอนาคต เมื่อมีเนื้อหามากขึ้น ก็อาจแยกกฎหมายแต่ละฉบับ เพื่อเพิ่มความสะดวกขึ้นอีกนะครับ ^^ ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ/แนะนำมากๆ ครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

โครงสร้างรัฐธรรมนูญ'60

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ชุดที่ 1)

แก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย (คำพิพากษาฎีกาที่ 1411/2564)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

ลักษณะของสัญญาจำนอง