อุทธรณ์คำสั่งไม่ลบข้อมูลประวัติอาชญากร


คำวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่ลบข้อมูลประวัติอาชญากรเรื่องนี้ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้อุทธรณ์เคยถูกจับกุมในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส และศาลได้มีคำพิพากษาจำคุก 2 ปี โทษจำคุกให้รอการลงโทษมีกำหนด 3 ปี ให้คุมประพฤติ 1 ปี โดยให้รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติปีละ 4 ครั้ง กับให้กระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 24 ชั่วโมง สำนักงานคุมประพฤติได้มีหนังสือรับรองผลการคุมประพฤติว่า ผู้อุทธรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลครบถ้วนแล้ว และเสนอรายงานพ้นการคุมประพฤติต่อศาล และศาลได้มีหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด 

ผู้อุทธรณ์เห็นว่าตนไม่ได้มีฐานะเป็นอาชญากร การจัดเก็บข้อมูลในทะเบียนประวัติอาชญากรจึงเป็นการเก็บที่ไม่ถูกต้อง และข้อมูลหมดความจำเป็นแล้ว จึงขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการคัดแยก และทำลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ และรายการประวัติหรือบัญชีประวัติของผู้อุทธรณ์

แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งว่า ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การคัดแยกประวัติออกจากฐานข้อมูลประวัติอาชญากร ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และได้บันทึกผลคดีถึงที่สุดไว้ในสารบบเรียบร้อยแล้ว ผู้อุทธรณ์จึงอุทธรณ์คำสั่งไม่ลบหรือทำลายข้อมูลดังกล่าว

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย เห็นว่า ประวัติการกระทำความผิดของบุคคลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากรของกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วยประวัติการกระทำความผิดและลายพิมพ์นิ้วมือของบุคคล มีลักษณะเป็นสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลหรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ อันถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

บุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง มีสิทธิยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ ตลอดจนมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งไม่ลบข้อมูลดังกล่าวได้ ตามมาตรา 25 วรรคสามและวรรคสี่

อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ เป็นข้อมูลประวัติที่ถูกต้องตามจริงเป็นไปตามคำพิพากษาของศาล จึงไม่สามารถขอให้ลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังกล่าวได้ จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์

ที่มา คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ที่ สค 165/2564 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งไม่ลบข้อมูลประวัติอาชญากร ในทะเบียนประวัติอาชญากรของกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับเตรียมสอบ)