การอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือห้องเรียนโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (ใช้บังคับ 1 พ.ย. 2565)


เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออก ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ พ.ศ. 2565 เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้สื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ให้สอดคล้องกับสภาพบริบทปัจจุบันของโรงเรียนหรือห้องเรียน ที่มีความจำเป็นต้องใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีความเฉพาะเจาะจงตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการและช่วยลดความสูญเปล่าของงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับโรงเรียนหรือห้องเรียนเหล่านั้นได้

ระเบียบฯ ดังกล่าว ได้กำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ต่อมาได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญดังนี้

"สื่อการเรียนรู้" หมายความว่า หนังสือเรียน แบบฝึกหัด ชุดการเรียนรู้ หนังสือเสริมประสบการณ์ สิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษาอื่น ๆ สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ

"โรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ" หมายความว่า โรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่
  (1) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  (2) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
  (3) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
    (3.1) ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program : EP) คือ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ สอนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์
    (3.2) ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini 
English Program : MEP) คือ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ สอนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์
  (4) โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
  (5) โรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษอื่น ๆ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศ

ให้โรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษดังกล่าว ใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรค่าหนังสือเรียนในการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วย 1) ผู้แทนครู 2) ผู้แทนผู้ปกครอง 3) ผู้แทนชุมชน และ 4) ผู้แทนนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ

ที่มา 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ พ.ศ. 2565 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมประจำสัปดาห์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ พนักงานราชการ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (55 ข้อ)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (30 ข้อ)

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ สารบรรณ (ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 5)

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ชุดที่ 6)

สาระสำคัญ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 (ฉบับเตรียมสอบ)