ข้าราชการครูไปให้การและสืบพยานในฐานะจำเลย ต้องลากิจ ไม่ถือเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ


การที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลยุติธรรม แม้ว่ากรณีเป็นการฟ้องคดีอันสืบเนื่องจากการกระทำในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูก็ตาม แต่เมื่อเป็นการฟ้องคดีอาญาในความผิดฐานร่วมกันยักยอก ร่วมกันปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม ซึ่งเป็นการดำเนินคดีส่วนตัว

กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยส่วนรวมโดยตรง และไม่ถือว่าเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปศาลที่ให้ถือว่าเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2526 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0201/ว 56 ลงวันที่ 18 เมษายน 2626 ซึ่งกำหนดไว้เฉพาะกรณีเดินทางไปศาลเพื่อเป็นพยานตามหมายเรียกศาล กรณีที่ส่วนราชการหรือพนักงานอัยการเป็นโจทก์หรือจำเลย และได้อ้างข้าราชการเป็นพยาน 

ดังนั้น เมื่อศาลมีหมายเรียกให้จำเลยไปให้การแก้ข้อกล่าวหาต่อศาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำต้องลากิจส่วนตัวต่อผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุมัติ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

ที่มา มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ที่ทำการแทน ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)

การส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมาย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (20 ข้อ)