อุทธรณ์คำสั่งไม่ลบข้อมูลประวัติอาชญากร


คำวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่ลบข้อมูลประวัติอาชญากรเรื่องนี้ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้อุทธรณ์เคยถูกจับกุมในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส และศาลได้มีคำพิพากษาจำคุก 2 ปี โทษจำคุกให้รอการลงโทษมีกำหนด 3 ปี ให้คุมประพฤติ 1 ปี โดยให้รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติปีละ 4 ครั้ง กับให้กระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 24 ชั่วโมง สำนักงานคุมประพฤติได้มีหนังสือรับรองผลการคุมประพฤติว่า ผู้อุทธรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลครบถ้วนแล้ว และเสนอรายงานพ้นการคุมประพฤติต่อศาล และศาลได้มีหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด 

ผู้อุทธรณ์เห็นว่าตนไม่ได้มีฐานะเป็นอาชญากร การจัดเก็บข้อมูลในทะเบียนประวัติอาชญากรจึงเป็นการเก็บที่ไม่ถูกต้อง และข้อมูลหมดความจำเป็นแล้ว จึงขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการคัดแยก และทำลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ และรายการประวัติหรือบัญชีประวัติของผู้อุทธรณ์

แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งว่า ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การคัดแยกประวัติออกจากฐานข้อมูลประวัติอาชญากร ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และได้บันทึกผลคดีถึงที่สุดไว้ในสารบบเรียบร้อยแล้ว ผู้อุทธรณ์จึงอุทธรณ์คำสั่งไม่ลบหรือทำลายข้อมูลดังกล่าว

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย เห็นว่า ประวัติการกระทำความผิดของบุคคลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากรของกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วยประวัติการกระทำความผิดและลายพิมพ์นิ้วมือของบุคคล มีลักษณะเป็นสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลหรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ อันถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

บุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง มีสิทธิยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ ตลอดจนมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งไม่ลบข้อมูลดังกล่าวได้ ตามมาตรา 25 วรรคสามและวรรคสี่

อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ เป็นข้อมูลประวัติที่ถูกต้องตามจริงเป็นไปตามคำพิพากษาของศาล จึงไม่สามารถขอให้ลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังกล่าวได้ จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์

ที่มา คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ที่ สค 165/2564 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งไม่ลบข้อมูลประวัติอาชญากร ในทะเบียนประวัติอาชญากรของกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)